Školení nových členů v roce 2019

Publikováno 08.Leden 2019 v kategorii Informace

Školení dospělých

Školení je nepovinné, je určeno zejména začínajícím rybářům. Nicméně k získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku ve smyslu § 10 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění k zákonu o rybářství č. 99/2004 Sb. je potřeba složit zkoušku ze znalosti souvisejících ustanovení.

Na školení a přezkoušení se hlaste alespoň 4 dny před školením e-mailem u hospodáře naší MO pana Jaroslava Koutného, e-mail: jaroslav@az.cz nebo v kanceláři MO Braník.
Termíny školení a přezkoušení v naší organizaci, vždy od 18:00 hod.

Termíny školení pro zimu 2019:

školení středa 16.1.2018
zkoušky středa 23.1.2018

školení středa 13.2.2018
zkoušky středa 20.2.2018

další termíny budou oznámeny později.

Přezkoušení žadatelů o rybářský lístek. K získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku ve smyslu § 10 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění k zákonu o rybářství č. 99/2004 Sb. je potřeba složit zkoušku. Oprávněním k zajištění výuky, přezkoušení a vystavení osvědčení o získání kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku byly pověřeny organizační jednotky ČRS.
Zkouška se skládá z písemného testu ověřujícího znalost rybářského řádu a ústního přezkoušení z poznávání ryb. Dohromady je třeba získat nejméně 50% bodů.
Uchazeči o přezkoušení složí před zahájením zkoušky poplatek ve výši 100,- Kč.

Členská schůze v roce 2019

Publikováno 04.Leden 2019 v kategorii Informace

Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 23. března 2019 od 9:00 hod. v zasedací místnosti klubovny ČRS MO Praha 4 – Braník, 147 00 Praha 4, Modřanská 120/33.
Zprávu o činnosti za rok 2017 a usnesení členské schůze v roce 2018 naleznete níže v samostatném příspěvku.

Zájezdy v roce 2019

Publikováno 03.Leden 2019 v kategorii Informace

Plánujeme 2 zájezdy na soukromé revíry, povolenku hradí MO.
termíny: budou včas oznámeny podle stavu vody na zvolených revírech
Přihlášky týden předem v MO nebo přes naši webovou stránku, kde budou včas uvedeny aktuální informace o revíru.

Těšíme se na Vaši účast na zájezdech v roce 2019.

Výbor MO

Rybářský kroužek mládeže 2018 / 2019

Publikováno 01.Leden 2019 v kategorii Informace

POZOR ZMĚNA !!! Kroužek se koná (v tomto školním roce) ve středu.

v klubovně MO ČRS Braník, Modřanská 120/33, 147 00, Praha 4 – Braník

Informace na stránkach kroužku budou aktualizovány v dohledné době: http://rybarskykrouzekbranik.webnode.cz/

Kontakt:
vedoucí kroužku – Ruda, mobil: 777719395,
e-mail: rudaflorian@seznam.cz

Termíny brigád na klubovně naší MO 2019

Publikováno 01.Leden 2019 v kategorii Informace

Na květen 2019 plánujeme brigádu na údržbu interiéru a exteriéru naší klubovny V případě potřeby se výbor vyhrazuje právo vypsat další termíny brigády.

Další možnosti splnění pracovní povinnosti pro naše členy:
Pro členy MO ČRS Územního svazu města Prahy je možné využít nabídky MO ČRS Praha 5 – Zbraslav. více informací na www.rybaripraha.cz

Členská schůze schválila úpravu pravidel osvobození od pracovní povinnosti dospělých členů ze stávajících 60ti roků tak, že bude kopírovat platnou zákonnou úpravu termínu pro přiznání starobního důchodu. Tzn. osvobození od pracovní povinnosti se bude posouvat v souladu s výše uvedenou zákonnou úpravou podle data narození člena až na konečných 65 roků. Osvobození od pracovní povinnosti pro ženy a tělesně postižené se nemění.
V praxi to znamená, že v roce 2019 budou osvobozeni naši členové narození v roce 1956 a starší. Připomínáme, že tato výhoda, tj. možné osvobození od pracovní povinnosti, nevyplývá ze Stanov ani Jednacího řádu ČRS.

