Zpráva o činnosti MO Braník za rok 2019 a Usnesení schůze z 22. června 2020

Publikováno 25.Červen 2020 v kategorii Archiv

Zpráva o činnosti MO ČRS Praha 4 – Braník v roce 2019

(přednesená na výroční členské schůzi konané dne 22. června 2020)

Vážení přátelé,

předkládáme vám zprávu o činnosti naší MO ČRS za rok 2019. Zpráva se zabývá kontrolou úkolů uložených loňskou výroční členskou schůzí a dále zprávami jednotlivých komisí od příslušných členů výboru a informacemi, které vyplynuly z událostí v minulém roce, jakož i některými návrhy na letošní rok.

Výbor naší místní organizace se scházel v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vždy v pondělí, mimo prázdninové období v červenci a srpnu.

Úřední hodiny v kanceláři naší klubovny jsou již léta upraveny tak, aby lépe vyhovovaly členské základně, a to zejména s ohledem na zvýšenou agendu na přelomu roku, spojenou s vracením přehledů o úlovcích a výdejem nových povolenek.

Bohužel musíme konstatovat, že počet našich členů meziročně klesl asi o 5% a obáváme se dalšího poklesu v souvislosti s pandemií Covid-19 v letošním roce.

Cena pražské územní povolenky na rok 2020 se nemění, tj. zůstává na ceně 1.100,- Kč. Dražší jsou celosvazová povolenky, mimopstruhováé i pstruhová, které stojí 2.500,-, resp. 2.600,- Kč.

Připomínáme, že v posledních letech došlo k některým změnám v rybářských předpisech, proto je nutné věnovat pozornost aktuálním popisům revírů na rok 2020. Nové popisy dostáváte spolu s povolenkou. Jde například úpravy lovu na mimopstruhových revírech v období od 1. ledna do 15. června, jako jsou určitá omezení lovu při na umělou mušku, o zákaz používání dvojháčků a trojháčků, o povinnost mít u sebe při lovu podběrák, zákaz používání gafu, atd. Dále připomínáme zavedení nejmenší lovné míry okouna říčního, které platí nyní na všech revírech ČRS. Na MP revírech Jihočeského ÚS nově celoročně platí zákaz používání 2 návazců. Více ÚS zavedlo omezení použití živočišných nástrah v podzimních měsících a zavedlo zákaz používání víceháčků při lovu na živou rybku atd.

Bohužel musíme konstatovat, že přes proklamace nadřízených organizačních složek o sjednocování rybářských předpisů, je skutečností pravý opak a předpisy jednotlivých územních svazů se od sebe liší čím dál více. Vřele doporučujeme sledovat aktuální stav na webových stránkách jednotlivých ÚS. Doufáme, že Republikový sněm ČRS, který bude na podzim tohoto roku, přinese už konečně nějaké sjednocení a zlepšení nepřehledné situace.

Dále připomínáme potřebu důsledného zapisování ulovených ryb, a to zejména u celosvazových povolenek. Důvodem je zvýšení redistribuce náhrad za ulovené ryby v rámci celosvazového hospodaření.

V poslední době se řešila otázka, zda může být rybář potrestán za přestupek dvakrát. Některé územní svazy při zadržení povolenky po spáchaném přestupku oznamují tuto skutečnost místně příslušnému správnímu úřadu, který pak může v přestupkovém řízení uložit pokutu. Rybář je tak potrestám příslušnou místní organizací ČRS zadržením povolenky na určitou dobu a dále je případně potrestán pokutou orgánem státní moci. K tomuto bodu je potřeba připomenout důležitou skutečnost, totiž že osoba lovící ryby nesmí být pod vlivem alkoholu. Požití alkoholu při lovu tedy není omluvou, ale je přitěžující okolností. Např. když lovící byl přistižen při lovu mimo povolenou dobu lovu a argumentuje tím, že usnul u prutů právě po požití alkoholu.

Plánovaná změna informačního systému naší MO, která měla proběhnout v době letních prázdnin 2019, se z technických důvodů neuskutečnila – v současné době probíhá výběrové řízení na Radě ČRS s cílem sjednocení informačního systém a jeho centralizací. Předpokládáme, že tuto věc dořešíme během letních prázdnin tohoto roku.

V loňském roce proběhly údržbové práce na dámském i pánském WC naší klubovny. Bylo potřeba vyměnit původní armatury z poloviny osmdesátých let. Dále bylo potřeba zajistit funkčnost hlavního uzávěru vody a instalovat kontrolní vodoměr v naší budově, abychom mohli zabránit případným únikům vody mezi vodoměrnou šachtou a naší klubovnou.

Hodnocení plnění úkolů uložených Usnesením minulé VČS výboru MO:

 1. Zajistit v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na vyhlášku o rybářství. Školení nových členů a mládeže probíhalo průběžně a podle potřeby během celého roku. To umožnilo zájemcům absolvovat předepsané zkoušky, po jejichž zdárném složení byli přijati za členy naší MO a bylo jim vydáno příslušné potvrzení o složení zkoušek pro vydání rybářského lístku.
 2. Organizovat a zajišťovat brigádní činnost členů vyplývající z členských povinností. Zájem o plnění pracovní činnosti je setrvale nízký a i nadále většina členů volí formu finanční náhrady. Jen připomínáme, že členská schůze dne 22. 11. 2014 vzala na vědomí ukončení pravidelného pořádání brigád v objektu a okolí naší klubovny s účinností od roku 2015. Výbor MO si vyhradil právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu na údržbu objektu a okolí klubovny MO. Proto jsme uspořádali brigádu na údržbu naší klubovny v květnu 2019. Členové mohli i v minulém roce využívat pro splnění pracovní povinnosti nabídku brigád nabídku MO ČRS Praha 5 – Zbraslav. Aktuální informace jsou na webových stránkách.
 3. Zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce a vhodnou propagací zajistit účast členů např. soutěžemi. V loňském roce jsme nepořádali žádný rybářský zájezd. Důvodem byla špatná kvalita vody na vybrané lokalitě.
 4. Zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny. Nadále pronajímáme velkou zasedací místnost firmě Hoffi Surf Sport Shop. K 31. 12. 2019 byla pohledávka za nájemcem ve výši 65.881,00 Kč za nedoplatek služeb k vydané faktuře 3/18 ve výši 9.416,- Kč a za služby k vydané faktuře 2/19 ve výši 56.095,-. Kč vystavené 31.12.2019.
 5. Věnovat maximální pozornost mládeži, zejména organizováním jejich zájmové činnosti v rybářství. Na tomto úseku se nám díky vedoucímu mládeže Rudovi Floriánovi daří dlouhodobě udržovat vysokou úroveň dětského rybářského kroužku. Detaily o činnosti kroužku jsou obsaženy v následující samostatné zprávě.
 6. Zabezpečit hospodaření MO tak, aby bylo v souladu s rozpočtem MO a podle možnosti poskytnout příspěvek členům MO nad 73 popř. 83 let. Naše MO hospodařila v souladu s rozpočtem na rok 2018, jak je uvedeno v následující samostatné zprávě účetního. Členům nad 83 let jsme poskytovali povolenku ÚSMP zdarma a členům nad 73 let jsme přispěli 500 Kč na povolenku MO ÚSMP.

