Školení nových členů v roce 2021 / 2022

Publikováno 08.Září 2021 v kategorii Informace

Školení dospělých

Školení je nepovinné, je určeno zejména začínajícím rybářům. Nicméně k získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku ve smyslu § 10 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění k zákonu o rybářství č. 99/2004 Sb. je potřeba složit zkoušku ze znalosti souvisejících ustanovení.
Na školení a přezkoušení se hlaste alespoň 4 dny před školením e-mailem u hospodáře naší MO pana Jaroslava Koutného, e-mail: koutnyjaro@gmail.com nebo v kanceláři MO Braník.
Školení a přezkoušení probíhá v naší organizaci zpravidla 1x měsíčně, a to ve čtvrtek  od 17:00 hod. Termíny školení a přezkoušení: 

prosincový termín zrušen z důvodu aktuální pandemické situace

13. ledna školení a 20. ledna zkoušky

3. února školení  a 10. února zkoušky

3. března školení  a 10. března zkoušky

další termíny budou oznámeny po polovině března 2022

Přezkoušení žadatelů o rybářský lístek. K získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku ve smyslu § 10 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění k zákonu o rybářství č. 99/2004 Sb. je potřeba složit zkoušku. Oprávněním k zajištění výuky, přezkoušení a vystavení osvědčení o získání kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku byly pověřeny organizační jednotky ČRS.
Zkouška se skládá z písemného testu ověřujícího znalost rybářského řádu a ústního přezkoušení z poznávání ryb. Dohromady je třeba získat nejméně 50% bodů.
Uchazeči o přezkoušení složí před zahájením zkoušky poplatek ve výši 100,- Kč.

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍM NAŘÍZENÍM VLÁDY K PANDEMICKÉ SITUACI je potřeba nosit v uzavřených prostorách respirátor FFP2

Prodej povolenek a členských známek na rok 2022

Publikováno 07.Září 2021 v kategorii Informace

Je potřeba dodržovat aktuální hygienická opatření (aktuálně k 8.11.2021):

 • vstup do kanceláře jednotlivě a jen s předepsaným respirátorem.
 • v případné frontě před vstupem do kanceláře (tj. v chodbě) dodržujte dvoumetrovou vzdálenost mezi čekajícími. V případě nutnosti bude bohužel nutno čekat i před klubovnou.
 • platby je možno provádět pouze v hotovosti.

Rybářský kroužek mládeže 2021 / 2022

Publikováno 06.Září 2021 v kategorii Informace

Po polovině září 2021 začal nový ročník kroužku pro mládež.

Kontakt:
vedoucí kroužku – Ruda, mobil: 777719395,
e-mail: rudaflorian@seznam.cz

Další informace na stránkách kroužku: https://krouzekbranik.wbs.cz/

Termín brigády na klubovně naší MO 2022

Publikováno 05.Září 2021 v kategorii Informace

Přesný termín brigády bude oznámen podle  aktuální pandemické situace Covid-19.
V případě potřeby se výbor vyhrazuje právo vypsat další termíny brigády.

Další možnosti splnění pracovní povinnosti pro naše členy:
Pro členy MO ČRS Územního svazu města Prahy je možné využít nabídky MO ČRS Praha 5 – Zbraslav. více informací na www.rybaripraha.cz

XXXIV. konference ČRS Územního svazu města Prahy dne 21.9.2021 schválila nové zásady plnění pracovní povinnosti členů, které jsou platné od 1. ledna 2022

 1. Základní členskou pracovní povinností je odpracování deseti hodin za rok pro členy v kategorii mládež a dospělí podle dispozic výboru MO, případně na pracovištích ÚSMP.
 2. Osvobození od pracovní povinnosti pro děti do 15ti let
 3. Členská schůze naší MO schválila úpravu pravidel osvobození od pracovní povinnosti dospělých členů tak, že bude kopírovat platnou zákonnou úpravu termínu pro přiznání starobního důchodu. Tzn. osvobození od pracovní povinnosti se bude posouvat v souladu s výše uvedenou zákonnou úpravou podle data narození člena až na konečných 65 roků. Osvobození od pracovní povinnosti pro ženy, mládež, invalidní důchodce a tělesně postižené se nemění.
 4. Základní minimální pracovní povinnost činí 10 hodin. Od přímé účasti při pracích může být upuštěno s tím, že člen uhradí předpokládanou hodnotu prací, které nemohl vykonat, v penězích. Výše náhrady pro rok 2022 za neodpracované brigády je stanovena na 500,- Kč

V praxi to znamená, že v roce 2022 budou osvobozeni naši členové narození v roce 1957 a starší. Připomínáme, že tato výhoda, tj. možné osvobození od pracovní povinnosti, nevyplývá ze Stanov ani Jednacího řádu ČRS.

Potvrzení o odpracovaných brigádách je nutno odevzdat do 30.11. běžného roku. Za splnění pracovní povinnosti se považuje bezplatné dárcovství krve, potvrzení též do 30.11. b.r..

Zájezdy v roce 2021

Publikováno 21.Srpen 2021 v kategorii Informace

Vzhledem k pandemické situaci a nízkému zájmu našich členů jsme neorganizovali v roce 2021 žádný zájezd.

Zájezdy v roce 2020: vzhledem k pandemické situaci se v tomto roce žádný zájezd nekonal.

Zájezdy v roce 2019:
První zájezd se konal v sobotu 18. května 2019 na revíru „Rybník Písák“. Počasí nám přálo, i když polední slunce výrazně zpomalilo aktivitu pstruhů duhových, které jsme lovili na přívlač a mušku.
Druhý zájezd byl 28.9.2019 na soukromý revír Rybník Hrušov, který se nachází v Brandýse nad Labem se také vydařil. Tohoto zájezdu se zúčastnili jak dospělí členové naší MO, tak i děti z našeho rybářského kroužku. Účastníci chytili 2 jesetery okolo 1 metru a několik desítek kaprů ve velikosti 55 až 85 cm.

Výroční členská schůze se konala v pondělí 21. června 2021

Publikováno 01.Červenec 2021 v kategorii Informace

Výroční členská schůze se konala v pondělí 21. června 2021 od 18:00 hodin v klubovně naší organizace.