Potvrzení o odpracovaných brigádách je nutno odevzdat do 30.11.2019, Pracovní povinnost je 10 hodin / rok.
Neodpracované hodiny uhradí člen a dorostenec částkou 40,- Kč / 1 hod., celkem tedy 400,- Kč za 10 neodpracovaných hodin.

Zahájení rybolovu na nově otevřeném mimopstruhovém rybářském revíru č. 401 205 RN Kotlářka

Publikováno 01.Prosinec 2018 v kategorii Informace

Vážení sportovní přátelé.
Dovolujeme si vás upozornit na aktualitu webu ČRS Územního svazu města Prahy, kde informujeme o zahájení rybolovu na nově otevřeném mimopstruhovém rybářském revíru č. 401 205 RN Kotlářka – http://www.rybaripraha.cz/obsah/nov-ryb-sk-rev-r-na-zem-hlavn-ho-m-sta-prahy
Tento příspěvek byl doplněn o fotografie z prvotního zarybnění.

S rybářským pozdravem „Petrův zdar“

výbor ČRS MO Praha 4 – Branik

Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů

Publikováno 23.Květen 2018 v kategorii Informace

Vážení členové naší místní organizace,

dovolujeme si Vás informovat, že na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR) vstupují 25. května 2018 v platnost nové zásady ochrany a zpracování osobních údajů. Rádi bychom Vás ujistili, že Vaše osobní data, které jste nám poskytli v souvislosti s vaším členstvím v Českém rybářském svazu jsou zpracovávány a chráněny dle platné legislativy vstupující nově v platnost. Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů je uložena v kanceláři místní organice.

V rubrice “Archiv” najdete “Manuál pro pobočné spolky ČRS ke směrnici k ochraně osobních údajů (GDPR)”.

NOVÉ RYBNÍKY PRO PRAŽSKÉ RYBÁŘE

Publikováno 03.Duben 2018 v kategorii Informace

Vážení přátelé.

dovolujeme si vás upozornit na nový příspěvek na pražských webových stránek:

http://www.rybaripraha.cz/obsah/nov-rybn-ky-pro-pra-sk-ryb-e

výbor MO

Důležité – změna denní doby lovu ryb v mimopstruhových revírech

Publikováno 22.Březen 2018 v kategorii Informace

Vážení přátelé,

podle novely vyhlášky č. 197/2004 Sb. (§ 12) se od 1. dubna 2018 mění denní doby lovu ryb v mimopstruhových rybářských revírech následujícím způsobem:

- v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září je povoleno lovit ryby od 4 do 24 hodin

- v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu je povoleno lovit ryby od 5 do 22 hodin.

Denní doby lovu ryb v revírech pstruhových zůstávají beze změny.

více informací též na: www.rybaripraha.cz

Zpráva o činnosti MO Braník za rok 2017 a Usnesení schůze z 17.3.2018

Publikováno 20.Březen 2018 v kategorii Archiv

Zpráva o činnosti MO ČRS Praha 4-Braník v roce 2017(přednesená na výroční členské schůzi konané dne 17. března 2018)