Na závěr mé zprávy mi dovolte, abych vás požádal o podporu a návrhy nových členů do výboru MO. Potřeba nových členů výboru je neustálá, neboť řada starších členů opouští ze zdravotních důvodů své dlouholeté funkce. V loňském roce jsme kooptovali do výboru paní Janu Bláhovou, která je v současné době na mateřské dovolené, nicméně v případě potřeby vykonává administrativní práce spojené s provozem kanceláře a výdejem povolenek. V současné době bychom rádi měli v záloze 2 až 3 zájemce o práci ve výboru.

Zpráva jednatele a správy kanceláře MO za rok 2019

V roce 2019 pracoval výbor MO v tomto složení:

předsedaMilan Wišo
jednatel a ITJan Kubata
rybářský hospodář a místopředsedaJaroslav Koutný
prodej povolenek a správa kanceláře MOSoňa Zoufalová
administrativní práce s provozem kancelářeJana Bláhová
správa budovyDušan Jirsa
pokladníkKateřina Řandová
účetní Richard Melíšek
práce s mládežíRudolf Florián
referent odboru čistoty vodJan Fořt
člen výboruJosef Kalous

Dozorčí komise:

předsedaMichael Roman
členLudvík Hanuš
členJaroslav Pelikán

Stav členské základny:

 stav k 31.12.2018stav k 31.12.2019
dospělí733699
mládež1211
děti7166
celkem816776

Jak je z přehledu patrno, tak počet členů, po stabilní situaci v posledních pěti letech, opět mírně klesl. Stavy členské základny jsou brány podle zaplacených členských příspěvků v daném roce. To je měřítko pro setrvání v evidenci členů. Někdy se však vyskytují odůvodněné situace, kdy ze závažných důvodů (nemoc nebo pobyt v zahraničí apod.) ponecháváme v evidenci i tyto členy po dobu dalšího roku.

Odevzdávání úlovkových lístků se poněkud zlepšilo ve vyplňování, ale stále nejsou dodržovány termíny pro odevzdání, tj. nejpozději do 15. ledna. Výmluvou je, že v lednu jsou veliké fronty a nutnost dlouhého čekání. Co však čekání způsobuje, je zejména požadavek na současný odběr nové povolenky, mnohdy pro 2 i více členů najednou. V lednu je prvních 14 dnů otevřeno denně, což však řadě členů uniká, a tak je návštěvnost v této době značně rozdílná. Každoročně při výdeji povolenky dáváme současně pozvánku na výroční i členskou schůzi spolu s dalšími informacemi o akcích, které připravujeme.

Hlavní činností naší MO je zajišťování výdeje povolenek a členských známek jakož i zpětné soustřeďování a hodnocení úlovkových lístků. Jde o značné hodnoty a náročnost na trvalou mobilitu v daném časovém rozvrhu i mimo něj. Způsob, jakým je v posledních letech prováděna manipulace s povolenkami, známkami i úlovkovými lístky se osvědčil a po celou dobu nebyla kontrolní komisí zjištěna jakákoliv závada. Věříme, že s novým informačním systémem se posuneme opět o krok dále.

Zabývali jsme se také otázkou pracovní povinnosti. Za její splnění považujeme i bezplatné dárcovství krve. Písemné potvrzení o splnění pracovní povinnosti má být doručeno do 30. 11. běžného roku. V řadě případů se toto nedodržuje, což lze řešit zasláním potvrzení v průběhu roku nebo nejlépe osobně přímo v kanceláři MO. V roce 2019 bylo celkem 11 dobrovolných dárců krve. Náhrada za neodpracovanou hodinu pracovní povinnosti zůstává 40 Kč, což je významným přínosem do hospodaření MO.

V roce 2019 bylo vydáno celkem 636 povolenek z toho 354 celosvazových a 282 ÚSMP. Trendem posledních 3 let je nárůst počtu vydaných celosvazových povolenek a pokles územních povolenek. To bylo způsobeno zrušením spolupráce se Středočeským územním svazem, kdy nelze na naši územní povolenku lovit na některých středočeských revírech. Za povolenky, členské známky, brigády a zápisné bylo celkem vybráno 1 342 820,- Kč.

Již čtvrtým rokem jsme se zúčastnili akce „První dětská povolenka zdarma“ kterou organizuje ÚSMP. Takto byla vydána povolenka ÚSMP dvěma dětem – ÚSMP a na celosvazovou povolenku jsme poskytli slevu 300,- Kč čtrnácti dětem.

Třinácti členům starším 83 let byla poskytnuta povolenka ÚSMP zdarma. Dále byla poskytnuta 41 členům starším 73 let povolenka ÚSMP se slevou 500,- Kč. Na celosvazové povolenky nebyla žádná sleva poskytována.

Zprávu zpracovala Soňa Zoufalová

Zpráva o vedení rybářského kroužku pro děti a mládež za rok 2019

Ve školním roce 2019/2020 probíhá kroužek od září každé pondělí od 16 do 18 hodin.

Náš rybářský kroužek začal 9. září a přihlásilo se 16 dětí. I nadále se současným kroužkem pokračuje zhruba 14 dětí z minulých ročníků, které se přidávají spíše jen na víkendová chytání ryb. V první půli školního roku se děti učily pravidla rybářského řádu a vydaly se i prvně k vodě chytat ryby.

V prosinci všechny děti úspěšně složily zkoušky k získání povolenky k lovu ryb.

Díky ÚSMP se děti v únoru účastnily úspěšného výletu do rybářské školy ve Vodňanech.

Dalším z našich výletů byla výstava ForFishing.

V současné době probíhají schůzky našeho kroužku především u vody, kde získávají děti další praktické zkušenosti. Zároveň se malá skupinka začíná připravovat na rybářské závody, které proběhnou v září na Kyjském rybníce formou Pražského přeboru mládeže v LRU plavaná a položená.

Od poloviny února jsme pro děti začali připravovat víkendové chytání ryb na revírech ČRS, především pak na revírech 411033 Turyňský rybník u Kladna a 401029 Labe 20, kde již děti dosáhly pěkných úlovků. Pro kroužek je v letošním roce připraveno chytání na soukromém revíru Hrušov a Šlapanice.

Zprávu zpracoval: Ruda Florián

Zpráva hospodáře MO ČRS Praha 4 Braník

Vážení přátelé, dovolte, abych Vás seznámil s činností hospodáře a hospodařením na revíru 401018 Vltava 6 a jeho podrevírů a hospodařením na revírech ÚS hl.m. Prahy v roce 2018.