Zpráva o činnosti naší MO za rok 2020 je uložena níže, stejně jako Usnesení z této schůze.

Zpráva o činnosti MO ČRS Braník za rok 2020 a Usnesení členské schůze konané 21.06.2021

Publikováno 01.Červenec 2021 v kategorii Informace

Zpráva o činnosti MO ČRS Praha 4 – Braník v roce 2020

(přednesená na výroční členské schůzi konané v náhradním termínu z důvodu pandemické situace Covid-19 dne 21. června 2021)

Vážení přátelé,

předkládáme vám zprávu o činnosti naší MO ČRS za rok 2020. Zpráva se zabývá kontrolou úkolů uložených loňskou výroční členskou schůzí a dále zprávami jednotlivých komisí od příslušných členů výboru a informacemi, které vyplynuly z událostí v minulém roce, jakož i některými návrhy na letošní rok.

Výbor naší místní organizace se scházívá v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vždy v pondělí, nicméně v loňském roce byly v období od 30. března do 25. května schůze zrušeny. Od 1. Října do konce roku 2020 byly schůze výboru pořádány on-line formou. V prázdninovém období, tj. v červenci a srpnu, kdy je kancelář MO uzavřena, se schůze výboru nekonají

Úřední hodiny v kanceláři naší klubovny jsou již léta upraveny tak, aby lépe vyhovovaly členské základně, a to zejména s ohledem na zvýšenou agendu na přelomu roku, spojenou s vracením přehledů o úlovcích a výdejem nových povolenek.

Bohužel covidová pandemie zasáhla i do provozu naší organizace a koncem prosince 2020 onemocněla paní Soňa Zoufalová, která měla na starosti provoz naší kanceláře, včetně prodeje povolenek. Paní Zoufalová podlehla nemoci Covid-19 začátkem února t.r..

Počet našich členů meziročně klesl o 2,31% a obáváme se dalšího možného poklesu v souvislosti s pandemií Covid-19 v roce 2021.

Cena pražské územní povolenky na rok 2020 se nezměnila, tj. zůstala na ceně 1.100,- Kč. Dražší byly celosvazová povolenky, mimopstruhová i pstruhová, které stály 2.500,-, resp. 2.600,- Kč.

Připomínáme, že v posledních letech došlo k některým změnám v rybářských předpisech, proto je nutné věnovat pozornost aktuálním popisům revírů a jejich dodatkům, které jsou každoročně vydávány. Nové popisy revírů dostáváte spolu s povolenkou. Jde zejména o úpravy lovu na mimopstruhových revírech v období od 1. ledna do 15. června, jako jsou určitá omezení lovu při na umělou mušku, v tomto období je zákaz používání dvojháčků a trojháčků.Je povinností mít u sebe při lovu podběrák, je zákaz používání gafu atd. Dále připomínáme zavedení nejmenší lovné míry okouna říčního, které platí nyní na všech revírech ČRS. Na MP revírech Jihočeského ÚS nově celoročně platí zákaz používání 2 návazců. Některé ÚS zavedly omezení použití živočišných nástrah v podzimních měsících a zavedly zákaz používání víceháčků při lovu na živou rybku.

Musíme konstatovat, že přes proklamace nadřízených organizačních složek o sjednocování rybářských předpisů, je skutečností pravý opak a předpisy jednotlivých územních svazů se od sebe liší čím dál více. Vřele doporučujeme sledovat aktuální stav na webových stránkách jednotlivých ÚS. Doufali jsme, že XXXIV. konference ČRS Územního svazu města Prahy a následně Republikový sněm ČRS, který se měl konat na podzim 2020, přinesou už konečně nějaké sjednocení a zlepšení nepřehledné situace. Bohužel z důvodu pandemické situace byla obě shromáždění zrušena a přesunuta na podzim roku 2021.

Dále připomínáme potřebu důsledného zapisování ulovených ryb, a to zejména u celosvazových povolenek. Důvodem je zvýšení redistribuce náhrad za ulovené ryby v rámci celosvazového hospodaření.

Plánovaná změna informačního systému naší MO, která měla proběhnout v době letních prázdnin roku 2020, se z objektivních důvodů neuskutečnila. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá výběrové řízení na Radě ČRS s cílem sjednocení informačního systém a jeho centralizací, nemělo smysl zavádět na omezenou dobu další informační systém.

Hodnocení plnění úkolů uložených Usnesením minulé VČS výboru MO:

 1. Zajistit v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na vyhlášku o rybářství. Školení nových členů a mládeže probíhalo průběžně a podle potřeby během celého roku. Bohužel i tato činnost byla ovlivněna pandemickou situací a v určitých obdobích se konalo školení a přezkoušení individuálně a nebo formou on-line. Školení umožnilo zájemcům absolvovat předepsané zkoušky, po jejichž zdárném složení byli přijati za členy naší MO a bylo jim vydáno příslušné potvrzení o složení zkoušek pro vydání prvního rybářského lístku.
 1. Organizovat a zajišťovat brigádní činnost členů vyplývající z členských povinností. Zájem o plnění pracovní činnosti je setrvale nízký a i nadále většina členů volí formu finanční náhrady. Jen připomínáme, že členská schůze dne 22. 11. 2014 vzala na vědomí ukončení pravidelného pořádání brigád v objektu a okolí naší klubovny s účinností od roku 2015. Výbor MO si vyhradil právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu na údržbu objektu a okolí klubovny MO. Vzhledem k pandemické situaci jsme v roce 2020 žádnou brigádu neorganizovali. Členové mohli i v minulém roce využívat pro splnění pracovní povinnosti nabídku brigád nabídku MO ČRS Praha 5 – Zbraslav. Aktuální informace jsou na webových stránkách ÚSMP.
 1. Zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce a vhodnou propagací zajistit účast členů např. soutěžemi. V loňském roce jsme z důvodu pandemické situace nepořádali žádný rybářský zájezd.
 1. Zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny. Nadále pronajímáme velkou zasedací místnost firmě Hoffi Surf Sport Shop. K 31. 12. 2020 byla pohledávka za nájemcem ve výši 45.451,00 Kč, což je nedoplatek služeb k vydané faktuře 2/20 ve výši 51.930,-. Kč vystavené 31.12.2020.