Vážení přátelé,

předkládáme vám zprávu o činnosti naší MO ČRS za rok 2017. Zpráva se zabývá kontrolou úkolů uložených loňskou výroční členskou schůzí a dále zprávami jednotlivých komisí od příslušných členů výboru a informacemi, které vyplynuly z událostí v minulém roce, jakož i některými návrhy na letošní rok.
Výbor naší místní organizace se scházel v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vždy v pondělí, mimo prázdninové období v červenci a srpnu. Výbor se vloni na podzim rozhodl, že s účinností od ledna 2018 se bude scházet v intervalu 4 týdnů. K tomuto rozhodnutí nás vedlo časové zaneprázdnění jednotlivých členů výboru a zejména fakt, že řada činností se operativně řeší elektronickou komunikací.
Úřední hodiny v kanceláři naší klubovny jsou již léta upraveny tak, aby lépe vyhovovaly členské základně, a to zejména s ohledem na zvýšenou agendu na přelomu roku, spojenou s vracením přehledů o úlovcích a výdejem nových povolenek.
S potěšením můžeme konstatovat, že počet našich členů je stabilní a nepokračuje výrazný úbytek členů, jaký byl před rokem 2014.
Ceny povolenek se na letošní rok nemění. Jak jsme vás již informovali na podzimní členské schůzi, na posledním sněmu ČRS bylo odsouhlaseno zvýšení členského příspěvku na 500 Kč a zároveň byl schválen návrh na změnu rozdělování tohoto příspěvku mezi místními organizacemi, územními svazy a Radou ČRS.
Připomínáme, že v posledních 2 letech došlo k některým změnám v rybářských předpisech, tj. ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tyto změny jsou uvedeny v soupisech revírů, které dostáváte spolu s povolenkou na letošní rok.
Poslední důležitá změna byla schválena až v únoru letošního roku, a proto není obsažena v soupisech revírů – jedná se o přijetí novely vyhlášky č. 197/2004 Sb. (§ 12), která v platnosti od 1. dubna 2018 mění denní doby lovu ryb v mimopstruhových rybářských revírech následujícím způsobem:
• v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září je povoleno lovit ryby od 4 do 24 hodin
• v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu je povoleno lovit ryby od 5 do 22 hodin.
Denní doby lovu ryb v revírech pstruhových zůstávají beze změny. Podrobné informace naleznete webových stránkách naší MO, našeho ÚS a svazu ČRS.
Dále připomínáme potřebu důsledného zapisování ulovených ryb, a to zejména u celosvazových povolenek. Důvodem je zvýšení redistribuce náhrad za ulovené ryby v rámci celosvazového hospodaření.
V letošním roce, v době letních prázdnin, plánujeme změnu informačního systému, tak jak bylo schváleno na loňské konferenci ÚSMP. Jedná se o to, aby MO sdružené při ÚSMP, měly jednotný informační systém. K tomu se přidružuje i problematika Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, které představuje novou legislativu EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů s platností od 25. 5. 2018. Členové budou v souladu s tímto zákonem včas informováni o nových pravidlech zpracování osobních údajů na vývěsce a na webových stránkách naší MO.

Hodnocení plnění úkolů uložených Usnesením minulé VČS výboru MO:

I. Zajistit v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na vyhlášku o rybářství. Školení nových členů a mládeže probíhalo průběžně a podle potřeby během celého roku. To umožnilo zájemcům absolvovat předepsané zkoušky, po jejichž zdárném složení byli přijati za členy naší MO a bylo jim vydáno příslušné potvrzení o složení zkoušek pro vydání rybářského lístku.

II. Organizovat a zajišťovat brigádní činnost členů vyplývající z členských povinností. Zájem o plnění pracovní činnosti je setrvale nízký a i nadále většina členů volí formu finanční náhrady. Jen připomínáme, že členská schůze dne 22. 11. 2014 vzala na vědomí ukončení pravidelného pořádání brigád v objektu a okolí naší klubovny s účinností od roku 2015. Výbor MO si vyhradil právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu na údržbu objektu a okolí klubovny MO. Proto jsme uspořádali brigádu na údržbu naší klubovny v sobotu 3. června 2017. Členové mohli v minulém roce využívat pro splnění pracovní povinnosti nabídku brigád nabídku MO ČRS Praha 5 – Zbraslav. Aktuální informace jsou na webových stránkách.

III. Zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce a vhodnou propagací zajistit účast členů např. soutěžemi. V loňském roce proběhly oba zájezdy, a to na soukromé revíry rybník Hrušovany a rybník Luníkov. Obecně lze konstatovat, že účast na zájezdech je velmi nízká.