Hospodářská činnost stejně jako v minulých letech byla vykonávána v rámci možností a spolupráce s ÚS hl.m. Prahy. Hospodářská činnost spočívala v pomoci se zarybněním revíru 401018 Vltava 6.

 Co se týče hospodaření na revíru 401018 Vltava 6 a jeho podrevírů, tento revír byl zarybněn v přepočtu na předepsané kategorie takto:

Kapr obecný21.950 kg
Lín obecný1.800 kg
Cejn velký1.000 kg
Štika obecná22 kg
Candát obecný1,5 kg
Sumec velký1.500 ks
Úhoř říční60 kg
Pstruh duhový500 kg
Siven americký25 kg
Amur bílý430 kg
Okoun říční202 kg
Bílá ryba1.837 kg
Bolen dravý1.500 ks

Celkem bylo na revírech ÚSMP v roce 2019 zarybněno v mimopstruhových revírech 483.687,- kg ryb a v pstruhových revírech 5.047,4 kg ryb.

Údaje o zarybnění bylo uvedeno dle Rybářského hospodaření v roce 2019 zpracované rybářským hospodářem ÚSMP panem Ing. Jindřichem Vintrem, které je součástí této zprávy a je možné do něho nahlédnout v naší MO.

Vzhledem ke změnám v rybářském řádu a v soupisu revírů držitelů povolenek platným od roku 2020 bych Vás chtěl informovat, že je důležité si vždy před lovem ryb pozorně přečíst veškerá pravidla lovu uvedená v rybářském řádu, v bližších podmínkách výkonu rybářského práva na revírech ČRS, v bližších podmínkách výkonu rybářského práva jednotlivých územních svazů a podmínky lovu u jednotlivých rybářských revírů, aby nedocházelo k možným nepříjemným situacím způsobeným nesprávným způsobem lovu.

Přeji Vám pěkné zážitky u vody a těším se na setkání s Vámi.

Zprávu zpracoval: Jaroslav Koutný, hospodář MO Praha 4 Braník

Zpráva o činnosti Odboru čistoty vod a životního prostředí

Do práce odboru při ÚSMP je přihlášeno a registrováno celkem 16 osob, z nichž se aktivně zapojilo jen 14. Členové odboru se rekrutují jen ze 14-ti MO z celkových 58 místních organizací sdružených v rámci územního svazu.

Přestože došlo k částečnému „omlazení“ a v odboru je značné zastoupení odborníků a nadšenců, je řešení rozhodujících aktivit odboru ovlivňováno vysokým věkovým průměrem členů a jejich zdravotním stavem. Z hlediska získávání informací v terénu opět došlo oproti předcházejícím létům k dalšímu snížení informací od členské základny. Je to vidět především na informacích o predátorech.

Z hlediska velkých toků, zvláště Vltavy, Labe, Sázavy a Berounky jsme i v roce 2019 fakticky neměli informace o dříve častém znečisťování toků pod přehradami a velkými jezy, sloužícími energetice. To ovšem neznamená, že k podobnému nedocházelo.

Za zásadní problém roku 2019, obdobně jako v předchozích létech, lze považovat klimatické podmínky. Tedy srážkový deficit a mimořádná horka.  Při nich došlo k fakticky významnému vymizení ryb z menších pstruhových potoků. Problémy, jmenovitě zvýšená mortalitní křivka chovaných ryb v rybnících a stojatých vodách, nebyly předmětem evidence v rámci havárií ve smyslu zákona o vodách.

Škody způsobené predátory jsou předmětem samostatného vyhodnocení ve smyslu metodiky vydané AOPK. Odhad škody za minulý rok je 8,148.900 Kč.

Ve smyslu předchozích zpráv lze jen konstatovat, že ze strany ministerstva financí není ctěna skutečnost, že v důsledku změny zákona č. 115/2000 Sb., měly být škody kormorány hrazeny 3 roky. V tomto směru je přístup státu nestandardní. Za dobré považujeme alespoň připravované vyplácení zástřelného cca 500 Kč za kormorána.

Kompletní zpráva vedoucího OČV při ÚSMP Dr. Poupěte je k nahlédnutí v kanceláři MO.

Zprávu zpracoval: Jan Fořt na základě zprávy vedoucího OČV Dr. Poupěte.

Zpráva o stavu výpočetní techniky za rok 2019

Probíhala pravidelná údržba systému a zálohování dat. SW je držen v aktuální verzi.

S ohledem na požadavky na ochranu osobních údajů bylo zlepšeno zabezpečení počítače.

Vedoucí kanceláře paní Zoufalová, pravidelně aktualizuje adresy a kontakty na naše členy.

Správu SW a HW jako takového provádí jednatel MO.

Na základě usnesení konference ÚSMP v roce 2016 je cílem, aby jednotlivé MO sdružené při ÚSMP měly jednotný informační systém, který bude řešit pro místní organizace i problematiku Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, tím, že data budou uložena online. V současné době čekáme na výsledky výběrového řízení na centrální informační systém v rámci celého svazu.

Zprávu zpracoval: Jan Kubata

Toto je tedy kompletní zpráva o činnosti naší MO v loňském roce. Děkuji za pozornost.

V Praze dne 22. června 2020

za správnost

Milan Wišo

předseda ČRS, z.s., MO Praha 4 – Braník

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

U s n e s e n í

výroční členské schůze MO ČRS Praha 4 – Braník

konané 22. června 2020 v klubovně MO (totožné se sídlem organizace)

Členská schůze schvaluje:

 1. zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze (tato zpráva obsahuje dílčí zprávy jednotlivých odborů),
 2. účetní závěrku za rok 2019,
 3. rozpočet na rok 2020,
 4. zprávu účetního,
 5. zprávy vedoucích jednotlivých odborů,         
 6. členské povinnosti zůstávají pro rok 2020 nezměněny, tj. odpracovat 10 hodin, případně uhradit 40 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

Členská schůze bere na vědomí:

 1. zprávu dozorčí komise.

Členská schůze ukládá výboru MO:

zabezpečit hospodaření MO tak, aby bylo v souladu s rozpočtem MO, provést k 30. 6. 2020 kontrolu hospodaření,koordinovat výběr informačního systému s výběrovým řízením Rady ČRS a případně dokončit během letních prázdnin přechod na nový informační systém, v roce 2020 uspořádat minimálně 1 brigádu v objektu a okolí klubovny MO ČRS Praha 4 – Braník MO na údržbové práce. Členové mohou využívat pro splnění nabídku brigád s celoměstskou působností. Výbor MO si vyhrazuje právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu v objektu a okolí klubovny MO,zajišťovat v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na stávající vyhlášky o rybářství,zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny,věnovat maximální pozornost mládeži, zejména organizováním jejich zájmové činnosti v rybářství,zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce,organizovat a zajišťovat pracovní povinnost členů vyplývající z členských povinností,v případě, že to umožní finanční možnosti MO, poskytnout příspěvek na povolenku členům seniorům, kteří jsou členy naší MO více než 5 let, takto: členům nad 73 let ve výši ½ ceny územní povolenky ÚSMP a členům MO nad 83 let poskytnout povolenku ÚSMP zdarma.   