Na závěr mé zprávy mi dovolte, abych vás požádal o podporu a návrhy nových členů do výboru MO. Potřeba nových členů výboru je neustálá, neboť řada starších členů opouští ze zdravotních důvodů své dlouholeté funkce. V roce 2022 budeme potřebovat 3 až čtyři nové členy výboru a dozorčí komise

Zpráva jednatele a správy kanceláře MO za rok 2020

V roce 2020 pracoval výbor MO v tomto složení:

předsedaMilan Wišo
jednatel a ITJan Kubata
rybářský hospodář a místopředsedaJaroslav Koutný
prodej povolenek a správa kanceláře MOSoňa Zoufalová
administrativní práce s provozem kancelářeJana Bláhová
správa budovyDušan Jirsa
pokladníkKateřina Řandová
účetní Richard Melíšek
práce s mládežíRudolf Florián
referent odboru čistoty vodJan Fořt
člen výboruJosef Kalous

Dozorčí komise:

předsedaMichael Roman
členLudvík Hanuš
členJaroslav Pelikán

Stav členské základny:

 stav k 31.12.2019stav k 31.12.2020
dospělí699677
mládež1110
děti6671
celkem776758

Stavy členské základny jsou brány podle zaplacených členských příspěvků v daném roce. To je měřítko pro setrvání v evidenci členů. Někdy se však vyskytují odůvodněné situace, kdy ze závažných důvodů (nemoc nebo pobyt v zahraničí apod.) ponecháváme v evidenci i tyto členy po dobu dalšího roku.

Odevzdávání úlovkových lístků se poněkud zlepšilo ve vyplňování, ale stále nejsou dodržovány termíny pro odevzdání, tj. nejpozději do 15. ledna. Výmluvou je, že v lednu jsou veliké fronty a nutnost dlouhého čekání. Co však čekání způsobuje, je zejména požadavek na současný odběr nové povolenky, mnohdy pro 2 i více členů najednou. V lednu je prvních 14 dnů otevřeno denně, což však řadě členů uniká, a tak je návštěvnost v této době značně rozdílná. Každoročně při výdeji povolenky dáváme současně pozvánku na výroční i členskou schůzi spolu s dalšími informacemi o akcích, které připravujeme.

Hlavní činností naší MO je zajišťování výdeje povolenek a členských známek jakož i zpětné soustřeďování a hodnocení úlovkových lístků. Jde o značné hodnoty a náročnost na trvalou mobilitu v daném časovém rozvrhu i mimo něj. Způsob, jakým je v posledních letech prováděna manipulace s povolenkami, známkami i úlovkovými lístky se osvědčil a po celou dobu nebyla kontrolní komisí zjištěna jakákoliv závada. Věříme, že s novým informačním systémem se posuneme opět o krok dále.

Zabývali jsme se také otázkou pracovní povinnosti. Za její splnění považujeme i bezplatné dárcovství krve. Písemné potvrzení o splnění pracovní povinnosti má být doručeno do 30. 11. běžného roku. V řadě případů se toto nedodržuje, což lze řešit zasláním potvrzení v průběhu roku nebo nejlépe osobně přímo v kanceláři MO. V roce 2020 bylo celkem 12 dobrovolných dárců krve. Náhrada za neodpracovanou hodinu pracovní povinnosti zůstává 40 Kč, což je významným přínosem do hospodaření MO.

V roce 2020 bylo vydáno celkem 652 povolenek z toho 358 ks celosvazových, 3 ks celorepublikové, 281ks ÚSMP, 5 ks Středočeských a 5 ks Jihočeských územních povolenek (celkově se prodalo o 18 ks více všech povolenek oproti roku 2019). Trendem posledních let je nárůst počtu vydaných celosvazových povolenek a pokles územních povolenek. To bylo způsobeno zrušením spolupráce se Středočeským územním svazem, kdy nelze na naši územní povolenku lovit na některých středočeských revírech. Za povolenky, členské známky 1 312 937,- K4. Za brigády a zápisné bylo celkem vybráno 339.400,- Kč.

Již pátým rokem jsme se zúčastnili akce „První dětská povolenka zdarma“ kterou organizuje ÚSMP. Takto byla vydána povolenka ÚSMP dvěma dětem – ÚSMP a na celosvazovou povolenku jsme poskytli slevu 300,- Kč čtrnácti dětem.

Zprávu zpracoval: Milan Wišo

Zpráva o vedení rybářského kroužku pro děti a mládež za rok 2020

Náš rybářský kroužek zahájil činnost v novém školním roce 7. září 2019. Do kroužku se přihlásilo 17 dětí a kroužek dále nepravidelně navštěvovalo přibližně 10 dětí z předešlých ročníků. Během září a října se kroužek scházel především u vody, kde se děti učily základům rybaření a prvně si mohly i samy zarybařit. Vzhledem k pandemické situaci covid 19 jsme byly schůzky v klubovně na jaře a na podzim 2020 zrušeny.V době pandemie jsme se občas scházeli on-line a děti uvítaly, že kroužek funguje alespoň touto formou. Během posledních měsíců bylo dětem i rodičům pravidelně zasílána informace o kroužku, vzdělávací materiály a videa k výuce rybaření. Byl pravidelně aktualizován web našeho kroužku –www.krouzekbranik.wbs.cz- na kterém byly umístěny stejné informace, které byly rozesílány e-mailem

Aktuální informace k roku 2021: v současné době (březen-květen) probíhají zkoušky k získání první povolenky. Děti mají i letos svou první pražskou povolenku zdarma a na celosvazovou povolenku mají slevu v hodnotě pražské povolenky.

Během dubna očekáváme, že dojde k malému rozvolnění a snad se budeme moct zas scházet aspoň u vody. Pro děti jsou opět připraveny výlety na soukromé revíry a další akce. Pokud pandemická situace dovolí, tak se děti zúčastní rybářských závodů na Kyjském rybníku a dalších akcí, které bude pořádat Územní svaz Praha.

