Zpráva o činnosti MO Braník za rok 2019 a Usnesení schůze z 22. června 2020

Publikováno 25.Červen 2020 v kategorii Archiv

Zpráva o činnosti MO ČRS Praha 4 – Braník v roce 2019

(přednesená na výroční členské schůzi konané dne 22. června 2020)

Vážení přátelé,

předkládáme vám zprávu o činnosti naší MO ČRS za rok 2019. Zpráva se zabývá kontrolou úkolů uložených loňskou výroční členskou schůzí a dále zprávami jednotlivých komisí od příslušných členů výboru a informacemi, které vyplynuly z událostí v minulém roce, jakož i některými návrhy na letošní rok.

Výbor naší místní organizace se scházel v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vždy v pondělí, mimo prázdninové období v červenci a srpnu.

Úřední hodiny v kanceláři naší klubovny jsou již léta upraveny tak, aby lépe vyhovovaly členské základně, a to zejména s ohledem na zvýšenou agendu na přelomu roku, spojenou s vracením přehledů o úlovcích a výdejem nových povolenek.

Bohužel musíme konstatovat, že počet našich členů meziročně klesl asi o 5% a obáváme se dalšího poklesu v souvislosti s pandemií Covid-19 v letošním roce.

Cena pražské územní povolenky na rok 2020 se nemění, tj. zůstává na ceně 1.100,- Kč. Dražší jsou celosvazová povolenky, mimopstruhováé i pstruhová, které stojí 2.500,-, resp. 2.600,- Kč.

Připomínáme, že v posledních letech došlo k některým změnám v rybářských předpisech, proto je nutné věnovat pozornost aktuálním popisům revírů na rok 2020. Nové popisy dostáváte spolu s povolenkou. Jde například úpravy lovu na mimopstruhových revírech v období od 1. ledna do 15. června, jako jsou určitá omezení lovu při na umělou mušku, o zákaz používání dvojháčků a trojháčků, o povinnost mít u sebe při lovu podběrák, zákaz používání gafu, atd. Dále připomínáme zavedení nejmenší lovné míry okouna říčního, které platí nyní na všech revírech ČRS. Na MP revírech Jihočeského ÚS nově celoročně platí zákaz používání 2 návazců. Více ÚS zavedlo omezení použití živočišných nástrah v podzimních měsících a zavedlo zákaz používání víceháčků při lovu na živou rybku atd.

Bohužel musíme konstatovat, že přes proklamace nadřízených organizačních složek o sjednocování rybářských předpisů, je skutečností pravý opak a předpisy jednotlivých územních svazů se od sebe liší čím dál více. Vřele doporučujeme sledovat aktuální stav na webových stránkách jednotlivých ÚS. Doufáme, že Republikový sněm ČRS, který bude na podzim tohoto roku, přinese už konečně nějaké sjednocení a zlepšení nepřehledné situace.

Dále připomínáme potřebu důsledného zapisování ulovených ryb, a to zejména u celosvazových povolenek. Důvodem je zvýšení redistribuce náhrad za ulovené ryby v rámci celosvazového hospodaření.

V poslední době se řešila otázka, zda může být rybář potrestán za přestupek dvakrát. Některé územní svazy při zadržení povolenky po spáchaném přestupku oznamují tuto skutečnost místně příslušnému správnímu úřadu, který pak může v přestupkovém řízení uložit pokutu. Rybář je tak potrestám příslušnou místní organizací ČRS zadržením povolenky na určitou dobu a dále je případně potrestán pokutou orgánem státní moci. K tomuto bodu je potřeba připomenout důležitou skutečnost, totiž že osoba lovící ryby nesmí být pod vlivem alkoholu. Požití alkoholu při lovu tedy není omluvou, ale je přitěžující okolností. Např. když lovící byl přistižen při lovu mimo povolenou dobu lovu a argumentuje tím, že usnul u prutů právě po požití alkoholu.

Plánovaná změna informačního systému naší MO, která měla proběhnout v době letních prázdnin 2019, se z technických důvodů neuskutečnila – v současné době probíhá výběrové řízení na Radě ČRS s cílem sjednocení informačního systém a jeho centralizací. Předpokládáme, že tuto věc dořešíme během letních prázdnin tohoto roku.

V loňském roce proběhly údržbové práce na dámském i pánském WC naší klubovny. Bylo potřeba vyměnit původní armatury z poloviny osmdesátých let. Dále bylo potřeba zajistit funkčnost hlavního uzávěru vody a instalovat kontrolní vodoměr v naší budově, abychom mohli zabránit případným únikům vody mezi vodoměrnou šachtou a naší klubovnou.