Výroční členská schůze ukládá členům MO:

 1. plnit členské povinnosti na úkolech MO,
 2. sledovat aktuální zprávy a informace ve vývěsní skříňce MO a na webové stránce MO,
 3. účastnit se akcí pořádaných MO zejména rybářských zájezdů.

Zpráva o činnosti MO Braník za rok 2018 a Usnesení schůze z 23.3.2019

Publikováno 02.Duben 2019 v kategorii Archiv

Vážení přátelé,

předkládáme vám zprávu o činnosti naší MO ČRS za rok 2018. Zpráva se zabývá kontrolou úkolů uložených loňskou výroční členskou schůzí a dále zprávami jednotlivých komisí od příslušných členů výboru a informacemi, které vyplynuly z událostí v minulém roce, jakož i některými návrhy na letošní rok.
Výbor naší místní organizace se scházel v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vždy v pondělí, mimo prázdninové období v červenci a srpnu. Výbor se na podzim 2017 rozhodl, že s účinností od ledna 2018 se bude scházet v intervalu 4 týdnů. Toto opatření se neosvědčilo, a tak od 1. dubna 2018 jsme se vrátili zpět ke 2 týdnům.
Úřední hodiny v kanceláři naší klubovny jsou již léta upraveny tak, aby lépe vyhovovaly členské základně, a to zejména s ohledem na zvýšenou agendu na přelomu roku, spojenou s vracením přehledů o úlovcích a výdejem nových povolenek.
S potěšením můžeme konstatovat, že počet našich členů je již 5 let víceméně stabilní.
Cena pražské územní povolenky na rok 2019 se nemění. Dražší jsou celosvazová mimopstruhové i pstruhové povolenky, které stojí 2.200,-, resp. za 2.300,- Kč.
Připomínáme, že v posledních letech došlo k některým změnám v rybářských předpisech, proto je nutné věnovat pozornost aktuálním dodatkům k popisu revírů na rok 2019. Tento dodatek dostanete spolu s povolenkou a změny je možno nalézt v elektronické podobě na webu našeho Územního svazu. Jde například úpravy lovu na mimopstruhových revírech v období od 1. ledna do 15. června, jako jsou
omezení při muškaření nebo o zákaz používání dvojháčků a trojháčků, zákaz používání tzv. srkačky, povinnost mít u sebe při lovu podběrák, zákaz používání gafu, atd.. Dále připomínáme zavedení nejmenší lovné míry okouna říčního, které platí nyní na všech revírech ČRS. Vzhledem k tomu, že některé územní svazy mají další zpřísňující předpisy nad rámec předpisů platných pro celý ČRS, vřele doporučujeme sledovat aktuální stav na jejich webových stránkách.
Dále připomínáme potřebu důsledného zapisování ulovených ryb, a to zejména u celosvazových povolenek. Důvodem je zvýšení redistribuce náhrad za ulovené ryby v rámci celosvazového hospodaření.
V poslední době se řešila otázka, zda může být rybář potrestán za přestupek dvakrát. Některé územní svazy při zadržení povolenky po spáchaném přestupku oznamují tuto skutečnost místně příslušnému úřadu, který pak může v přestupkovém řízení uložit pokutu. Rybář je tak potrestám příslušnou místní organizací ČRS zadržením povolenky na určitou dobu a dále je případně potrestán pokutou orgánem státní moci.
Plánovaná změna informačního systému, která měla proběhnout v době letních prázdnin 2018, se z technických důvodů neuskutečnila – byl problém s nově zakoupeným počítačem. Předpokládáme, že tuto věc dořešíme v 1. Pololetí tohoto roku. Dále průběžně řešíme problematiku Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Z toho důvodu po vás požadujeme od 4. čtvrtletí roku 2018 písemný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Hodnocení plnění úkolů uložených Usnesením minulé VČS výboru MO:
I. Zajistit v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na vyhlášku o rybářství. Školení nových členů a mládeže probíhalo průběžně a podle potřeby během celého roku. To umožnilo zájemcům absolvovat předepsané zkoušky, po jejichž zdárném složení byli přijati za členy naší MO a bylo jim vydáno příslušné potvrzení o složení zkoušek pro vydání rybářského lístku.
II. Organizovat a zajišťovat brigádní činnost členů vyplývající z členských povinností. Zájem o plnění pracovní činnosti je setrvale nízký a i nadále většina členů volí formu finanční náhrady. Jen připomínáme, že členská schůze dne 22. 11. 2014 vzala na vědomí ukončení pravidelného pořádání brigád v objektu a okolí naší klubovny s účinností od roku 2015. Výbor MO si vyhradil právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu na údržbu objektu a okolí klubovny MO. Proto jsme uspořádali brigádu na údržbu naší klubovny v květnu 2019. Členové mohli i v minulém roce využívat pro splnění pracovní povinnosti nabídku brigád nabídku MO ČRS Praha 5 – Zbraslav. Aktuální informace jsou na webových stránkách.
III. Zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce a vhodnou propagací zajistit účast členů např. soutěžemi. V loňském roce jsme nepořádali žádný rybářský zájezd. Důvodem byla špatná kvalita vody na vybrané lokalitě.
IV. Zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny. Nadále pronajímáme velkou zasedací místnost firmě Hoffi Surf Sport Shop. K 31. 12. 2018 byla pohledávka za nájemcem ve výši 81.416,00 Kč za nedoplatek služeb v roce 2017 ve výši 24.850,- Kč a za služby v roce 2018 ve výši 56.566,-. Kč vystavené 31.12.2018.
V. Věnovat maximální pozornost mládeži, zejména organizováním jejich zájmové činnosti v rybářství. Na tomto úseku se nám díky vedoucímu mládeže Rudovi Floriánovi daří dlouhodobě udržovat vysokou úroveň dětského rybářského kroužku. Detaily o činnosti kroužku jsou obsaženy v následující samostatné zprávě.
VI. Zabezpečit hospodaření MO tak, aby bylo v souladu s rozpočtem MO a podle možnosti poskytnout příspěvek členům MO nad 73 popř. 83 let. Naše MO hospodařila v souladu s rozpočtem na rok 2018, jak je uvedeno v následující samostatné zprávě účetního. Členům nad 83 let jsme poskytovali povolenku ÚSMP zdarma a členům nad 73 let jsme přispěli 500 Kč na povolenku MO ÚSMP.