Zprávu zpracoval: Ruda Florián

Zpráva hospodáře MO ČRS Praha 4 Braník

Vážení přátelé, dovolte, abych Vás seznámil s činností hospodáře a hospodařením na revíru 401018 Vltava 6 a jeho podrevírů a hospodařením na revírech ÚS hl.m. Prahy v roce 2020.

Hospodářská činnost stejně jako v minulých letech byla vykonávána v rámci možností a spolupráce s ÚSMP. Hospodářská činnost spočívala v pomoci se zarybněním revíru Vltava 6.

 Co se týče hospodaření na revíru Vltava 6 tento revír byl zarybněn v přepočtu na předepsané kategorie takto:

Kapr obecný22.903 kg
Lín obecný1.661 kg
Cejn velký1.115 kg
Štika obecná180 kg
Candát obecný5.000 ks
Sumec velký1.500 ks
Úhoř říční50 kg
Amur bílý343 kg
Okoun říční220 kg
Bílá ryba665 kg
Bolen dravý1.500 ks

Celkem bylo na revírech ÚS hl.m. Prahy v roce 2020 zarybněno v mimopstruhových revírech 437.502 kg ryb, na rybnících s lovem ryb na udici 66.381 kg ryb a v pstruhových revírech 4.847,5 kg ryb.

Údaje o zarybnění bylo uvedeny dle Rybářského hospodaření v roce 2020 zpracované rybářským hospodářem ÚSMP panem Ing. Jindřichem Vintrem, které je součástí této zprávy a je možné do něho nahlédnout v naší MO.

Jaroslav Koutný v.r., v Praze dne 14.3.2021,

hospodář Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 4 – Braník

Zpráva o činnosti Odboru čistoty vod a životního prostředí

S ohledem na koronavirovou pandemii se z plánovaných 10 setkání odboru uskutečnilo jen 7. Místo těch tří byla zpracována jen zpráva o informacích vztahujících se k danému měsíci. Do práce odboru je přihlášeno a registrováno celkem 16 osob.  Z toho měli 2 nulovou účast, ale s odborem korespondenčně a telefonicky spolupracovali. Důvody neúčasti byly rodinné a zdravotní. 100% účast na schůzích měli jen kamarádi Jurutka, Poupě a Svitavský. Členové odboru se rekrutují jen z 14 MO z celkových 58, registrovaných v rámci územního svazu.

Přestože došlo k částečnému „omlazení“ a v odboru je značné zastoupení odborníků a nadšenců, je řešení rozhodujících aktivit odboru ovlivňováno vysokým věkovým průměrem členů a jejich zdravotním stavem. Z hlediska získávání informací v terénu opět došlo oproti předcházejícím létům k dalšímu snížení informací od členské základny. Je to vidět především na informacích o predátorech. Za zvlášť negativní faktor práce lze označit „COVIDovou atmosféru“ ve státě a s tím spojená omezení.

     Z hlediska velkých toků, zvláště Vltavy, Labe, Sázavy a Berounky jsme i v roce 2020 měli jen omezené informace o dříve častém znečisťování toků pod přehradami a velkými jezy, sloužícími energetice. To ovšem neznamená, že k podobnému nedocházelo.

     Oproti roku 2019 došlo k výraznému zlepšení klimatických podmínek. Celkově se vylepšily srážky a došlo ke snížení předchozích nadprůměrných teplot. Ale k obnovení původních stavů rybích společenstev rozhodně nedošlo.

Škody způsobené predátory jsou předmětem samostatného vyhodnocení ve smyslu metodiky vydané  AOPK. Odhad škody je za rok 2020 jen 184.300 Kč. Škoda nebyla stanovená znaleckým posudkem.

Evidence havarijních případů a jejich řešení.

Odbor v knize havárií registruje havarijní případy dle následující tabulky:

PůvodceVody pstruhové počet  / škodaVody   MP počet  / škodaChovná zařízení počet  / škoda C e l k e m počet  / škoda
     Průmysl Počet a škoda1- 4.400*1 – 0*1 – 4.400*
   Zemědělství Počet a škoda 1- 175.700*1 – 175.700*
        Služby Počet a škoda           1  –  0*2 / 0*2/0*
        Ostatní Počet a škoda1 / 02 / 4.200*3 /4.200*
    C e l k e m Počet a škoda    2 / 0*6 /184.300*1 – 0*9 / 184.300*

      Údaje uvedené v tabulce nelze považovat za úplné a hlavně přesné. Speciálně u údajů označovaných * se nedá vyloučit, že vznikly i další, neevidované ztráty. To platí hlavně u tůně Doubka. Bohužel ověřitelné informace se k nám nedostaly.

     V tomto směru považuje odbor za nezbytné výrazně zlepšit úroveň práce všech, kteří v dané oblasti pracují na úrovni svazu a to nejen odboru, ale i sekretariátu a rybářské stráže. Dost havárií bylo převzato od sdělovacích prostředků. Havárií bez úhynu ryb, které ale mající charakter havárie ve smyslu zákona o vodách, bylo opět nejspíš více, než je v evidenci dle havarijního deníku.  Šlo vesměs o vysoce pravděpodobné vypouštění olejů z elektráren, odhazování „bioodpadu“ do vodotečí, čerpání žump a septiků v rekreačních lokalitách. 

Kompletní zpráva OČV při ÚSMP je k nahlédnutí v kanceláři naší MO.

Zprávu zpracoval: Jan Fořt na základě zprávy OČV při ÚSMP.

Zpráva o stavu výpočetní techniky za rok 2020

Probíhala pravidelná údržba systému a zálohování dat. SW je držen v aktuální verzi.

S ohledem na požadavky na ochranu osobních údajů bylo zlepšeno zabezpečení počítače.

Vedoucí kanceláře pravidelně aktualizuje adresy a kontakty na naše členy.

Správu SW a HW jako takového provádí jednatel MO.

Na základě usnesení konference ÚSMP v roce 2016 je cílem, aby jednotlivé MO sdružené při ÚSMP měly jednotný informační systém, který bude řešit pro místní organizace i problematiku Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, tím, že data budou uložena online. V současné době stále čekáme na výsledky výběrového řízení na centrální informační systém v rámci celého svazu.

