Zpráva o činnosti ČRS, z.s., MO Praha 4 – Braník v roce 2022

Publikováno 20.Březen 2023 v kategorii Informace

(přednesená na výroční členské schůzi konané dne 18. března 2023)

Vážení přátelé,

předkládáme vám zprávu o činnosti naší místní organizace ČRS v roce 2022. Zpráva se zabývá kontrolou úkolů uložených loňskou výroční členskou schůzí a dále zprávami jednotlivých komisí od příslušných členů výboru a informacemi, které vyplynuly z událostí v minulém roce, jakož i některými návrhy na letošní rok.

Výbor naší místní organizace se schází v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vždy v pondělí. V prázdninovém období, tj. v červenci a srpnu, kdy je kancelář MO uzavřena, se schůze výboru nekonají.

Úřední hodiny v kanceláři naší klubovny jsou již léta upraveny tak, aby lépe vyhovovaly členské základně, a to zejména s ohledem na zvýšenou agendu na přelomu roku, spojenou s vracením přehledů o úlovcích a výdejem nových povolenek. Prodej povolenek zahajujeme vždy 1. prosince a první polovině ledna máme otevřeno každý pracovní den od 15ti do 18ti hodin.

Cena pražské územní povolenky na rok 2022 se nezměnila, tj. zůstala na ceně 1.100,- Kč. Dražší byly celosvazová povolenky, a to o 50 Kč, které stály 2.550,- za mimopstuhovou povolenku, resp. 2.650,- Kč za pstruhovou povolenku. Pro rok 2023 jsou ceny povolenek vyšší: pražská územní povolenka stojí 1.200,- Kč, celosvazová mimopstruhová 2.950,- Kč a celosvazová pstruhová 3.150,- Kč, Členská známka pro rok 2023 stojí 700,- Kč. Zvýšení cen je způsobeno růstem cen energií a služeb.

Připomínáme, že v posledních letech došlo k některým změnám v rybářských předpisech, proto je nutné věnovat pozornost aktuálním popisům revírů a jejich dodatkům, které jsou každoročně vydávány. Nové popisy revírů dostáváte spolu s povolenkou. Jde zejména o úpravy lovu na mimopstruhových revírech v období od 1. ledna do 15. června, jako jsou určitá omezení lovu při na umělou mušku, v tomto období je zákaz používání dvojháčků a trojháčků. Je povinností mít u sebe při lovu podběrák, je zákaz používání gafu atd. Dále připomínáme zavedení nejmenší lovné míry okouna říčního, které platí nyní na všech revírech ČRS. Na MP revírech Jihočeského ÚS nově celoročně platí zákaz používání 2 návazců. Některé ÚS zavedly omezení použití živočišných nástrah v podzimních měsících a zavedly zákaz používání víceháčků při lovu na živou rybku. Na některých revírech je povinností mít a používat při manipulaci s ulovenou rybou podložku pod ryby.

Dále připomínáme potřebu důsledného zapisování ulovených ryb. Důvodem je zajištění správné redistribuce náhrad za ulovené ryby v rámci celosvazového hospodaření.

V současné době probíhají na Radě ČRS a územních svazech přípravy nového Rybářského informačního systému. Tento systém sjednotí informační techniku v rámci ČRS. Nyní používají organizační složky různé systémy pro řízení agendy ČRS. Nový Rybářský informačního systému bude jednotný a přinese lepší tok informací a nové funkcionality v rámci svazu.  Ve druhé polovině března bude zahájeno testování funkcionalit 1. etapy a také zátěžové a unit testy. Za tímto účelem byly osloveny jednotlivé územní svazy, aby doporučily své zástupce nejen za ÚS, ale i za místní organizace, kteří by měli zájem se na testování podílet.

Hodnocení plnění úkolů uložených Usnesením minulé VČS výboru MO:

  1. Zajistit v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na vyhlášku o rybářství. Školení nových členů a mládeže probíhalo průběžně a podle potřeby během celého roku. Školení umožnilo zájemcům absolvovat předepsané zkoušky, po jejichž zdárném složení byli přijati za členy naší MO a bylo jim vydáno příslušné potvrzení o složení zkoušek pro vydání prvního rybářského lístku.
  1. Organizovat a zajišťovat brigádní činnost členů vyplývající z členských povinností. Zájem o plnění pracovní činnosti je setrvale nízký a i nadále většina členů volí formu finanční náhrady. Členové mohli i v minulém roce využívat pro splnění pracovní povinnosti nabídku brigád nabídku MO ČRS Praha 5 – Zbraslav. Aktuální informace jsou na webových stránkách ÚSMP.
  1. Zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce a vhodnou propagací zajistit účast členů např. soutěžemi. V loňském roce jsme z důvodu nezájmu členů nepořádali žádný rybářský zájezd.
  1. Zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny. Nadále pronajímáme velkou zasedací místnost firmě Hoffi Surf Sport Shop. K 31. 12. 2022 byla pohledávka za nájemníkem ve výši 57.652,00 Kč, což je nedoplatek energií a služeb k faktuře 3/22 vystavené 31.12.2022. Nedoplatek činí 57.652,00 Kč. Celková výše této faktury za energie a služby se meziročně zvýšila z důvodu nárůstu cen energií z 60 tis. na 72 tis. Kč.

Jako každoročně vás žádám o podporu a návrhy nových členů do výboru MO. V loňském roce jsme kooptovali do výboru MO pana Martina Černocha, který působí v Dozorčí komisi MO. Potřeba nových členů výboru je neustálá, neboť řada starších členů opouští ze zdravotních důvodů své dlouholeté funkce.

Zpráva správy kanceláře MO za rok 2022

V roce 2022 pracoval výbor MO v tomto složení:

předsedaMilan Wišo
jednatel a ITJan Kubata ml.
rybářský hospodář a místopředsedaJaroslav Koutný
prodej povolenek a správa kanceláře MOJana Bláhová
správa budovyDušan Jirsa
pokladníkKateřina Řandová
účetníRichard Melíšek
práce s mládežíRudolf Florián
referent odboru čistoty vodJan Fořt

Dozorčí komise:

předsedaMichael Roman
členLudvík Hanuš
členJan Kubata st.
členMartin Černoch

Stav členské základny:

 stav k 31.12.2021stav k 31.12.2022
dospělí650644
mládež1222
děti6368
celkem725734

Počet našich členů meziročně stoupl o 1,3 % a snad se tím zastavil negativní trend poklesu počtu našich členů v minulých letech.

Stav členské základny je brány podle zaplacených členských příspěvků v daném roce. To je měřítko pro setrvání v evidenci členů. Někdy se však vyskytují odůvodněné situace, kdy ze závažných důvodů (nemoc nebo pobyt v zahraničí apod.) ponecháváme v evidenci i tyto členy po dobu dalšího roku.

Odevzdávání úlovkových lístků se zjednodušilo tím, že není potřeba kontrolovat sumáře úlovků, ve kterých naši členové chybovali a zapomínali je vyplňovat. Často se ale vyskytují chybné zápisy 6ti místných čísel revírů, kdy je potřeba zapisovat číslo do 8mi místných kolonek. Stále nejsou dodržovány termíny pro odevzdání, tj. nejpozději do 15. ledna. V lednu je prvních 14 pracovních dnů otevřeno denně, a pokud přijdete mezi 16. a 18. hodinou v úterý, ve středu nebo pátek, tak je fronta minimální. Při výdeji povolenky dáváme současně pozvánku na výroční i členskou schůzi spolu s dalšími informacemi o akcích, které připravujeme. Aktuální informace jsou na naší webové stránce www.rybaribranik.cz.

Hlavní činností naší MO je zajišťování výdeje povolenek         a členských známek jakož i zpětné soustřeďování úlovkových lístků. Jde o značné hodnoty a náročnost na trvalou mobilitu v daném časovém rozvrhu i mimo něj. Způsob, jakým je v posledních letech prováděna manipulace s povolenkami, členskými známkami a úlovkovými lístky se stále vylepšuje využitím výpočetní techniky.  Věříme, že s novým Rybářským informačním systémem se posuneme opět o krok dále.

Pracovní povinnost členů je stanovena dlouhodobě na odpracování 10ti hodin. Náhrada za neodpracovanou hodinu zůstala na 50,- Kč a v loňském roce zaplatilo celkovou částku 500,- Kč 285 našich členů. Za její splnění pracovní povinnosti považujeme i bezplatné dárcovství krve. V roce 2022 bylo celkem 9 dobrovolných dárců krve. Písemné potvrzení o splnění pracovní povinnosti je potřeba doručit do naší kanceláře do 30. 11. běžného roku.