Na závěr mé zprávy mi dovolte, abych vás požádal o podporu a návrhy nových členů do výboru MO. Potřeba nových členů výboru je neustálá, neboť řada starších členů opouští ze zdravotních důvodů své dlouholeté funkce. V loňském roce jsme kooptovali do výboru paní Janu Bláhovou, která bude v případě potřeby vykonávat administrativní práce spojené s provozem kanceláře a výdejem povolenek. Dále jsme kooptovali pana Dušana Jirsu, který se věnuje správě budovy. V současné době bychom měli v záloze zájemce o práci ve výboru.

Zpráva jednatele a správy kanceláře MO za rok 2018

V roce 2018 pracoval výbor MO v tomto složení:
předseda Milan Wišo
jednatel a IT Jan Kubata
rybářský hospodář a místopředseda Jaroslav Koutný
prodej povolenek a správa kanceláře MO Soňa Zoufalová
administrativní práce s provozem kanceláře Jana Bláhová
správa budovy Dušan Jirsa
pokladník Kateřina Řandová
účetní Richard Melíšek
práce s mládeží Rudolf Florián
referent odboru čistoty vod Jan Fořt
Člen výboru Josef Kalous

Dozorčí komise:
předseda Michael Roman
člen Ludvík Hanuš
člen Jaroslav Pelikán

Stav členské základny:
stav k 31.12.2017 stav k 31.12.2018
dospělí 738 733
mládež 7 12
děti 79 71
celkem 816 816
Jak je z přehledu patrno, že se počet členů stabilizoval. Stavy členské základny jsou brány podle zaplacených členských příspěvků v daném roce. To je měřítko pro setrvání v evidenci členů. Někdy se však vyskytují odůvodněné situace, kdy ze závažných důvodů (nemoc nebo pobyt v zahraničí apod.) ponecháváme v evidenci i tyto členy po dobu dalšího roku.
Odevzdávání úlovkových lístků se poněkud zlepšilo ve vyplňování, ale stále nejsou dodržovány termíny pro odevzdání, tj. nejpozději do 15. ledna. Výmluvou je, že v lednu jsou veliké fronty a nutnost dlouhého čekání. Co však čekání způsobuje, je zejména požadavek na současný odběr nové povolenky, mnohdy pro 2 i více členů najednou. V lednu je prvních 14 dnů otevřeno denně, což však řadě členů uniká, a tak je návštěvnost v této době značně rozdílná. Každoročně při výdeji povolenky dáváme současně pozvánku na výroční i členskou schůzi spolu s dalšími informacemi o akcích, které připravujeme.
Hlavní činností naší MO je zajišťování výdeje povolenek a členských známek jakož i zpětné soustřeďování a hodnocení úlovkových lístků. Jde o značné hodnoty a náročnost na trvalou mobilitu v daném časovém rozvrhu i mimo něj. Způsob, jakým je v posledních letech prováděna manipulace s povolenkami, známkami i úlovkovými lístky se osvědčil a po celou dobu nebyla kontrolní komisí zjištěna jakákoliv závada. Věříme, že s novým informačním systémem se posuneme opět o krok dále.
Zabývali jsme se také otázkou pracovní povinnosti. Za její splnění považujeme i bezplatné dárcovství krve. Písemné potvrzení o splnění pracovní povinnosti má být doručeno do 30. 11. běžného roku. V řadě případů se toto nedodržuje, což lze řešit zasláním potvrzení v průběhu roku nebo nejlépe osobně přímo v kanceláři MO. V roce 2017 bylo celkem 9 dobrovolných dárců krve. Náhrada za neodpracovanou hodinu pracovní povinnosti zůstává 40 Kč, což je významným přínosem do hospodaření MO.
V roce 2018 bylo vydáno celkem 677 povolenek z toho 374 celosvazových a 303 ÚSMP. Oproti roku 2017 je nárůst celosvazových povolenek a pokles územních povolenek. To bylo způsobeno zrušením spolupráce se Středočeským územním svazem, kdy nelze na naši územní povolenku lovit na některých středočeských revírech. Za povolenky, členské známky, brigády a zápisné bylo celkem vybráno 1 549 800,- Kč.
Již třetím rokem jsme se zúčastnili akce „První dětská povolenka zdarma“ kterou organizuje ÚSMP. Takto byla vydána povolenka ÚSMP třem dětem – ÚSMP a na celosvazovou povolenku jsme poskytli slevu 300,- Kč 9-ti dětem.
Třem členům starším 83 let byla poskytnuta povolenka ÚSMP zdarma. Dále byla poskytnuta 42 členům starším 73 let povolenka ÚSMP se slevou 500,- Kč. Na celosvazové povolenky nebyla žádná sleva poskytována.

Zprávu zpracovala Soňa Zoufalová

Zpráva o vedení rybářského kroužku pro děti a mládež za rok 2018

Ve školním roce 2018/2019 probíhá kroužek od září každou středu 16 do 18 hodin.
V současné době máme přihlášeno 23 začínajících rybářů a 12 dětí z min. ročníků. Vzhledem k velkému počtu dětí bude od dubna 2019 kroužek rozdělen na dvě skupiny.
I v letošním ročníku stejně jako minulé roky se děti učí rybářským znalostem a pravidlům, poznávání ryb, vázání různých montáží. V prosinci 2018 dělaly děti zkoušky k získání své první povolenky. Povolenka pražského územního svazu je i nadále pro děti, díky Územnímu svazu města Prahy, zdarma.
Kroužek se koná v naší klubovně, a pokud počasí dovolí, trávíme čas u vody. Nejčastějším místem k chytání se stává Hostivařská přehrada, která je dobře zarybněná a děti tam uloví dostatek ryb.
Po celý rok probíhá pro děti plno dalších akcí, které se konají většinou o víkendech. Chodili jsme chytat i na soukromé revíry Hrušov a Luníkov. Na revíru Luníkov jsme připravili společné chytání dětí s rodiči, které se těšilo velkému zájmu a společně strávený čas dětí a rodičů na rybách všechny moc bavil. Tuto akci zopakujeme i v roce 2019.
Vzhledem k velké oblibě našeho kroužku, máme již teď zcela zaplněn i příští ročník, tj. školní rok 2019/2020. Přihlášeno je 15 začínajících rybářů.