Zprávu zpracoval: Jan Kubata

Toto je tedy kompletní zpráva o činnosti naší MO v loňském roce. Děkuji za pozornost.

V Praze dne 7. června 2021

za správnost

Milan Wišo

předseda ČRS, z.s., MO Praha 4 – Braník

U s n e s e n í výroční členské schůze MO ČRS Praha 4 – Braník

konané 21. června 2021 v klubovně MO (totožné se sídlem organizace)

Členská schůze schvaluje:

 1. zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze (tato zpráva obsahuje dílčí zprávy jednotlivých odborů),
 2. účetní závěrku za rok 2020,
 3. rozpočet na rok 2021,
 4. zprávu účetního,
 5. zprávy vedoucích jednotlivých odborů,         
 6. členské povinnosti zůstávají pro rok 2020 nezměněny, tj. odpracovat 10 hodin, případně uhradit 40 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

Členská schůze bere na vědomí:

 1. zprávu dozorčí komise.

Členská schůze ukládá výboru MO:

zabezpečit hospodaření MO tak, aby bylo v souladu s rozpočtem MO, provést k 30. 6. 2021 kontrolu hospodaření,v roce 2021 uspořádat dle možností aktuální pandemické situace minimálně 1 brigádu v objektu a okolí klubovny MO ČRS Praha 4 – Braník MO na údržbové práce. Členové mohou využívat pro splnění nabídku brigád s celoměstskou působností. Výbor MO si vyhrazuje právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu v objektu a okolí klubovny MO,zajišťovat v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na stávající vyhlášky o rybářství,zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny,věnovat maximální pozornost mládeži, zejména organizováním jejich zájmové činnosti v rybářství,zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce,organizovat a zajišťovat pracovní povinnost členů vyplývající z členských povinností,v případě, že to umožní finanční možnosti MO, poskytnout příspěvek na povolenku členům seniorům, kteří jsou členy naší MO více než 5 let, takto: členům nad 73 let ve výši ½ ceny územní povolenky ÚSMP a členům MO nad 83 let poskytnout povolenku ÚSMP zdarma.   

Výroční členská schůze ukládá členům MO:

 1. plnit členské povinnosti na úkolech MO,
 2. sledovat aktuální zprávy a informace ve vývěsní skříňce MO a na webové stránce MO,
 3. účastnit se akcí pořádaných MO zejména rybářských zájezdů.

Zpráva o činnosti MO Braník za rok 2019 a Usnesení schůze z 22. června 2020

Publikováno 25.Červen 2020 v kategorii Archiv

Zpráva o činnosti MO ČRS Praha 4 – Braník v roce 2019

(přednesená na výroční členské schůzi konané dne 22. června 2020)

Vážení přátelé,

předkládáme vám zprávu o činnosti naší MO ČRS za rok 2019. Zpráva se zabývá kontrolou úkolů uložených loňskou výroční členskou schůzí a dále zprávami jednotlivých komisí od příslušných členů výboru a informacemi, které vyplynuly z událostí v minulém roce, jakož i některými návrhy na letošní rok.

Výbor naší místní organizace se scházel v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vždy v pondělí, mimo prázdninové období v červenci a srpnu.

Úřední hodiny v kanceláři naší klubovny jsou již léta upraveny tak, aby lépe vyhovovaly členské základně, a to zejména s ohledem na zvýšenou agendu na přelomu roku, spojenou s vracením přehledů o úlovcích a výdejem nových povolenek.

Bohužel musíme konstatovat, že počet našich členů meziročně klesl asi o 5% a obáváme se dalšího poklesu v souvislosti s pandemií Covid-19 v letošním roce.

Cena pražské územní povolenky na rok 2020 se nemění, tj. zůstává na ceně 1.100,- Kč. Dražší jsou celosvazová povolenky, mimopstruhováé i pstruhová, které stojí 2.500,-, resp. 2.600,- Kč.

Připomínáme, že v posledních letech došlo k některým změnám v rybářských předpisech, proto je nutné věnovat pozornost aktuálním popisům revírů na rok 2020. Nové popisy dostáváte spolu s povolenkou. Jde například úpravy lovu na mimopstruhových revírech v období od 1. ledna do 15. června, jako jsou určitá omezení lovu při na umělou mušku, o zákaz používání dvojháčků a trojháčků, o povinnost mít u sebe při lovu podběrák, zákaz používání gafu, atd. Dále připomínáme zavedení nejmenší lovné míry okouna říčního, které platí nyní na všech revírech ČRS. Na MP revírech Jihočeského ÚS nově celoročně platí zákaz používání 2 návazců. Více ÚS zavedlo omezení použití živočišných nástrah v podzimních měsících a zavedlo zákaz používání víceháčků při lovu na živou rybku atd.

Bohužel musíme konstatovat, že přes proklamace nadřízených organizačních složek o sjednocování rybářských předpisů, je skutečností pravý opak a předpisy jednotlivých územních svazů se od sebe liší čím dál více. Vřele doporučujeme sledovat aktuální stav na webových stránkách jednotlivých ÚS. Doufáme, že Republikový sněm ČRS, který bude na podzim tohoto roku, přinese už konečně nějaké sjednocení a zlepšení nepřehledné situace.

Dále připomínáme potřebu důsledného zapisování ulovených ryb, a to zejména u celosvazových povolenek. Důvodem je zvýšení redistribuce náhrad za ulovené ryby v rámci celosvazového hospodaření.

V poslední době se řešila otázka, zda může být rybář potrestán za přestupek dvakrát. Některé územní svazy při zadržení povolenky po spáchaném přestupku oznamují tuto skutečnost místně příslušnému správnímu úřadu, který pak může v přestupkovém řízení uložit pokutu. Rybář je tak potrestám příslušnou místní organizací ČRS zadržením povolenky na určitou dobu a dále je případně potrestán pokutou orgánem státní moci. K tomuto bodu je potřeba připomenout důležitou skutečnost, totiž že osoba lovící ryby nesmí být pod vlivem alkoholu. Požití alkoholu při lovu tedy není omluvou, ale je přitěžující okolností. Např. když lovící byl přistižen při lovu mimo povolenou dobu lovu a argumentuje tím, že usnul u prutů právě po požití alkoholu.

