Zpráva o činnosti MO Braník za rok 2018 a Usnesení schůze z 23.3.2019

Publikováno 02.Duben 2019 v kategorii Archiv

Vážení přátelé,

předkládáme vám zprávu o činnosti naší MO ČRS za rok 2018. Zpráva se zabývá kontrolou úkolů uložených loňskou výroční členskou schůzí a dále zprávami jednotlivých komisí od příslušných členů výboru a informacemi, které vyplynuly z událostí v minulém roce, jakož i některými návrhy na letošní rok.
Výbor naší místní organizace se scházel v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vždy v pondělí, mimo prázdninové období v červenci a srpnu. Výbor se na podzim 2017 rozhodl, že s účinností od ledna 2018 se bude scházet v intervalu 4 týdnů. Toto opatření se neosvědčilo, a tak od 1. dubna 2018 jsme se vrátili zpět ke 2 týdnům.
Úřední hodiny v kanceláři naší klubovny jsou již léta upraveny tak, aby lépe vyhovovaly členské základně, a to zejména s ohledem na zvýšenou agendu na přelomu roku, spojenou s vracením přehledů o úlovcích a výdejem nových povolenek.
S potěšením můžeme konstatovat, že počet našich členů je již 5 let víceméně stabilní.
Cena pražské územní povolenky na rok 2019 se nemění. Dražší jsou celosvazová mimopstruhové i pstruhové povolenky, které stojí 2.200,-, resp. za 2.300,- Kč.
Připomínáme, že v posledních letech došlo k některým změnám v rybářských předpisech, proto je nutné věnovat pozornost aktuálním dodatkům k popisu revírů na rok 2019. Tento dodatek dostanete spolu s povolenkou a změny je možno nalézt v elektronické podobě na webu našeho Územního svazu. Jde například úpravy lovu na mimopstruhových revírech v období od 1. ledna do 15. června, jako jsou
omezení při muškaření nebo o zákaz používání dvojháčků a trojháčků, zákaz používání tzv. srkačky, povinnost mít u sebe při lovu podběrák, zákaz používání gafu, atd.. Dále připomínáme zavedení nejmenší lovné míry okouna říčního, které platí nyní na všech revírech ČRS. Vzhledem k tomu, že některé územní svazy mají další zpřísňující předpisy nad rámec předpisů platných pro celý ČRS, vřele doporučujeme sledovat aktuální stav na jejich webových stránkách.
Dále připomínáme potřebu důsledného zapisování ulovených ryb, a to zejména u celosvazových povolenek. Důvodem je zvýšení redistribuce náhrad za ulovené ryby v rámci celosvazového hospodaření.
V poslední době se řešila otázka, zda může být rybář potrestán za přestupek dvakrát. Některé územní svazy při zadržení povolenky po spáchaném přestupku oznamují tuto skutečnost místně příslušnému úřadu, který pak může v přestupkovém řízení uložit pokutu. Rybář je tak potrestám příslušnou místní organizací ČRS zadržením povolenky na určitou dobu a dále je případně potrestán pokutou orgánem státní moci.
Plánovaná změna informačního systému, která měla proběhnout v době letních prázdnin 2018, se z technických důvodů neuskutečnila – byl problém s nově zakoupeným počítačem. Předpokládáme, že tuto věc dořešíme v 1. Pololetí tohoto roku. Dále průběžně řešíme problematiku Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Z toho důvodu po vás požadujeme od 4. čtvrtletí roku 2018 písemný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Hodnocení plnění úkolů uložených Usnesením minulé VČS výboru MO:
I. Zajistit v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na vyhlášku o rybářství. Školení nových členů a mládeže probíhalo průběžně a podle potřeby během celého roku. To umožnilo zájemcům absolvovat předepsané zkoušky, po jejichž zdárném složení byli přijati za členy naší MO a bylo jim vydáno příslušné potvrzení o složení zkoušek pro vydání rybářského lístku.
II. Organizovat a zajišťovat brigádní činnost členů vyplývající z členských povinností. Zájem o plnění pracovní činnosti je setrvale nízký a i nadále většina členů volí formu finanční náhrady. Jen připomínáme, že členská schůze dne 22. 11. 2014 vzala na vědomí ukončení pravidelného pořádání brigád v objektu a okolí naší klubovny s účinností od roku 2015. Výbor MO si vyhradil právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu na údržbu objektu a okolí klubovny MO. Proto jsme uspořádali brigádu na údržbu naší klubovny v květnu 2019. Členové mohli i v minulém roce využívat pro splnění pracovní povinnosti nabídku brigád nabídku MO ČRS Praha 5 – Zbraslav. Aktuální informace jsou na webových stránkách.
III. Zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce a vhodnou propagací zajistit účast členů např. soutěžemi. V loňském roce jsme nepořádali žádný rybářský zájezd. Důvodem byla špatná kvalita vody na vybrané lokalitě.
IV. Zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny. Nadále pronajímáme velkou zasedací místnost firmě Hoffi Surf Sport Shop. K 31. 12. 2018 byla pohledávka za nájemcem ve výši 81.416,00 Kč za nedoplatek služeb v roce 2017 ve výši 24.850,- Kč a za služby v roce 2018 ve výši 56.566,-. Kč vystavené 31.12.2018.
V. Věnovat maximální pozornost mládeži, zejména organizováním jejich zájmové činnosti v rybářství. Na tomto úseku se nám díky vedoucímu mládeže Rudovi Floriánovi daří dlouhodobě udržovat vysokou úroveň dětského rybářského kroužku. Detaily o činnosti kroužku jsou obsaženy v následující samostatné zprávě.
VI. Zabezpečit hospodaření MO tak, aby bylo v souladu s rozpočtem MO a podle možnosti poskytnout příspěvek členům MO nad 73 popř. 83 let. Naše MO hospodařila v souladu s rozpočtem na rok 2018, jak je uvedeno v následující samostatné zprávě účetního. Členům nad 83 let jsme poskytovali povolenku ÚSMP zdarma a členům nad 73 let jsme přispěli 500 Kč na povolenku MO ÚSMP.