IV. Zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny. Nadále pronajímáme velkou zasedací místnost firmě Hoffi Surf Sport Shop. K 31.12.2017 byla pohledávka za nájemcem ve výši 48.850,00 Kč Kč za služby v roce 2017 – podle faktury č. 217 na částku 61.085,00 Kč vystavené k 31.12.2017.

V. Věnovat maximální pozornost mládeži, zejména organizováním jejich zájmové činnosti v rybářství. Na tomto úseku se nám díky vedoucímu mládeže Rudovi Floriánovi daří dlouhodobě udržovat vysokou úroveň dětského rybářského kroužku. Detaily o činnosti kroužku jsou obsaženy v následující samostatné zprávě.

VI. Zabezpečit hospodaření MO tak, aby bylo v souladu s rozpočtem MO a podle možnosti poskytnout příspěvek členům MO nad 73 popř. 83 let. Naše MO hospodařila v souladu s rozpočtem na rok 2017, jak je uvedeno v následující samostatné zprávě účetního. Členům nad 83 let jsme poskytovali povolenku ÚSMP zdarma a členům nad 73 let jsme přispěli 500 Kč na povolenku MO ÚSMP.

Na závěr mé zprávy mi dovolte, abych vás požádal o podporu a návrhy nových členů do výboru MO. Potřeba nových členů výboru je neustálá, neboť řada starších členů opouští své dlouholeté funkce nebo se stěhuje mimo Prahu a je potřeba zajistit chod organizace. Tímto bych chtěl poděkovat panu Vladimíru Tylovi za dlouholetou činnost ve výboru. Vláďa se v loňském roce odstěhoval mimo Prahu a nebude kandidovat do nového výboru, nicméně bude pokračovat v práci Odboru pstruhových vod při ÚSMP.
V současné době bychom rádi kooptovali 1 až 2 členy výboru a rádi bychom měli v záloze i další zájemce o práci ve výboru.

Zpráva jednatele a správy kanceláře MO za rok 2017

V roce 2017 pracoval výbor MO v tomto složení:
předseda Milan Wišo
jednatel a IT Jan Kubata
rybářský hospodář a místopředseda Jaroslav Koutný
prodej povolenek a správa kanceláře MO Soňa Zoufalová
správa budovy Josef Kalous
pokladník Kateřina Řandová
účetní Richard Melíšek
práce s mládeží Rudolf Florián
referent odboru čistoty vod Jan Fořt
pstruhový referent Vladimír Tyl

Dozorčí komise:
předseda Michael Roman
člen Ludvík Hanuš
člen Jaroslav Pelikán

Stav členské základny:
stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2017
dospělí 751 738
mládež 9 7
děti 67 79
celkem 827 824
Jak je z přehledu patrno, že se počet členů stabilizoval.