V roce 2022 bylo vydáno celkem 652 povolenek z toho 367 ks celosvazových MP povolenek, 22 ks celosvazových P povolenek, 4 ks celorepublikové, 239 ks povolenek ÚSMP (MP i P) a 6 ks Jihočeských územních MP povolenek. Trendem posledních let je nárůst počtu vydaných celosvazových povolenek a pokles územních povolenek. Prodej Středočeských územních povolenek není z důvodu neochoty SÚS prodávat povolenky členům z jiných územních svazů. Za povolenky bylo vybráno vloni 1.106.550,- Kč, za členské známky a zápisné 343.300,-  Kč, a za brigády 142.500,- Kč.

Již sedmým rokem jsme se zúčastnili akce „První dětská povolenka zdarma“ kterou organizuje ÚSMP. Takto byla vydána povolenka ÚSMP dvěma dětem a na celosvazovou povolenku jsme poskytli slevu 300,- Kč čtrnácti dětem.

Zprávu zpracovali: Jana Bláhová a Milan Wišo

Zpráva o vedení rybářského kroužku pro děti a mládež za rok 2022

Činnost našeho rybářského kroužku kopíruje školní rok, V roce 2022 začal náš rybářský kroužek 12. září. Přihlášeno bylo 16 dětí, ke kterým se již během měsíce přidalo dalších 5 dětí. V současné době má náš kroužek 21 nově příchozích dětí a do kroužku i dále nepravidelně dochází děti z minulých ročníků. Vzhledem k tomu, že je o náš kroužek veliký zájem, otvíráme od 1. 4. 2023 další skupinku. Důvodem je, abychom zajistili proškolení a přezkoušení všech zájemců o získání prvního rybářského lístku a první povolenky k rybolovu Kroužky probíhají každé pondělí od 16:30 do 18:00 a o víkendu dle domluvy. Víkendové schůzky jsou zaměřeny přímo na rybolov a s dětmi se scházíme přímo u vody, kde společně rybaříme.

Od začátku školního roku se děti učí všemu, co by rybář měl umět: především jsou to pravidla rybářského řádu, ohleduplné chování v přírodě a při rybolovu a zejména jak šetrně zacházet s ulovenou rybou. V první polovině školního roku jsou děti připravovány k zvládnutí závěrečného testu k zisku své první povolenky. Územní svaz Praha i dál podporuje první povolenku zdarma na své revíry.

Pro děti připravujeme plno dalších akcí, které probíhají během celého školního roku. Děti se účastnily podzimních výlovů rybníků, rybařily na soukromém revíru Hrušov a v prosinci se některé zúčastnily exkurze do Střední odborné školy ve Vodňanech. Exkurzi připravil Územní svaz města Prahy. Letos na jaře bude pro děti připraveno rybaření na soukromém revíru Hospozín, na kterém budou probíhat i letos rybářské závody dětí s rodiči, kterých jsme se úspěšně účastnili v minulém roce.

Zprávu zpracoval: p. Ruda Florián

Zpráva hospodáře MO ČRS Praha 4 Braník

Vážení přátelé, dovolte, abych Vás seznámil s činností hospodáře a hospodařením na revíru 401018 Vltava 6 a jeho podrevíru a hospodařením na revírech ÚSMP v roce 2022.

Hospodářská činnost stejně jako v minulých letech byla vykonávána v rámci možností a spolupráce s ÚSMP. Hospodářská činnost spočívala v pomoci se zarybněním revíru 401018 Vltava 6.

Vzhledem k pracovním povinnostem mě zastoupil při zarybňování pan Rudolf Florian, vedoucí kroužku mládeže. Za to mu moc děkuji.

Co se týče hospodaření na revíru 401018 Vltava 6 a jeho podrevíru, tento revír byl zarybněn v přepočtu na předepsané kategorie takto:

Kapr obecný16.027,5 kg
Lín obecný830 kg
Cejn velký500 kg
Štika obecná8.000 ks
Candát obecný8.000 ks
Sumec velký1.400 ks
Úhoř říční10 kg
Amur bílý1.378 kg
Okoun říční223,8 kg
Bílá ryba2.836 kg
Bolen dravý100 kg

Celkem bylo v roce 2022 vysazeno do mimopstruhových revírů ÚSMP 397.842 kg ryb, do rybníků s lovem ryb na udici 56.170 kg ryb a do pstruhových revírů 4.625,6 kg ryb.

Údaje o zarybnění bylo uvedeno dle Rybářského hospodaření v roce 2022 zpracované rybářským hospodářem ÚSMP panem Ing. Jindřichem Vintrem, které je součástí této zprávy a je možné do něho nahlédnout v kanceláři naší MO.