Hodnocení plnění úkolů uložených Usnesením minulé VČS výboru MO:

 1. Zajistit v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na vyhlášku o rybářství. Školení nových členů a mládeže probíhalo průběžně a podle potřeby během celého roku. To umožnilo zájemcům absolvovat předepsané zkoušky, po jejichž zdárném složení byli přijati za členy naší MO a bylo jim vydáno příslušné potvrzení o složení zkoušek pro vydání rybářského lístku.
 2. Organizovat a zajišťovat brigádní činnost členů vyplývající z členských povinností. Zájem o plnění pracovní činnosti je setrvale nízký a i nadále většina členů volí formu finanční náhrady. Jen připomínáme, že členská schůze dne 22. 11. 2014 vzala na vědomí ukončení pravidelného pořádání brigád v objektu a okolí naší klubovny s účinností od roku 2015. Výbor MO si vyhradil právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu na údržbu objektu a okolí klubovny MO. Proto jsme uspořádali brigádu na údržbu naší klubovny v květnu 2019. Členové mohli i v minulém roce využívat pro splnění pracovní povinnosti nabídku brigád nabídku MO ČRS Praha 5 – Zbraslav. Aktuální informace jsou na webových stránkách.
 3. Zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce a vhodnou propagací zajistit účast členů např. soutěžemi. V loňském roce jsme nepořádali žádný rybářský zájezd. Důvodem byla špatná kvalita vody na vybrané lokalitě.
 4. Zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny. Nadále pronajímáme velkou zasedací místnost firmě Hoffi Surf Sport Shop. K 31. 12. 2019 byla pohledávka za nájemcem ve výši 65.881,00 Kč za nedoplatek služeb k vydané faktuře 3/18 ve výši 9.416,- Kč a za služby k vydané faktuře 2/19 ve výši 56.095,-. Kč vystavené 31.12.2019.
 5. Věnovat maximální pozornost mládeži, zejména organizováním jejich zájmové činnosti v rybářství. Na tomto úseku se nám díky vedoucímu mládeže Rudovi Floriánovi daří dlouhodobě udržovat vysokou úroveň dětského rybářského kroužku. Detaily o činnosti kroužku jsou obsaženy v následující samostatné zprávě.
 6. Zabezpečit hospodaření MO tak, aby bylo v souladu s rozpočtem MO a podle možnosti poskytnout příspěvek členům MO nad 73 popř. 83 let. Naše MO hospodařila v souladu s rozpočtem na rok 2018, jak je uvedeno v následující samostatné zprávě účetního. Členům nad 83 let jsme poskytovali povolenku ÚSMP zdarma a členům nad 73 let jsme přispěli 500 Kč na povolenku MO ÚSMP.

Na závěr mé zprávy mi dovolte, abych vás požádal o podporu a návrhy nových členů do výboru MO. Potřeba nových členů výboru je neustálá, neboť řada starších členů opouští ze zdravotních důvodů své dlouholeté funkce. V loňském roce jsme kooptovali do výboru paní Janu Bláhovou, která je v současné době na mateřské dovolené, nicméně v případě potřeby vykonává administrativní práce spojené s provozem kanceláře a výdejem povolenek. V současné době bychom rádi měli v záloze 2 až 3 zájemce o práci ve výboru.

Zpráva jednatele a správy kanceláře MO za rok 2019

V roce 2019 pracoval výbor MO v tomto složení:

předsedaMilan Wišo
jednatel a ITJan Kubata
rybářský hospodář a místopředsedaJaroslav Koutný
prodej povolenek a správa kanceláře MOSoňa Zoufalová
administrativní práce s provozem kancelářeJana Bláhová
správa budovyDušan Jirsa
pokladníkKateřina Řandová
účetní Richard Melíšek
práce s mládežíRudolf Florián
referent odboru čistoty vodJan Fořt
člen výboruJosef Kalous

Dozorčí komise:

předsedaMichael Roman
členLudvík Hanuš
členJaroslav Pelikán

Stav členské základny:

 stav k 31.12.2018stav k 31.12.2019
dospělí733699
mládež1211
děti7166
celkem816776

Jak je z přehledu patrno, tak počet členů, po stabilní situaci v posledních pěti letech, opět mírně klesl. Stavy členské základny jsou brány podle zaplacených členských příspěvků v daném roce. To je měřítko pro setrvání v evidenci členů. Někdy se však vyskytují odůvodněné situace, kdy ze závažných důvodů (nemoc nebo pobyt v zahraničí apod.) ponecháváme v evidenci i tyto členy po dobu dalšího roku.

Odevzdávání úlovkových lístků se poněkud zlepšilo ve vyplňování, ale stále nejsou dodržovány termíny pro odevzdání, tj. nejpozději do 15. ledna. Výmluvou je, že v lednu jsou veliké fronty a nutnost dlouhého čekání. Co však čekání způsobuje, je zejména požadavek na současný odběr nové povolenky, mnohdy pro 2 i více členů najednou. V lednu je prvních 14 dnů otevřeno denně, což však řadě členů uniká, a tak je návštěvnost v této době značně rozdílná. Každoročně při výdeji povolenky dáváme současně pozvánku na výroční i členskou schůzi spolu s dalšími informacemi o akcích, které připravujeme.