Stavy členské základny jsou brány podle zaplacených členských příspěvků v.daném roce. To je měřítko pro setrvání v evidenci členů. Někdy se však vyskytují odůvodněné situace, kdy ze závažných důvodů (nemoc nebo pobyt.v.zahraničí apod.) ponecháváme v.evidenci i tyto členy po dobu dalšího roku.
Odevzdávání úlovkových lístků se poněkud zlepšilo ve vyplňování, ale stále nejsou dodržovány termíny pro odevzdání, tj. nejpozději do 15. ledna. Výmluvou je, že v.lednu jsou veliké fronty a nutnost dlouhého čekání. Co však čekání způsobuje, je zejména požadavek na současný odběr nové povolenky, mnohdy pro 2 i více členů najednou. Také pro letošní výdejní období zajistil výbor kvalifikované posílení pro výběr úlovkových lístků a výdej povolenek a situace se výrazně zlepšila. V lednu je prvních 14 dnů otevřeno denně, což však řadě členů uniká, a tak je návštěvnost v této době značně rozdílná. Každoročně při výdeji povolenky dáváme současně pozvánku na výroční i členskou schůzi spolu s dalšími informacemi o akcích, které připravujeme.
Hlavní činností naší MO je zajišťování výdeje povolenek a členských známek jakož i zpětné soustřeďování a hodnocení úlovkových lístků. Jde o značné hodnoty a náročnost na trvalou mobilitu v daném časovém rozvrhu i mimo něj. Způsob, jakým je v posledních letech prováděna manipulace s povolenkami, známkami i úlovkovými lístky se osvědčil a po celou dobu nebyla kontrolní komisí zjištěna jakákoliv závada. Věříme, že s novým informačním systémem se posuneme opět o krok dále.
Zabývali jsme se také otázkou pracovní povinnosti. Za její splnění považujeme i bezplatné dárcovství krve. Písemné potvrzení o splnění pracovní povinnosti má být doručeno do 30. 11. běžného roku. V řadě případů se toto nedodržuje, což lze řešit zasláním potvrzení v průběhu roku nebo nejlépe osobně přímo v kanceláři MO. V roce 2017 bylo celkem 11 dobrovolných dárců krve. Náhrada za neodpracovanou hodinu pracovní povinnosti zůstává 40 Kč, což je významným přínosem do hospodaření MO.
V roce 2017 bylo vydáno celkem 688 povolenek z toho 331 celosvazových a 357 ÚSMP. Za povolenky, členské známky, brigády a zápisné bylo celkem vybráno 1 423 300,- Kč.
Již druhým rokem jsme se zúčastnili akce „První dětská povolenka zdarma“ kterou organizuje ÚSMP. Takto byla vydána povolenka ÚSMP 5-ti dětem – ÚSMP a na celosvazovou povolenku jsme poskytli slevu 300,- Kč 15-ti dětem.
Deseti členům starším 83 let byla poskytnuta povolenka ÚSMP zdarma. Dále byla poskytnuta 48 členům starším 73 let povolenka ÚSMP se slevou 500,- Kč. Na celosvazové povolenky nebyla žádná sleva poskytována.

Zprávu zpracovala Soňa Zoufalová

Zpráva o vedení rybářského kroužku pro děti a mládež za rok 2017

I v minulém a aktuálním školním roce probíhaly a probíhají v naší MO kroužky pro děti. V současné době pořádáme jeden kroužek pro pokročilé, který navštěvuje 21 dětí a jeden pro začínající rybáře, který navštěvuje 23 dětí. Kroužky probíhají každé pondělí od 16:00 do 17:30 a vždy dva víkendové dny v měsíci loví děti společně ryby na revírech ČRS. Děti se v první polovině roku učily základním rybářským dovednostem a především znalostem rybářského řádu, tak aby úspěšně složily zkoušku k získání své první povolenky, kterou mají i tento rok díky ÚSMP zdarma (jedná se o povolenku pražského územního svazu). Na léto jsou pro děti připraveny dva letní tábory a to tábor Rady ČRS ve Smetanově Lhotě a tábor ÚSMP ve Zruči nad Sázavou.
Naše organizace plánuje pro děti i letos spoustu dalších akcí, jako je např. kuchařské okénko, tj. příprava ryb ke konzumaci, chytání ryb na dírkách, noční chytání, výlety na soukromé revíry, víkendové chytání atd.
Náš rybářský kroužek se těší velkému zájmů dětí, ale bohužel nemůžeme vyhovět všem zájemcům z prostorových a personálních důvodů. Proto připravujeme pro děti, na které už nezbylo místo v rybářském kroužku, zkrácený rybářský kurz pro děti, který by měl začít v dubnu a který umožní složit předepsané zkoušky z rybářských znalostí.