Zprávu zpracovala: Ruda Florián

Zpráva hospodáře MO ČRS Praha 4 Braník

Vážení přátelé, dovolte, abych Vás seznámil s činností hospodáře a hospodařením na revíru 401018 Vltava 6 a jeho podrevírů a hospodařením na revírech ÚS hl.m. Prahy v roce 2018.
Hospodářská činnost stejně jako v minulých letech byla vykonávána v rámci možností a spolupráce s ÚS hl.m. Prahy. Hospodářská činnost spočívala v pomoci se zarybněním revíru 401018 Vltava 6.
Co se týče hospodaření na revíru 401018 Vltava 6 a jeho podrevírů, tento revír byl zarybněn v přepočtu na předepsané kategorie takto:

Kapr obecný 18.331 kg
Lín obecný 1.145 kg
Cejn velký 1.400 kg
Štika obecná 18,2 kg
Candát obecný 8.000 ks
Sumec velký 50 kg
Úhoř říční 60 kg
Pstruh duhový 300 kg
Amur bílý 1.200 kg
Okoun říční 138 kg
Bílá ryba 1.855 kg
Bolen dravý 1.000 ks

Celkem bylo na revírech ÚS hl.m. Prahy v roce 2018 zarybněno v mimopstruhových revírech 419.741,4 kg ryb a v pstruhových revírech 3.924,1 kg ryb.
Údaje o zarybnění bylo uvedeno dle Rybářského hospodaření v roce 2018 zpracované rybářským hospodářem ÚS hl.m.Prahy panem Ing. Jindřichem Vintrem, které je součástí této zprávy a je možné do něho nahlédnout v naší MO.

Přeji Vám pěkné zážitky u vody a těším se na setkání s Vámi.

Zprávu zpracoval: Jaroslav Koutný, hospodář MO Praha 4 Braník

Zpráva o činnosti Odboru čistoty vod a životního prostředí

Do práce odboru při ÚSMP je přihlášeno a registrováno celkem 21 osob, z nichž se aktivně zapojilo jen 14. Členové odboru se rekrutují jen ze 13-ti MO z celkových 58 MO registrovaných v rámci územního svazu.
Přes značné zastoupení odborníků a nadšenců je řešení rozhodujících aktivit odboru ovlivňováno vysokým věkovým průměrem členů, jejich zdravotním stavem a přes dílčí omlazení bohužel ani účast mladších členů není ideální. Z hlediska získávání informací v terénu došlo oproti předcházejícím létům ke snížení počtu informací od rybářské stráže. Je to vidět především na informacích o predátorech
Obdobně jako v předcházejících letech, se OČVŽP i v loňském roce orientoval na činnost vyplvající ze skutečnosti, že coby uživatel revíru jsme jako známý a neopomenutelný účastník vodohospodářských řízení. Opakovaně, a bohužel velice často, jsme opomíjeni věcně a místně příslušnými orgány státní správy.
V roce 2018 jsme měli nové případy poškození toků z Radotínského, Prokopského a Mratínského potoka. Z hlediska velkých toků, zvláště Vltavy, Labe, Sázavy a Berounky jsme v roce 2018 fakticky neměli informace o dříve častém znečisťování toků pod přehradami a velkými jezy, sloužícími energetice. To ovšem neznamená, že k podobnému nedocházelo.
Za zásadní problém roku 2018 lze považovat mimořádné klimatické podmínky. Tedy srážkový deficit a mimořádná horka. Při nich došlo k fakticky významnému vymizení ryb z menších převážně pstruhových potoků. Za mimořádný stav lze považovat i faktické změnění velkého úseku Radotínského potoka v mokřad (bažinu), který vylučuje fakticky nejen lov, ale bohužel i přežívání větších jedinců ryb. Snad je dobrý jen z hlediska přírodního vyrovnávání průtoků a částečné funkce jako biofiltru.
Ve smyslu předchozích zpráv lze jen konstatovat, že ze strany ministerstva financí není ctěna skutečnost, že v důsledku změny zákona č. 115/2000 Sb., měly být škody kormorány hrazeny 3 roky. V tomto směru je přístup státu nestandardní. Za dobré považujeme alespoň připravované vyplácení zástřelného cca 500 Kč za kormorána.
Zřejmě s ohledem na mimořádně teplý konec minulého roku, kdy nezamrzly rybníky v okolních krajích, byly škody na našich vodních útvarech v závěru roku 2018 menší. Navíc v roce 2018 docházelo častěji k plošnému tlumení kormoránů ve vybraných lokalitách celého státu.
Škody způsobené predátory jsou předmětem samostatného vyhodnocení ve smyslu metodiky vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Odhad škody je za rok 2018 8,465.880 Kč.
Kompletní zpráva vedoucího OČV při ÚSMP Dr. Poupěte je k nahlédnutí v kanceláři MO.

Zprávu zpracoval: Jan Fořt na základě zprávy vedoucího OČV Dr. Poupěte.

Zpráva o stavu výpočetní techniky za rok 2018

Probíhala pravidelná údržba systému a zálohování dat. SW je držen v aktuální verzi.
S ohledem na požadavky na ochranu osobních údajů bylo zlepšeno zabezpečení počítače.
Vedoucí kanceláře paní Zoufalová, postupně aktualizuje adresy a kontakty na naše členy.
Správu SW a HW jako takového provádí jednatel MO.
Vzhledem k problémům s nově zakoupeným počítačovým vybavením ke konci roku 2018 proběhne v prvním pololetí roku 2019 změna informačního systému a migrace dat do nového systému.
Jedná se o to, aby jednotlivé MO sdružené při ÚSMP měly jednotný informační systém. K tomu se přidružuje i problematika Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, které představuje novou legislativu EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů. Naši členové byli v souladu s tímto zákonem včas informováni o nových pravidlech zpracování osobních údajů, a to jak na vývěsce, tak i na webových stránkách naší MO. Od listopadu 2018 probíhá získávání souhlasu jednotlivých členů naší MO se zpracováním jejich osobních údajů.

Zprávu zpracoval: Jan Kubata

Toto je tedy kompletní zpráva o činnosti naší MO v loňském roce. Děkuji za pozornost.

V Praze dne 23. března 2019
za správnost

Milan Wišo
předseda MO ČRS Praha 4 – Braník
___________________________________________________________________________________________
U s n e s e n í
výroční členské schůze MO ČRS Praha 4 – Braník
konané 23. března 2019 v klubovně MO (totožné se sídlem organizace)

Členská schůze schvaluje:
a) zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze (tato zpráva obsahuje dílčí zprávy jednotlivých odborů),
b) účetní závěrku za rok 2018,
c) rozpočet na rok 2019,
d) zprávu účetního,
e) zprávy vedoucích jednotlivých odborů,
f) členské povinnosti zůstávají pro rok 2019 nezměněny, tj. odpracovat 10 hodin, případně uhradit 40 Kč za každou neodpracovanou hodinu.
g) Kooptaci 2 nových členů výboru: paní Jany Bláhové a pana Dušana Jirsy

Členská schůze bere na vědomí:
a) zprávu dozorčí komise.