Na závěr mé zprávy mi dovolte, abych vás požádal o podporu a návrhy nových členů do výboru MO. Potřeba nových členů výboru je neustálá, neboť řada starších členů opouští ze zdravotních důvodů své dlouholeté funkce. V loňském roce jsme kooptovali do výboru paní Janu Bláhovou, která bude v případě potřeby vykonávat administrativní práce spojené s provozem kanceláře a výdejem povolenek. Dále jsme kooptovali pana Dušana Jirsu, který se věnuje správě budovy. V současné době bychom měli v záloze zájemce o práci ve výboru.

Zpráva jednatele a správy kanceláře MO za rok 2018

V roce 2018 pracoval výbor MO v tomto složení:
předseda Milan Wišo
jednatel a IT Jan Kubata
rybářský hospodář a místopředseda Jaroslav Koutný
prodej povolenek a správa kanceláře MO Soňa Zoufalová
administrativní práce s provozem kanceláře Jana Bláhová
správa budovy Dušan Jirsa
pokladník Kateřina Řandová
účetní Richard Melíšek
práce s mládeží Rudolf Florián
referent odboru čistoty vod Jan Fořt
Člen výboru Josef Kalous

Dozorčí komise:
předseda Michael Roman
člen Ludvík Hanuš
člen Jaroslav Pelikán

Stav členské základny:
stav k 31.12.2017 stav k 31.12.2018
dospělí 738 733
mládež 7 12
děti 79 71
celkem 816 816
Jak je z přehledu patrno, že se počet členů stabilizoval. Stavy členské základny jsou brány podle zaplacených členských příspěvků v daném roce. To je měřítko pro setrvání v evidenci členů. Někdy se však vyskytují odůvodněné situace, kdy ze závažných důvodů (nemoc nebo pobyt v zahraničí apod.) ponecháváme v evidenci i tyto členy po dobu dalšího roku.
Odevzdávání úlovkových lístků se poněkud zlepšilo ve vyplňování, ale stále nejsou dodržovány termíny pro odevzdání, tj. nejpozději do 15. ledna. Výmluvou je, že v lednu jsou veliké fronty a nutnost dlouhého čekání. Co však čekání způsobuje, je zejména požadavek na současný odběr nové povolenky, mnohdy pro 2 i více členů najednou. V lednu je prvních 14 dnů otevřeno denně, což však řadě členů uniká, a tak je návštěvnost v této době značně rozdílná. Každoročně při výdeji povolenky dáváme současně pozvánku na výroční i členskou schůzi spolu s dalšími informacemi o akcích, které připravujeme.
Hlavní činností naší MO je zajišťování výdeje povolenek a členských známek jakož i zpětné soustřeďování a hodnocení úlovkových lístků. Jde o značné hodnoty a náročnost na trvalou mobilitu v daném časovém rozvrhu i mimo něj. Způsob, jakým je v posledních letech prováděna manipulace s povolenkami, známkami i úlovkovými lístky se osvědčil a po celou dobu nebyla kontrolní komisí zjištěna jakákoliv závada. Věříme, že s novým informačním systémem se posuneme opět o krok dále.