Přeji Vám pěkné zážitky u vody.

Jaroslav Koutný v.r.,

hospodář Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 4 – Braník, v Praze dne 8.2.2022

Zpráva o činnosti Odboru čistoty vod a životního prostředí

V roce 2022 se uskutečnila již všechna plánovaná setkání zástupců místních organizací. Do práce odboru je přihlášeno a registrováno celkem 17 osob z 13 MO z celkových 58, registrovaných v rámci územního svazu.

Z hlediska získávání informací v terénu bohužel opět došlo oproti předcházejícím létům k dalšímu snížení informací nejen od členské základny, RS, ale bohužel i členů odboru. Je to vidět především na informacích o predátorech. Problémem je i neinformovanost o skutečnostech havarijního charakteru, trvalého znečisťování a manipulace s vodou v rozporu s právním stavem.

Z hlediska velkých toků, zvláště Vltavy, Labe, Sázavy a Berounky jsme i v roce 2022 měli jen omezené informace o dříve častém znečisťování toků pod přehradami a velkými jezy, sloužícími energetice. To ovšem neznamená, že k podobnému v původním rozsahu nedocházelo. Spíše naopak. Z hlediska sezonního znečisťování zvláště menších toků se k lepšímu nezměnilo nic.

Oproti předchozím létům došlo k částečnému zlepšení klimatických podmínek. Celkově se vylepšily srážky a došlo k částečnému snížení předchozích nadprůměrných teplot. Hydrologický režim krajiny se ale stále nevrací do původního stavu. A to i přes zlepšené podmínky některých měsíců, tak k obnovení původních stavů rybích společenstev, zvláště reofilních druhů na menších potocích rozhodně nedošlo.

V roce 2022 byly odborným odhadem stanoveny škody znečištěním vodních toků v rámci ÚSMP jen 10.000 Kč.

Odbor sleduje vedle znečištění vodních toků i výskyt predátorů na našich revírech. V roce 2022 se sledovalo zvláště sezónní kolísání výskytu Kormorána velkého, Vydry říční, Volavky popelavé a Norka amerického. Počty jsou uvedeny v následující tabulce:

Kormorán velký:

Letní populace včetně prokazatelně

hnízdících jedinců (duben- září)               registrované počty 34 – 215 ks; odhad skutečnosti je 90 ks

Zimní – tažné populace, včetně

neodlétajících jedinců(říjen až březen)   registrované počty 106 – 2134 ks; odhad skutečnosti je 700 ks

Vydra říční                                              registrované počty do 5 ks;; odhad skutečnosti je 60 ks

Volavka   popelavá                                 registrované počty do 104 ks; odhad skutečnosti je 330 ks

Norek americký (mink)                          registrované počty do 30 ks; odhad skutečnosti je 350 ks

Vedle výše uvedených druhů, byly hlášeny odboru i další druhy: Labuť velká, Slípka zelenonohá, Volavka bílá, Nutrie, Morčák velký, Ledňáček, Potápka roháč, Čáp černý, Potápky malá a černá, Čáp bílý, Husa velká, Racek stříbřitý, Jeřáb popelavý a Bobr říční.

Celková výše škody stanovená podle metodiky pro kormorána, vydru, volavku popelavou a minka byla v roce 2022 8,104.800 Kč bez DPH.

Zprávu zpracoval: Milan Wišo na základě zprávy OČV při ÚSMP. Kompletní zpráva OČV při ÚSMP je k nahlédnutí v kanceláři naší MO.

Zpráva o stavu výpočetní techniky za rok 2022

Probíhala pravidelná údržba systému a zálohování dat. SW je držen v aktuální verzi.

S ohledem na požadavky na ochranu osobních údajů bylo zlepšeno zabezpečení počítače.

Vedoucí kanceláře pravidelně aktualizuje adresy a kontakty na naše členy. Správu SW a HW jako takového provádí jednatel MO.

Jak již bylo zmíněno od druhé poloviny března 2023 bude zahájeno testování funkcionalit 1. etapy a také zátěžové a unit testy nového Rybářského informačního systému. Předpokládáme, že v roce 2024 přejdeme na tento nový systém.

Zprávu zpracoval: Jan Kubata ml.

Toto je tedy kompletní zpráva o činnosti naší MO v loňském roce. Děkuji za pozornost.

V Praze dne 18. března 2023

za správnost

Milan Wišo

předseda ČRS, z.s., MO Praha 4 – Braník

Navigace


Hledat


Odkazy


Meta