Členská schůze ukládá výboru MO:
a. zabezpečit hospodaření MO tak, aby bylo v souladu s rozpočtem MO, provést k 30. 6. 2019 kontrolu hospodaření,
b. dokončit během 1 poloviny roku přechod na nový informační systém,
c. v roce 2019 uspořádat minimálně 1 brigádu v objektu a okolí klubovny MO ČRS Praha 4 – Braník MO na údržbové práce. Členové mohou využívat pro splnění nabídku brigád s celoměstskou působností. Výbor MO si vyhrazuje právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu v objektu a okolí klubovny MO,
d. zajišťovat v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na stávající vyhlášky o rybářství,
e. zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny,
f. věnovat maximální pozornost mládeži, zejména organizováním jejich zájmové činnosti v rybářství,
g. zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce,
h. organizovat a zajišťovat pracovní povinnost členů vyplývající z členských povinností,
i. v případě, že to umožní finanční možnosti MO, poskytnout příspěvek na povolenku členům seniorům, kteří jsou členy naší MO více než 5 let, takto: členům nad 73 let ve výši ½ ceny územní povolenky ÚSMP a členům MO nad 83 let poskytnout povolenku ÚSMP zdarma.

Výroční členská schůze ukládá členům MO:
a) plnit členské povinnosti na úkolech MO,
b) sledovat aktuální zprávy a informace ve vývěsní skříňce MO a na webové stránce MO,
c) účastnit se akcí pořádaných MO zejména rybářských zájezdů.

Ukončení dohody o společném rybolovu mezi ČRS ÚS města Prahy a ČRS Středočeským ÚS

Publikováno 13.Červen 2017 v kategorii Archiv

Vážení kolegové sportovní rybáři. S ohledem na blížící se konec roku si vás dovolujeme upozornit na ukončení dohody o společném rybolovu mezi ČRS Územním svazem města Prahy a ČRS Středočeským územním svazem. Tato dohoda s různými změnami a úpravami trvala už od devadesátých let. Dohodu o společném rybolovu jednostranně vypověděl ČRS Středočeský územní svaz – viz připojený scan výpovědi. To znamená, že v platnosti od 1. 1. 2018 již nebude pražská mimopstruhová povolenka (povolenka Územního svazu města Prahy) platit na středočeských revírech Labe 14 až Labe 19, dále na revírech Labe 21 až Labe 25, Vltava 1, Vltava 1 A, Vltava 2 a Vltava 15. Pražská pstruhová povolenka od stejného data nebude platit na středočeském pstruhovém revíru MO ČRS Mělník Pšovka 1. Stejně tak od 1. 1. 2018 už ale také nebudou platit mimopstruhové středočeské povolenky (povolenka Středočeského územního svazu a povolenka Středočeského územního svazu č. 90 s omezenou platností pro vyjmenované revíry) na pražských revírech Labe 20, Vltava 3 a Vltava 10-14 údolní nádrž Slapy. Na všech výše vyjmenovaných revírech však platí a budou i nadále platit povolenky celosvazové nebo celorepublikové. Je třeba s touto skutečností počítat už při zakoupení povolenky pro rok 2018, abyste se nedostali do problému s rybářskou stráží, která bude v případě použití neplatné povolenky pro daný revír přestupek vyhodnocovat jako lov ryb bez platné povolenky. Před zakoupením té které územní povolenky se nejdříve v popisech revírů přesvědčte, zda Vámi zvolená povolenka platí na revírech, kde hodláte rybařit. Podle každoročně zpracovávané statistiky úlovků a docházek bylo ve všech předcházejících letech zjištěn výrazně větší zájem středočeských rybářů o rybolov na pražských revírech Vltava 10-14 údolní nádrž Slapy a pražském revíru Labe 20 než zájem držitelů pražských územních povolenek o zbývající labské revíry v užívání středočeských MO ČRS. Možná to bylo i tím, že za poslední 3 roky ČRS Územní svaz města Prahy vysadil do vlastních revírů Labe 20, Vltava 3 a Vltava 10-14 údolní nádrž Slapy o téměř 290 q ryb více, než vysadili středočeští rybáři do svých revírů, kde platily vedle středočeských i pražské povolenky. Přesto však chce ČRS Územní svaz města Prahy těm rybářům, kteří dohodu o společném rybolovu využívali, vynahradit ztrátu rozšířené možnosti rybolovu na pražské územní povolenky výrazným navýšením zarybnění pražských revírů a jednáme také o získání nových rybářských revírů do užívání naší pražské rybářské organizace. Pro získání aktuálních informací nejen o možnostech sportovního rybolovu sledujte naše webové stránky: www.rybaripraha.cz

Manuál pro pobočné spolky ČRS ke směrnici k ochraně osobních údajů

Publikováno 19.Březen 2015 v kategorii Archiv

1. Místní organizace vyhotovila podle vzoru připraveného Radou ČRS Směrnici o ochraně osobních údajů a schválila ji usnesením výboru. Schválenou směrnici a metodický pokyn k ochraně osobních údajů uložila do svých dokumentů v sídle místní organizace pro případ kontroly ze strany dozorového orgánu (Úřadu na ochranu osobních údajů)
2. Informací o zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů člena (příloha Směrnice č. 1) je místní organizace povinna dát na vědomí všem členům dle možností „ČRS“ a to buď formou veřejné vývěsky nebo umístěním na webové stránky nebo poskytnutí informací při výdeji povolenky k lovu ryb.
3. Místní organizace je povinna chránit osobní údaje členů před zneužitím.
a) Při zpracování osobních údajů členů formou programu nainstalovaném v PC je povinna zabezpečit PC přístupovým heslem. Je povinna stanovit okruh osob, které mají právo přístupu k datům v PC.
b) Při zpracování osobních údajů členů automatizovaně v elektronické formě ve webovém rozhraní (např. LIPAN, EvMOi a jiné) je povinna zabezpečit přístup k webovému rozhraní přístupovým jménem a heslem. Je povinna stanovit okruh osob, které mají právo přístupu k webovému rozhraní.
c) Při zpracování osobních údajů členů v listinné podobě, které jsou uloženy a zabezpečeny v kartotéce, je povinna listiny zabezpečit tak, aby byl znemožněn přístupu cizích osob (např. zamčená místnost, trezor). Je povinna stanovit okruh osob, které mají právo přístupu ke kartotéce.
4. Pro osobní údaje člena – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ) není potřeba souhlasu členů. V případě podání námitky proti zpracování těchto osobních údajů musí být člen poučen, že v důsledku námitky dojde k ukončení zpracování osobních údajů, bez kterého není další členství v ČRS možné. Pokud člen na své námitce bude trvat, musí být zpracování osobních údajů ukončeno a automaticky zrušeno i členství v ČRS (nemůže mu být vydána povolenka k lovu ryb).
5. Pro osobní údaje člena – telefonní číslo, e-mail a jiné je potřeba získat souhlas člena. Souhlas člena k těmto osobním údajům může být odvolán, neudělen. Při neposkytnutí, odvolání souhlasu nesmí místní organizace odmítnout vydat povolenku nebo zrušit členství. (příloha č. 3 směrnice)
6. Vrácené povolenky k lovu ryb je místní organizace povinna zabezpečit tak, aby nedošlo k šíření a zneužití osobních údajů člena viz čl. VIII směrnice.
7. V případě zániku členství dle § 3 odst. 7 Stanov ČRS musí být všechny osobní údaje člena neprodleně vymazány z informačního systému (PC) a v případě listinné podoby nevratně zlikvidovány. V případě zániku členství dle §3 odst. 7 písm. c) Stanov ČRS bude člen převed do evidence vyloučených členů dle §7 odst. 9 Stanov ČRS.
8. Po uplynutí kárného opatření vyloučení dle § 5 odst. 1 písm. d) Stanov ČRS musí být osobní údaje člena neprodleně vymazány z informačního systému (PC) a v případě listinné podoby nevratně zlikvidovány.
9. Dle čl. 33 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je ČRS povinen v případech porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásit porušení dozorovému úřadu. Dle čl. 34 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je ČRS povinen oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektů údajů tedy členům.