Zabývali jsme se také otázkou pracovní povinnosti. Za její splnění považujeme i bezplatné dárcovství krve. Písemné potvrzení o splnění pracovní povinnosti má být doručeno do 30. 11. běžného roku. V řadě případů se toto nedodržuje, což lze řešit zasláním potvrzení v průběhu roku nebo nejlépe osobně přímo v kanceláři MO. V roce 2017 bylo celkem 9 dobrovolných dárců krve. Náhrada za neodpracovanou hodinu pracovní povinnosti zůstává 40 Kč, což je významným přínosem do hospodaření MO.
V roce 2018 bylo vydáno celkem 677 povolenek z toho 374 celosvazových a 303 ÚSMP. Oproti roku 2017 je nárůst celosvazových povolenek a pokles územních povolenek. To bylo způsobeno zrušením spolupráce se Středočeským územním svazem, kdy nelze na naši územní povolenku lovit na některých středočeských revírech. Za povolenky, členské známky, brigády a zápisné bylo celkem vybráno 1 549 800,- Kč.
Již třetím rokem jsme se zúčastnili akce „První dětská povolenka zdarma“ kterou organizuje ÚSMP. Takto byla vydána povolenka ÚSMP třem dětem – ÚSMP a na celosvazovou povolenku jsme poskytli slevu 300,- Kč 9-ti dětem.
Třem členům starším 83 let byla poskytnuta povolenka ÚSMP zdarma. Dále byla poskytnuta 42 členům starším 73 let povolenka ÚSMP se slevou 500,- Kč. Na celosvazové povolenky nebyla žádná sleva poskytována.

Zprávu zpracovala Soňa Zoufalová

Zpráva o vedení rybářského kroužku pro děti a mládež za rok 2018

Ve školním roce 2018/2019 probíhá kroužek od září každou středu 16 do 18 hodin.
V současné době máme přihlášeno 23 začínajících rybářů a 12 dětí z min. ročníků. Vzhledem k velkému počtu dětí bude od dubna 2019 kroužek rozdělen na dvě skupiny.
I v letošním ročníku stejně jako minulé roky se děti učí rybářským znalostem a pravidlům, poznávání ryb, vázání různých montáží. V prosinci 2018 dělaly děti zkoušky k získání své první povolenky. Povolenka pražského územního svazu je i nadále pro děti, díky Územnímu svazu města Prahy, zdarma.
Kroužek se koná v naší klubovně, a pokud počasí dovolí, trávíme čas u vody. Nejčastějším místem k chytání se stává Hostivařská přehrada, která je dobře zarybněná a děti tam uloví dostatek ryb.
Po celý rok probíhá pro děti plno dalších akcí, které se konají většinou o víkendech. Chodili jsme chytat i na soukromé revíry Hrušov a Luníkov. Na revíru Luníkov jsme připravili společné chytání dětí s rodiči, které se těšilo velkému zájmu a společně strávený čas dětí a rodičů na rybách všechny moc bavil. Tuto akci zopakujeme i v roce 2019.
Vzhledem k velké oblibě našeho kroužku, máme již teď zcela zaplněn i příští ročník, tj. školní rok 2019/2020. Přihlášeno je 15 začínajících rybářů.