Zprávu zpracovala: Ruda Florián

Zpráva pstruhového odboru za rok 2017

V loňském roce jsme odlovili z chovných potoků 1005 ks dvouleté a tříleté násady, dále 195 ks půročka Po.
Při kontrolách chovných úseků byl zjištěn výskyt volavek a vyder, a to konkrétně na horních úsecích Voznického, Bojovského, Zahořanského a Svinařského potoka (kde mimo jiné dle sdělení místních usedlíků vydří rodinka zcela zlikvidovala obsádku dvou soukromých rybníků)
Na zasedání výboru ÚSMP bylo uloženo užšímu výboru HO navrhnout opatření pro úspěšnější odchov násady Po. Na lednové schůzi užšího HO byly navrženy čtyři nové varianty hospodaření na chovných potocích pro následující roky:
I. varianta: vysazování plůdku Po přímo do pstruhových revírů
II. varianta: jaro-podzim (odchov ½ ročka)
III. varianta: jaro-jaro (roček)
IV. varianta: jaro-podzim příštího roku (1/2 letý Po)
Pro všechny varianty byly určeny lokality, jedná se převážně o potoky, které byly v minulosti vyčleněny k předchozí koncepci s tím, že na nich nebudou prováděny žádné hospodářské zásahy.
V předchozí koncepci byl Zahořanský p. v roce 2008 osazen 35.000 ks plůdku Po, v roce 2009 byl převeden na novou koncepci. Dne 9. 3. letošního roku byla provedena kontrola rybí obsádky, při níž nebyl zaznamenán žádný Po, jen několik jedinců hrouzka a mřenky.
Obdobně dopadlo osazování chovných potoků, přítoků Sázavy 4: potoky Drhlavský, Saradovský, Bělčický, Vodslivský(Růženínský) a Vejborka, kde bylo v letech 2015-2016 vysazeno celkem 11.000 ks plůdku Po. Při loňských odlovech byl zaznamenán jen ojedinělý výskyt Po. Dále byla za přítomnosti hospodáře MO Sázava a provedena kontrola Moštického p. (tj. největší přítok Vlkánčického p.), který byl zařazen do předchozí koncepce a od roku 2012 byl pravidelně každoročně osazován plůdkem Po, celkem bylo vysazeno 28.000 ks plůdku. Při kontrole nebyla zaznamenána ani jedna ryba.
Podobně dopadl Karlický p. – v roce 2016 osazen 6.000ks plůdku – sloveno 14ks, Botič 1 ozasen 3.000 ks plůdku – sloveno 35 ks.
Dále byla provedena kontrola Kocáby 1 (Štěchovice), kde byl proveden před úpravou koryta odlov veškeré rybí obsádky a po úpravě byl úsek osazen 5.000. ks plůdku Po. Bohužel při kontrole bylo evidováno velké množství malého tlouště a proudníka, takže v kontrolovaném úseku bylo zjištěno několik ks půlročka Po.
Na Radotínském p. v úseku Lomy – Maškův mlýn bylo vysazeno 5.000ks plůdku Po a při kontrole byl zjištěn slušný výsky půlročka Po vedle větších pstruhů.
Z líhně v Ledči nad Sázavou bylo dovezeno a vysazeno 67.000 ks plůdku Po a 11.500 ks plůdku mřenky mramorované.

Ve zprávě byly použity údaje se souhlasem vedoucího OPV ČRS ÚSMP, p. Roberta Hovorky

Zprávu zpracoval: Vladimír Tyl

Zpráva hospodáře MO ČRS Praha 4 Braník

Vážení přátelé,

dovolte, abych Vás seznámil s činností hospodáře a hospodařením na revíru 401018 Vltava 6 a jeho podrevírů a hospodařením na revírech ÚSMP v roce 2017.
Hospodářská činnost stejně jako v minulých letech byla vykonávána v rámci možností a spolupráce s ÚSMP. Hospodářská činnost spočívala v pomoci při zarybňování revíru Vltava 6.
Co se týče hospodaření na revíru 401018 Vltava 6 a jeho podrevírů, tento revír byl zarybněn v přepočtu na předepsané kategorie takto:

Kapr obecný 19.235 kg
Lín obecný 750 kg
Cejn velký 2.520 kg
Štika obecná 633 kg
Candát obecný 8.500 ks
Sumec velký 62,5 kg
Úhoř říční 20 kg
Pstruh duhový 250 kg
Amur bílý 150 kg
Okoun říční 285 kg
Bílá ryba 3.700 kg
Siven americký 185 kg