Dopis členské základně – informace z členské schůze v listopadu 2014

Publikováno 21.Listopad 2014 v kategorii Archiv

Vážení členové, kolegové rybáři,

Rádi bychom vás informovali o aktuální situaci naší místní organizace. Tato situace byla popisována již na několika předchozích členských schůzích, ale na poslední členské schůzi konané v sobotu 22. 11. 2014 jsme museli přistoupit k opatřením zajišťujícím činnost naší místní organizace i v příštích letech.
Vedle poklesu počtu členů je zejména velmi kritická personální situace ve výboru. Kdy počet členů klesl meziročně o 30% a víceméně není do budoucna zajištěna funkce jednatele. Důvodem odchodu dlouholetých členů výboru je jejich věk, případně úmrtí.

Proto vás žádáme: podpořte svou organizaci vstupem do výboru! Neptejte se, co pro vás udělá organizace s 91-letou historií, ptejte se, co vy můžete udělat pro její záchranu!

Potřebujeme náhradu za jednatele pana Josefa Kalouse a dále potřebujeme personálně posílit vedení kroužku mládeže.

Funkce jednatele obnáší zejména agendu spojenou s prodejem povolenek, členských známek, případné přijetí úhrady za nesplněnou pracovní povinnost. Dále jednatel zajišťuje běžnou agendu mezi schůzemi výboru, které se konají každých 14 dnů mimo měsíců července a srpna. Jedná se zejména o vyřizování pošty a ukládání peněžních prostředků do banky. Samozřejmě je plno dalších drobných činností. Jednatel je nejvíce zatížen ke konci roku a v prvním kvartálu nového roku, tedy při odevzdávání úlovkových lístků a při výdeji povolenek. V dalších měsících už je agenda výrazně méně náročná.
Jednatel pobírá pravidelnou měsíční finanční odměnu (mimo dobu prázdnin, tj. mimo červenec-srpen).

Kroužek mládeže se schází každý čtvrtek od 15:30 do 17:30 mimo dobu školních prázdnin. Více na http://rybarskykrouzekbranik.webnode.cz/
případně přímo kontaktovat sl. Irenu Oupicovou přes e-mail: Irena.Oupicova@gmail.com.

Dále bychom vás rádi informovali o aktualitách z poslední členské schůze:

Poslední rok, kdy jsme měli nárůst členské základny dospělých, byl rok 2002, kdy k 31.12.2001 bylo 1258 členů a k 31.12.2002 bylo 1342 členů. Další roky už členů ubývalo:

ke konci roku 2004 počet členů 1289,
ke konci roku 2005 počet členů 1132,
ke konci roku 2006 počet členů 1078,
ke konci roku 2007 počet členů 1055,
ke konci roku 2008 počet členů 1031,
ke konci roku 2009 počet členů 1009,
ke konci roku 2010 počet členů 958,
ke konci roku 2011 počet členů 910,
ke konci roku 2012 počet členů 856,
ke konci roku 2013 počet členů 812,
v roce 2014 zaplatilo členství 776 dospělých členů.

• Vzhledem k demografickému vývoji a navazující legislativě a vzhledem k nepříznivému vývoji počtu členů navrhl výbor 3 změny k zajištění vyrovnaného hospodaření místní organizace.

Členská schůze pak přijala toto usnesení:
• Schůze bere na vědomí rozhodnutí výboru o snížení ročních funkcionářských odměn, které budou od roku 2014 včetně stanoveny součtem ceny nejdražší celosvazové povolenky + 400,00 Kč. Tato celková částka se rozumí po zdanění srážkovou daní.
• Schůze schvaluje úpravu pravidel osvobození od pracovní povinnosti dospělých členů ze stávajících 60ti roků tak, že bude kopírovat platnou zákonnou úpravu termínu pro přiznání starobního důchodu. Tzn. osvobození od pracovní povinnosti se bude posouvat v souladu s výše uvedenou zákonnou úpravou podle data narození člena až na konečných 65 roků. Osvobození od pracovní povinnosti pro ženy a tělesně postižené se nemění.
• Schůze schvaluje omezení příspěvku na povolenku ČRS ÚSM Praha pro členy nad 70 roků, resp. poskytování této povolenka zdarma pro členy nad 80 roků. Vzhledem k demografickému vývoji členské základny naší místní organizace jsme nuceni přistoupit k následující změně: hranice pro nárok na tuto výhodu se posouvá o 3 roky, tzn. hranice je nově 73 a 83 roků.

Vysvětlivky:
• K úpravě pravidel osvobození od pracovní povinnosti dospělých členů – v praxi to znamená, že v roce 2015 budou osvobozeni naši členové narození v roce 1952 a starší. Připomínáme, že tato výhoda, tj. možné osvobození od pracovní povinnosti, nevyplývá ze Stanov ani Jednacího řádu ČRS.
• K omezení příspěvku na povolenku ČRS ÚSM Praha pro starší členy – v praxi to znamená, že tato výhoda bude přiznána pro rok 2015 členům narozeným v roce 1942, resp. 1932. Ostatní podmínka pro přiznání této změny, tj. členství v naší MO minimálně posledních 5 let, se nemění. Připomínáme, že tato výhoda nevyplývá ze Stanov ani Jednacího řádu ČRS a je plně na rozhodnutí naší MO.

Věříme, že podpoříte svojí místní organizaci.

Jenom bychom vás ještě na závěr chtěli informovat, že naše branická organizace není sama, kterou postihuje tento negativní vývoj. Stejná situace je i v ostatních zemích Evropy a v ostatních organizacích zájmové činnosti.

Za Český rybářský svaz, místní organizaci Praha 4 Braník

S pozdravem „Petrův zdar!“

Milan Wišo Josef Kalous

předseda jednatel

Navigace


Hledat


Odkazy


Meta