Zprávu zpracovala: Ruda Florián

Zpráva hospodáře MO ČRS Praha 4 Braník

Vážení přátelé, dovolte, abych Vás seznámil s činností hospodáře a hospodařením na revíru 401018 Vltava 6 a jeho podrevírů a hospodařením na revírech ÚS hl.m. Prahy v roce 2018.
Hospodářská činnost stejně jako v minulých letech byla vykonávána v rámci možností a spolupráce s ÚS hl.m. Prahy. Hospodářská činnost spočívala v pomoci se zarybněním revíru 401018 Vltava 6.
Co se týče hospodaření na revíru 401018 Vltava 6 a jeho podrevírů, tento revír byl zarybněn v přepočtu na předepsané kategorie takto:

Kapr obecný 18.331 kg
Lín obecný 1.145 kg
Cejn velký 1.400 kg
Štika obecná 18,2 kg
Candát obecný 8.000 ks
Sumec velký 50 kg
Úhoř říční 60 kg
Pstruh duhový 300 kg
Amur bílý 1.200 kg
Okoun říční 138 kg
Bílá ryba 1.855 kg
Bolen dravý 1.000 ks

Celkem bylo na revírech ÚS hl.m. Prahy v roce 2018 zarybněno v mimopstruhových revírech 419.741,4 kg ryb a v pstruhových revírech 3.924,1 kg ryb.
Údaje o zarybnění bylo uvedeno dle Rybářského hospodaření v roce 2018 zpracované rybářským hospodářem ÚS hl.m.Prahy panem Ing. Jindřichem Vintrem, které je součástí této zprávy a je možné do něho nahlédnout v naší MO.

Přeji Vám pěkné zážitky u vody a těším se na setkání s Vámi.

Zprávu zpracoval: Jaroslav Koutný, hospodář MO Praha 4 Braník

Zpráva o činnosti Odboru čistoty vod a životního prostředí

Do práce odboru při ÚSMP je přihlášeno a registrováno celkem 21 osob, z nichž se aktivně zapojilo jen 14. Členové odboru se rekrutují jen ze 13-ti MO z celkových 58 MO registrovaných v rámci územního svazu.
Přes značné zastoupení odborníků a nadšenců je řešení rozhodujících aktivit odboru ovlivňováno vysokým věkovým průměrem členů, jejich zdravotním stavem a přes dílčí omlazení bohužel ani účast mladších členů není ideální. Z hlediska získávání informací v terénu došlo oproti předcházejícím létům ke snížení počtu informací od rybářské stráže. Je to vidět především na informacích o predátorech
Obdobně jako v předcházejících letech, se OČVŽP i v loňském roce orientoval na činnost vyplvající ze skutečnosti, že coby uživatel revíru jsme jako známý a neopomenutelný účastník vodohospodářských řízení. Opakovaně, a bohužel velice často, jsme opomíjeni věcně a místně příslušnými orgány státní správy.
V roce 2018 jsme měli nové případy poškození toků z Radotínského, Prokopského a Mratínského potoka. Z hlediska velkých toků, zvláště Vltavy, Labe, Sázavy a Berounky jsme v roce 2018 fakticky neměli informace o dříve častém znečisťování toků pod přehradami a velkými jezy, sloužícími energetice. To ovšem neznamená, že k podobnému nedocházelo.
Za zásadní problém roku 2018 lze považovat mimořádné klimatické podmínky. Tedy srážkový deficit a mimořádná horka. Při nich došlo k fakticky významnému vymizení ryb z menších převážně pstruhových potoků. Za mimořádný stav lze považovat i faktické změnění velkého úseku Radotínského potoka v mokřad (bažinu), který vylučuje fakticky nejen lov, ale bohužel i přežívání větších jedinců ryb. Snad je dobrý jen z hlediska přírodního vyrovnávání průtoků a částečné funkce jako biofiltru.
Ve smyslu předchozích zpráv lze jen konstatovat, že ze strany ministerstva financí není ctěna skutečnost, že v důsledku změny zákona č. 115/2000 Sb., měly být škody kormorány hrazeny 3 roky. V tomto směru je přístup státu nestandardní. Za dobré považujeme alespoň připravované vyplácení zástřelného cca 500 Kč za kormorána.
Zřejmě s ohledem na mimořádně teplý konec minulého roku, kdy nezamrzly rybníky v okolních krajích, byly škody na našich vodních útvarech v závěru roku 2018 menší. Navíc v roce 2018 docházelo častěji k plošnému tlumení kormoránů ve vybraných lokalitách celého státu.
Škody způsobené predátory jsou předmětem samostatného vyhodnocení ve smyslu metodiky vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Odhad škody je za rok 2018 8,465.880 Kč.
Kompletní zpráva vedoucího OČV při ÚSMP Dr. Poupěte je k nahlédnutí v kanceláři MO.