Celkem bylo na revírech ÚSMP v roce 2017 zarybněno v mimopstruhových revírech 414.389 kg ryb a v pstruhových revírech 4.613 kg ryb.
Údaje o zarybnění bylo uvedeno dle Rybářského hospodaření v roce 2017 zpracované rybářským hospodářem ÚSMP panem Ing. Jindřichem Vintrem, které je součástí této zprávy a je možné do něho nahlédnout v naší MO.
Ještě bych Vás rád informoval o vyhlášce č. 25/2018 Sb. ze dne 7. 2. 2018, kterou se mění denní doba lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru a to:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.

Přeji Vám pěkné zážitky u vody a těším se na setkání s Vámi.

Zprávu zpracoval: Jaroslav Koutný, hospodář MO Praha 4 Braník,

Zpráva o činnosti Odboru čistoty vod a životního prostředí

Do práce odboru při ÚSMP je přihlášeno a registrováno celkem 26 osob, z nichž se aktivně zapojilo jen 13. Členové odboru se rekrutují jen ze 16ti MO z celkových 58 MO registrovaných v rámci územního svazu.
Přes značné zastoupení odborníků a nadšenců je řešení rozhodujících aktivit odboru ovlivňováno vysokým věkovým průměrem členů, jejich zdravotním stavem a přes dílčí omlazení bohužel ani účast mladších členů není ideální. Z hlediska získávání informací v terénu došlo oproti předcházejícím létům ke snížení počtu informací od rybářské stráže. Je to vidět především na informacích o predátorech
Obdobně jako v předcházejících letech, se OČVŽP i v loňském roce orientoval na činnost vyplvající ze skutečnosti, že coby uživatel revíru jsme jako známý a neopomenutelný účastník vodohospodářských řízení. Opakovaně, a bohužel velice často, jsme opomíjeni věcně a místně příslušnými orgány státní správy.
V roce 2017 jsme měli nové případy poškození toků z Únětického a Kunratického potoka. Ostatní poškození jsou shodná s rokem 2016.
Z hlediska velkých toků, zvláště Vltavy a Berounky, jsme měli v roce 2017 méně informací o dříve častém znečisťování toků pod přehradami a velkými jezy, sloužícími energetice.
Ve smyslu předchozích zpráv lze jen konstatovat, že ze strany státu, konkrétně MZe jsou částečně hrazeny škody způsobených kormorány. S ohledem na změnu zákona č. 115/2000 Sb., budou škody kormorány hrazeny na 3 roky a bude potřeba přepracovat naši metodiku hlášení škod. V tomto směru byly věci dostatečně formulovány na konferenci „Vydra 2017“, kterou zajistila Rada ČRS.
Zřejmě s ohledem na mimořádně teplý konec minulého roku, kdy nezamrzly rybníky v okolních krajích, byly škody na našich vodních útvarech v závěru roku 2017 menší. Navíc v roce 2017 docházelo častěji k plošnému tlumení kormoránů ve vybraných lokalitách celého státu. Dokladují to i odstřely v lokalitách okolí Prahy, které proplácíme. Za rok 2017 máme evidováno přes 20 legálně ulovených kormoránů.
Škody způsobené predátory jsou předmětem samostatného vyhodnocení ve smyslu metodiky vydané AOPK. Odhad škody za rok 2017 je 8,465.880 Kč.
Kompletní zpráva vedoucího OČV při ÚSMP Dr. Poupěte je k nahlédnutí v kanceláři MO.

Zprávu zpracoval: Jan Fořt na základě zprávy vedoucího OČV Dr. Poupěte.

Zpráva o stavu výpočetní techniky za rok 2017

Probíhala pravidelná údržba systému a zálohování dat. SW je držen v aktuální verzi.
S ohledem na požadavky na ochranu osobních údajů bylo zlepšeno zabezpečení počítače.
Vedoucí kanceláře paní Zoufalová, postupně aktualizuje adresy a kontakty na naše členy.
Správu SW a HW jako takového provádí jednatel MO.