Plánovaná změna informačního systému naší MO, která měla proběhnout v době letních prázdnin 2019, se z technických důvodů neuskutečnila – v současné době probíhá výběrové řízení na Radě ČRS s cílem sjednocení informačního systém a jeho centralizací. Předpokládáme, že tuto věc dořešíme během letních prázdnin tohoto roku.

V loňském roce proběhly údržbové práce na dámském i pánském WC naší klubovny. Bylo potřeba vyměnit původní armatury z poloviny osmdesátých let. Dále bylo potřeba zajistit funkčnost hlavního uzávěru vody a instalovat kontrolní vodoměr v naší budově, abychom mohli zabránit případným únikům vody mezi vodoměrnou šachtou a naší klubovnou.

Hodnocení plnění úkolů uložených Usnesením minulé VČS výboru MO:

 1. Zajistit v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na vyhlášku o rybářství. Školení nových členů a mládeže probíhalo průběžně a podle potřeby během celého roku. To umožnilo zájemcům absolvovat předepsané zkoušky, po jejichž zdárném složení byli přijati za členy naší MO a bylo jim vydáno příslušné potvrzení o složení zkoušek pro vydání rybářského lístku.
 2. Organizovat a zajišťovat brigádní činnost členů vyplývající z členských povinností. Zájem o plnění pracovní činnosti je setrvale nízký a i nadále většina členů volí formu finanční náhrady. Jen připomínáme, že členská schůze dne 22. 11. 2014 vzala na vědomí ukončení pravidelného pořádání brigád v objektu a okolí naší klubovny s účinností od roku 2015. Výbor MO si vyhradil právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu na údržbu objektu a okolí klubovny MO. Proto jsme uspořádali brigádu na údržbu naší klubovny v květnu 2019. Členové mohli i v minulém roce využívat pro splnění pracovní povinnosti nabídku brigád nabídku MO ČRS Praha 5 – Zbraslav. Aktuální informace jsou na webových stránkách.
 3. Zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce a vhodnou propagací zajistit účast členů např. soutěžemi. V loňském roce jsme nepořádali žádný rybářský zájezd. Důvodem byla špatná kvalita vody na vybrané lokalitě.
 4. Zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny. Nadále pronajímáme velkou zasedací místnost firmě Hoffi Surf Sport Shop. K 31. 12. 2019 byla pohledávka za nájemcem ve výši 65.881,00 Kč za nedoplatek služeb k vydané faktuře 3/18 ve výši 9.416,- Kč a za služby k vydané faktuře 2/19 ve výši 56.095,-. Kč vystavené 31.12.2019.
 5. Věnovat maximální pozornost mládeži, zejména organizováním jejich zájmové činnosti v rybářství. Na tomto úseku se nám díky vedoucímu mládeže Rudovi Floriánovi daří dlouhodobě udržovat vysokou úroveň dětského rybářského kroužku. Detaily o činnosti kroužku jsou obsaženy v následující samostatné zprávě.
 6. Zabezpečit hospodaření MO tak, aby bylo v souladu s rozpočtem MO a podle možnosti poskytnout příspěvek členům MO nad 73 popř. 83 let. Naše MO hospodařila v souladu s rozpočtem na rok 2018, jak je uvedeno v následující samostatné zprávě účetního. Členům nad 83 let jsme poskytovali povolenku ÚSMP zdarma a členům nad 73 let jsme přispěli 500 Kč na povolenku MO ÚSMP.

Na závěr mé zprávy mi dovolte, abych vás požádal o podporu a návrhy nových členů do výboru MO. Potřeba nových členů výboru je neustálá, neboť řada starších členů opouští ze zdravotních důvodů své dlouholeté funkce. V loňském roce jsme kooptovali do výboru paní Janu Bláhovou, která je v současné době na mateřské dovolené, nicméně v případě potřeby vykonává administrativní práce spojené s provozem kanceláře a výdejem povolenek. V současné době bychom rádi měli v záloze 2 až 3 zájemce o práci ve výboru.

Zpráva jednatele a správy kanceláře MO za rok 2019

V roce 2019 pracoval výbor MO v tomto složení:

předsedaMilan Wišo
jednatel a ITJan Kubata
rybářský hospodář a místopředsedaJaroslav Koutný
prodej povolenek a správa kanceláře MOSoňa Zoufalová
administrativní práce s provozem kancelářeJana Bláhová
správa budovyDušan Jirsa
pokladníkKateřina Řandová
účetní Richard Melíšek
práce s mládežíRudolf Florián
referent odboru čistoty vodJan Fořt
člen výboruJosef Kalous

Dozorčí komise:

předsedaMichael Roman
členLudvík Hanuš
členJaroslav Pelikán

Stav členské základny:

 stav k 31.12.2018stav k 31.12.2019
dospělí733699
mládež1211
děti7166
celkem816776

Jak je z přehledu patrno, tak počet členů, po stabilní situaci v posledních pěti letech, opět mírně klesl. Stavy členské základny jsou brány podle zaplacených členských příspěvků v daném roce. To je měřítko pro setrvání v evidenci členů. Někdy se však vyskytují odůvodněné situace, kdy ze závažných důvodů (nemoc nebo pobyt v zahraničí apod.) ponecháváme v evidenci i tyto členy po dobu dalšího roku.

Odevzdávání úlovkových lístků se poněkud zlepšilo ve vyplňování, ale stále nejsou dodržovány termíny pro odevzdání, tj. nejpozději do 15. ledna. Výmluvou je, že v lednu jsou veliké fronty a nutnost dlouhého čekání. Co však čekání způsobuje, je zejména požadavek na současný odběr nové povolenky, mnohdy pro 2 i více členů najednou. V lednu je prvních 14 dnů otevřeno denně, což však řadě členů uniká, a tak je návštěvnost v této době značně rozdílná. Každoročně při výdeji povolenky dáváme současně pozvánku na výroční i členskou schůzi spolu s dalšími informacemi o akcích, které připravujeme.