Zprávu zpracoval: Jan Fořt na základě zprávy vedoucího OČV Dr. Poupěte.

Zpráva o stavu výpočetní techniky za rok 2018

Probíhala pravidelná údržba systému a zálohování dat. SW je držen v aktuální verzi.
S ohledem na požadavky na ochranu osobních údajů bylo zlepšeno zabezpečení počítače.
Vedoucí kanceláře paní Zoufalová, postupně aktualizuje adresy a kontakty na naše členy.
Správu SW a HW jako takového provádí jednatel MO.
Vzhledem k problémům s nově zakoupeným počítačovým vybavením ke konci roku 2018 proběhne v prvním pololetí roku 2019 změna informačního systému a migrace dat do nového systému.
Jedná se o to, aby jednotlivé MO sdružené při ÚSMP měly jednotný informační systém. K tomu se přidružuje i problematika Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, které představuje novou legislativu EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů. Naši členové byli v souladu s tímto zákonem včas informováni o nových pravidlech zpracování osobních údajů, a to jak na vývěsce, tak i na webových stránkách naší MO. Od listopadu 2018 probíhá získávání souhlasu jednotlivých členů naší MO se zpracováním jejich osobních údajů.

Zprávu zpracoval: Jan Kubata

Toto je tedy kompletní zpráva o činnosti naší MO v loňském roce. Děkuji za pozornost.

V Praze dne 23. března 2019
za správnost

Milan Wišo
předseda MO ČRS Praha 4 – Braník
___________________________________________________________________________________________
U s n e s e n í
výroční členské schůze MO ČRS Praha 4 – Braník
konané 23. března 2019 v klubovně MO (totožné se sídlem organizace)

Členská schůze schvaluje:
a) zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze (tato zpráva obsahuje dílčí zprávy jednotlivých odborů),
b) účetní závěrku za rok 2018,
c) rozpočet na rok 2019,
d) zprávu účetního,
e) zprávy vedoucích jednotlivých odborů,
f) členské povinnosti zůstávají pro rok 2019 nezměněny, tj. odpracovat 10 hodin, případně uhradit 40 Kč za každou neodpracovanou hodinu.
g) Kooptaci 2 nových členů výboru: paní Jany Bláhové a pana Dušana Jirsy

Členská schůze bere na vědomí:
a) zprávu dozorčí komise.

Členská schůze ukládá výboru MO:
a. zabezpečit hospodaření MO tak, aby bylo v souladu s rozpočtem MO, provést k 30. 6. 2019 kontrolu hospodaření,
b. dokončit během 1 poloviny roku přechod na nový informační systém,
c. v roce 2019 uspořádat minimálně 1 brigádu v objektu a okolí klubovny MO ČRS Praha 4 – Braník MO na údržbové práce. Členové mohou využívat pro splnění nabídku brigád s celoměstskou působností. Výbor MO si vyhrazuje právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu v objektu a okolí klubovny MO,
d. zajišťovat v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na stávající vyhlášky o rybářství,
e. zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny,
f. věnovat maximální pozornost mládeži, zejména organizováním jejich zájmové činnosti v rybářství,
g. zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce,
h. organizovat a zajišťovat pracovní povinnost členů vyplývající z členských povinností,
i. v případě, že to umožní finanční možnosti MO, poskytnout příspěvek na povolenku členům seniorům, kteří jsou členy naší MO více než 5 let, takto: členům nad 73 let ve výši ½ ceny územní povolenky ÚSMP a členům MO nad 83 let poskytnout povolenku ÚSMP zdarma.

Výroční členská schůze ukládá členům MO:
a) plnit členské povinnosti na úkolech MO,
b) sledovat aktuální zprávy a informace ve vývěsní skříňce MO a na webové stránce MO,
c) účastnit se akcí pořádaných MO zejména rybářských zájezdů.

Navigace


Hledat


Odkazy


Meta