V roce 2018, v době letních prázdnin, plánujeme změnu informačního systému, tak jak bylo schváleno na minulé konferenci ÚSMP. Jedná se o to, aby jednotlivé MO sdružené při ÚSMP měly jednotný informační systém. K tomu se přidružuje i problematika Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, které představuje novou legislativu EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů. Naši členové budou v souladu s tímto zákonem včas informováni o nových pravidlech zpracování osobních údajů, a to jak na vývěsce, tak i na webových stránkách naší MO.

Zprávu zpracoval: Jan Kubata

Toto je tedy kompletní zpráva o činnosti naší MO v loňském roce. Děkuji za pozornost.

V Praze dne 17. března 2018
za správnost

Milan Wišo
předseda MO ČRS Praha 4 – Braník

U s n e s e n í výroční členské schůze MO ČRS Praha 4 – Braník
konané 17. března 2018 v klubovně MO

Členská schůze schvaluje:
a) zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze (tato zpráva obsahuje dílčí zprávy jednotlivých odborů),
b) účetní závěrku za rok 2017,
c) rozpočet na rok 2018,
d) zprávu účetního,
e) zprávy vedoucích jednotlivých odborů,
f) členské povinnosti zůstávají pro rok 2018 nezměněny, tj. odpracovat 10 hodin, případně uhradit 40 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

Členská schůze bere na vědomí:
a) zprávu dozorčí komise.

Členská schůze zvolila:
a) výbor MO ČRS ve složení: paní Kateřina Řandová a Sona Zoufalová, pánové Rudolf Florián, Jan Fořt, Josef Kalous, Jaroslav Koutný, Jan Kubata, Richard Melíšek,
b) předsedu MO ČRS pana Milana Wišo,
c) dozorčí komisi MO ve složení: pánové Ludvík Hanuš, Jaroslav Pelikán a Michael Roman,
d) delegáta územní konference: organizaci bude zastupovat předseda, jako náhradník je jednatel.

Členská schůze navrhuje:
a) delegáta Republikového sněmu ČRS: organizaci bude zastupovat předseda, jako náhradník je jednatel.
b) do výboru a dozorčí komise ÚS m. Praha pana Ing. Jindřicha Vintra a Dr. Michaela Romana.

Členská schůze ukládá výboru MO:
a. zabezpečit hospodaření MO tak, aby bylo v souladu s rozpočtem MO, provést k 30. 6. 2018 kontrolu hospodaření,
b. v roce 2018 uspořádat minimálně 1 brigádu v objektu a okolí klubovny MO ČRS Praha 4 – Braník MO na údržbové práce. Členové mohou využívat pro splnění nabídku brigád s celoměstskou působností. Výbor MO si vyhrazuje právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu v objektu a okolí klubovny MO,
c. zajišťovat v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na stávající vyhlášky o rybářství,
d. zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny,
e. věnovat maximální pozornost mládeži, zejména organizováním jejich zájmové činnosti v rybářství,
f. zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce,
g. organizovat a zajišťovat pracovní povinnost členů vyplývající z členských povinností,
h. v případě, že to umožní finanční možnosti MO, poskytnout příspěvek na povolenku členům seniorům, kteří jsou členy naší MO více než 5 let, takto: členům nad 73 let ve výši ½ ceny územní povolenky ÚSMP a členům MO nad 83 let poskytnout povolenku ÚSMP zdarma.

Výroční členská schůze ukládá členům MO:
a) plnit členské povinnosti na úkolech MO,
b) sledovat aktuální zprávy a informace ve vývěsní skříňce MO a na webové stránce MO,
c) účastnit se akcí pořádaných MO zejména rybářských zájezdů.

Podpisy členů návrhové komise: pp. Jan Fürst (předseda návrhové komise), Vladimír Tyl a Milan Wišo.

Navigace


Hledat


Odkazy


Meta