Hlavní činností naší MO je zajišťování výdeje povolenek a členských známek jakož i zpětné soustřeďování a hodnocení úlovkových lístků. Jde o značné hodnoty a náročnost na trvalou mobilitu v daném časovém rozvrhu i mimo něj. Způsob, jakým je v posledních letech prováděna manipulace s povolenkami, známkami i úlovkovými lístky se osvědčil a po celou dobu nebyla kontrolní komisí zjištěna jakákoliv závada. Věříme, že s novým informačním systémem se posuneme opět o krok dále.

Zabývali jsme se také otázkou pracovní povinnosti. Za její splnění považujeme i bezplatné dárcovství krve. Písemné potvrzení o splnění pracovní povinnosti má být doručeno do 30. 11. běžného roku. V řadě případů se toto nedodržuje, což lze řešit zasláním potvrzení v průběhu roku nebo nejlépe osobně přímo v kanceláři MO. V roce 2019 bylo celkem 11 dobrovolných dárců krve. Náhrada za neodpracovanou hodinu pracovní povinnosti zůstává 40 Kč, což je významným přínosem do hospodaření MO.

V roce 2019 bylo vydáno celkem 636 povolenek z toho 354 celosvazových a 282 ÚSMP. Trendem posledních 3 let je nárůst počtu vydaných celosvazových povolenek a pokles územních povolenek. To bylo způsobeno zrušením spolupráce se Středočeským územním svazem, kdy nelze na naši územní povolenku lovit na některých středočeských revírech. Za povolenky, členské známky, brigády a zápisné bylo celkem vybráno 1 342 820,- Kč.

Již čtvrtým rokem jsme se zúčastnili akce „První dětská povolenka zdarma“ kterou organizuje ÚSMP. Takto byla vydána povolenka ÚSMP dvěma dětem – ÚSMP a na celosvazovou povolenku jsme poskytli slevu 300,- Kč čtrnácti dětem.

Třinácti členům starším 83 let byla poskytnuta povolenka ÚSMP zdarma. Dále byla poskytnuta 41 členům starším 73 let povolenka ÚSMP se slevou 500,- Kč. Na celosvazové povolenky nebyla žádná sleva poskytována.

Zprávu zpracovala Soňa Zoufalová

Zpráva o vedení rybářského kroužku pro děti a mládež za rok 2019

Ve školním roce 2019/2020 probíhá kroužek od září každé pondělí od 16 do 18 hodin.

Náš rybářský kroužek začal 9. září a přihlásilo se 16 dětí. I nadále se současným kroužkem pokračuje zhruba 14 dětí z minulých ročníků, které se přidávají spíše jen na víkendová chytání ryb. V první půli školního roku se děti učily pravidla rybářského řádu a vydaly se i prvně k vodě chytat ryby.

V prosinci všechny děti úspěšně složily zkoušky k získání povolenky k lovu ryb.

Díky ÚSMP se děti v únoru účastnily úspěšného výletu do rybářské školy ve Vodňanech.

Dalším z našich výletů byla výstava ForFishing.

V současné době probíhají schůzky našeho kroužku především u vody, kde získávají děti další praktické zkušenosti. Zároveň se malá skupinka začíná připravovat na rybářské závody, které proběhnou v září na Kyjském rybníce formou Pražského přeboru mládeže v LRU plavaná a položená.

Od poloviny února jsme pro děti začali připravovat víkendové chytání ryb na revírech ČRS, především pak na revírech 411033 Turyňský rybník u Kladna a 401029 Labe 20, kde již děti dosáhly pěkných úlovků. Pro kroužek je v letošním roce připraveno chytání na soukromém revíru Hrušov a Šlapanice.

Zprávu zpracoval: Ruda Florián

Zpráva hospodáře MO ČRS Praha 4 Braník

Vážení přátelé, dovolte, abych Vás seznámil s činností hospodáře a hospodařením na revíru 401018 Vltava 6 a jeho podrevírů a hospodařením na revírech ÚS hl.m. Prahy v roce 2018.

Hospodářská činnost stejně jako v minulých letech byla vykonávána v rámci možností a spolupráce s ÚS hl.m. Prahy. Hospodářská činnost spočívala v pomoci se zarybněním revíru 401018 Vltava 6.

 Co se týče hospodaření na revíru 401018 Vltava 6 a jeho podrevírů, tento revír byl zarybněn v přepočtu na předepsané kategorie takto:

Kapr obecný21.950 kg
Lín obecný1.800 kg
Cejn velký1.000 kg
Štika obecná22 kg
Candát obecný1,5 kg
Sumec velký1.500 ks
Úhoř říční60 kg
Pstruh duhový500 kg
Siven americký25 kg
Amur bílý430 kg
Okoun říční202 kg
Bílá ryba1.837 kg
Bolen dravý1.500 ks

Celkem bylo na revírech ÚSMP v roce 2019 zarybněno v mimopstruhových revírech 483.687,- kg ryb a v pstruhových revírech 5.047,4 kg ryb.

Údaje o zarybnění bylo uvedeno dle Rybářského hospodaření v roce 2019 zpracované rybářským hospodářem ÚSMP panem Ing. Jindřichem Vintrem, které je součástí této zprávy a je možné do něho nahlédnout v naší MO.

Vzhledem ke změnám v rybářském řádu a v soupisu revírů držitelů povolenek platným od roku 2020 bych Vás chtěl informovat, že je důležité si vždy před lovem ryb pozorně přečíst veškerá pravidla lovu uvedená v rybářském řádu, v bližších podmínkách výkonu rybářského práva na revírech ČRS, v bližších podmínkách výkonu rybářského práva jednotlivých územních svazů a podmínky lovu u jednotlivých rybářských revírů, aby nedocházelo k možným nepříjemným situacím způsobeným nesprávným způsobem lovu.

Přeji Vám pěkné zážitky u vody a těším se na setkání s Vámi.

Zprávu zpracoval: Jaroslav Koutný, hospodář MO Praha 4 Braník

Zpráva o činnosti Odboru čistoty vod a životního prostředí

Do práce odboru při ÚSMP je přihlášeno a registrováno celkem 16 osob, z nichž se aktivně zapojilo jen 14. Členové odboru se rekrutují jen ze 14-ti MO z celkových 58 místních organizací sdružených v rámci územního svazu.

Přestože došlo k částečnému „omlazení“ a v odboru je značné zastoupení odborníků a nadšenců, je řešení rozhodujících aktivit odboru ovlivňováno vysokým věkovým průměrem členů a jejich zdravotním stavem. Z hlediska získávání informací v terénu opět došlo oproti předcházejícím létům k dalšímu snížení informací od členské základny. Je to vidět především na informacích o predátorech.

Z hlediska velkých toků, zvláště Vltavy, Labe, Sázavy a Berounky jsme i v roce 2019 fakticky neměli informace o dříve častém znečisťování toků pod přehradami a velkými jezy, sloužícími energetice. To ovšem neznamená, že k podobnému nedocházelo.

Za zásadní problém roku 2019, obdobně jako v předchozích létech, lze považovat klimatické podmínky. Tedy srážkový deficit a mimořádná horka.  Při nich došlo k fakticky významnému vymizení ryb z menších pstruhových potoků. Problémy, jmenovitě zvýšená mortalitní křivka chovaných ryb v rybnících a stojatých vodách, nebyly předmětem evidence v rámci havárií ve smyslu zákona o vodách.

Škody způsobené predátory jsou předmětem samostatného vyhodnocení ve smyslu metodiky vydané AOPK. Odhad škody za minulý rok je 8,148.900 Kč.

Ve smyslu předchozích zpráv lze jen konstatovat, že ze strany ministerstva financí není ctěna skutečnost, že v důsledku změny zákona č. 115/2000 Sb., měly být škody kormorány hrazeny 3 roky. V tomto směru je přístup státu nestandardní. Za dobré považujeme alespoň připravované vyplácení zástřelného cca 500 Kč za kormorána.

Kompletní zpráva vedoucího OČV při ÚSMP Dr. Poupěte je k nahlédnutí v kanceláři MO.

Zprávu zpracoval: Jan Fořt na základě zprávy vedoucího OČV Dr. Poupěte.

Zpráva o stavu výpočetní techniky za rok 2019

Probíhala pravidelná údržba systému a zálohování dat. SW je držen v aktuální verzi.

S ohledem na požadavky na ochranu osobních údajů bylo zlepšeno zabezpečení počítače.

Vedoucí kanceláře paní Zoufalová, pravidelně aktualizuje adresy a kontakty na naše členy.

Správu SW a HW jako takového provádí jednatel MO.

Na základě usnesení konference ÚSMP v roce 2016 je cílem, aby jednotlivé MO sdružené při ÚSMP měly jednotný informační systém, který bude řešit pro místní organizace i problematiku Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, tím, že data budou uložena online. V současné době čekáme na výsledky výběrového řízení na centrální informační systém v rámci celého svazu.

Zprávu zpracoval: Jan Kubata

Toto je tedy kompletní zpráva o činnosti naší MO v loňském roce. Děkuji za pozornost.

V Praze dne 22. června 2020

za správnost

Milan Wišo

předseda ČRS, z.s., MO Praha 4 – Braník

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

U s n e s e n í

výroční členské schůze MO ČRS Praha 4 – Braník

konané 22. června 2020 v klubovně MO (totožné se sídlem organizace)

Členská schůze schvaluje:

 1. zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze (tato zpráva obsahuje dílčí zprávy jednotlivých odborů),
 2. účetní závěrku za rok 2019,
 3. rozpočet na rok 2020,
 4. zprávu účetního,
 5. zprávy vedoucích jednotlivých odborů,         
 6. členské povinnosti zůstávají pro rok 2020 nezměněny, tj. odpracovat 10 hodin, případně uhradit 40 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

Členská schůze bere na vědomí:

 1. zprávu dozorčí komise.

Členská schůze ukládá výboru MO:

zabezpečit hospodaření MO tak, aby bylo v souladu s rozpočtem MO, provést k 30. 6. 2020 kontrolu hospodaření,koordinovat výběr informačního systému s výběrovým řízením Rady ČRS a případně dokončit během letních prázdnin přechod na nový informační systém, v roce 2020 uspořádat minimálně 1 brigádu v objektu a okolí klubovny MO ČRS Praha 4 – Braník MO na údržbové práce. Členové mohou využívat pro splnění nabídku brigád s celoměstskou působností. Výbor MO si vyhrazuje právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu v objektu a okolí klubovny MO,zajišťovat v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na stávající vyhlášky o rybářství,zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny,věnovat maximální pozornost mládeži, zejména organizováním jejich zájmové činnosti v rybářství,zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce,organizovat a zajišťovat pracovní povinnost členů vyplývající z členských povinností,v případě, že to umožní finanční možnosti MO, poskytnout příspěvek na povolenku členům seniorům, kteří jsou členy naší MO více než 5 let, takto: členům nad 73 let ve výši ½ ceny územní povolenky ÚSMP a členům MO nad 83 let poskytnout povolenku ÚSMP zdarma.   

Výroční členská schůze ukládá členům MO:

 1. plnit členské povinnosti na úkolech MO,
 2. sledovat aktuální zprávy a informace ve vývěsní skříňce MO a na webové stránce MO,
 3. účastnit se akcí pořádaných MO zejména rybářských zájezdů.

Výroční členská schůze se konala v náhradním termínu dne 22. června 2020

Publikováno 25.Květen 2020 v kategorii Informace

Vzhledem k vyhlášení stavu nouze vládou ČR byla zrušena schůze dne 21. března 2020.

NOVÝ TERMÍN SCHŮZE BYL PONDĚLÍ 22. ČERVNA 2020 OD 18:00 HOD.

Zprávu o činnosti naší MO v minulém roce a usnesení výroční členské schůze zveřejníme na našem webu v nejbližších dnech.

Za výbor ČRS z.s., MO Praha 4 – Braník

Milan Wišo
předseda

Račí mor – nový leták v PDF

Publikováno 11.Červen 2019 v kategorii Informace

Vážení přátelé.

na níže uvedeném odkazu je nový leták s důležitými zásadami k ochraně původních
druhů raků.

S pozdravem „Petrův zdar!“

výbor ČRS, z.s., MO Praha 4 – Braník

http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/420/069051.pdf?seek=1559125265

Navigace


Hledat


Odkazy


Meta