Hlavní činností naší MO je zajišťování výdeje povolenek a členských známek jakož i zpětné soustřeďování a hodnocení úlovkových lístků. Jde o značné hodnoty a náročnost na trvalou mobilitu v daném časovém rozvrhu i mimo něj. Způsob, jakým je v posledních letech prováděna manipulace s povolenkami, známkami i úlovkovými lístky se osvědčil a po celou dobu nebyla kontrolní komisí zjištěna jakákoliv závada. Věříme, že s novým informačním systémem se posuneme opět o krok dále.

Zabývali jsme se také otázkou pracovní povinnosti. Za její splnění považujeme i bezplatné dárcovství krve. Písemné potvrzení o splnění pracovní povinnosti má být doručeno do 30. 11. běžného roku. V řadě případů se toto nedodržuje, což lze řešit zasláním potvrzení v průběhu roku nebo nejlépe osobně přímo v kanceláři MO. V roce 2019 bylo celkem 11 dobrovolných dárců krve. Náhrada za neodpracovanou hodinu pracovní povinnosti zůstává 40 Kč, což je významným přínosem do hospodaření MO.

V roce 2019 bylo vydáno celkem 636 povolenek z toho 354 celosvazových a 282 ÚSMP. Trendem posledních 3 let je nárůst počtu vydaných celosvazových povolenek a pokles územních povolenek. To bylo způsobeno zrušením spolupráce se Středočeským územním svazem, kdy nelze na naši územní povolenku lovit na některých středočeských revírech. Za povolenky, členské známky, brigády a zápisné bylo celkem vybráno 1 342 820,- Kč.

Již čtvrtým rokem jsme se zúčastnili akce „První dětská povolenka zdarma“ kterou organizuje ÚSMP. Takto byla vydána povolenka ÚSMP dvěma dětem – ÚSMP a na celosvazovou povolenku jsme poskytli slevu 300,- Kč čtrnácti dětem.

Třinácti členům starším 83 let byla poskytnuta povolenka ÚSMP zdarma. Dále byla poskytnuta 41 členům starším 73 let povolenka ÚSMP se slevou 500,- Kč. Na celosvazové povolenky nebyla žádná sleva poskytována.

Zprávu zpracovala Soňa Zoufalová

Zpráva o vedení rybářského kroužku pro děti a mládež za rok 2019

Ve školním roce 2019/2020 probíhá kroužek od září každé pondělí od 16 do 18 hodin.

Náš rybářský kroužek začal 9. září a přihlásilo se 16 dětí. I nadále se současným kroužkem pokračuje zhruba 14 dětí z minulých ročníků, které se přidávají spíše jen na víkendová chytání ryb. V první půli školního roku se děti učily pravidla rybářského řádu a vydaly se i prvně k vodě chytat ryby.

V prosinci všechny děti úspěšně složily zkoušky k získání povolenky k lovu ryb.

Díky ÚSMP se děti v únoru účastnily úspěšného výletu do rybářské školy ve Vodňanech.

Dalším z našich výletů byla výstava ForFishing.

V současné době probíhají schůzky našeho kroužku především u vody, kde získávají děti další praktické zkušenosti. Zároveň se malá skupinka začíná připravovat na rybářské závody, které proběhnou v září na Kyjském rybníce formou Pražského přeboru mládeže v LRU plavaná a položená.

Od poloviny února jsme pro děti začali připravovat víkendové chytání ryb na revírech ČRS, především pak na revírech 411033 Turyňský rybník u Kladna a 401029 Labe 20, kde již děti dosáhly pěkných úlovků. Pro kroužek je v letošním roce připraveno chytání na soukromém revíru Hrušov a Šlapanice.

Zprávu zpracoval: Ruda Florián

Zpráva hospodáře MO ČRS Praha 4 Braník

Vážení přátelé, dovolte, abych Vás seznámil s činností hospodáře a hospodařením na revíru 401018 Vltava 6 a jeho podrevírů a hospodařením na revírech ÚS hl.m. Prahy v roce 2018.

Hospodářská činnost stejně jako v minulých letech byla vykonávána v rámci možností a spolupráce s ÚS hl.m. Prahy. Hospodářská činnost spočívala v pomoci se zarybněním revíru 401018 Vltava 6.

 Co se týče hospodaření na revíru 401018 Vltava 6 a jeho podrevírů, tento revír byl zarybněn v přepočtu na předepsané kategorie takto:

Kapr obecný21.950 kg
Lín obecný1.800 kg
Cejn velký1.000 kg
Štika obecná22 kg
Candát obecný1,5 kg
Sumec velký1.500 ks
Úhoř říční60 kg
Pstruh duhový500 kg
Siven americký25 kg
Amur bílý430 kg
Okoun říční202 kg
Bílá ryba1.837 kg
Bolen dravý1.500 ks

Celkem bylo na revírech ÚSMP v roce 2019 zarybněno v mimopstruhových revírech 483.687,- kg ryb a v pstruhových revírech 5.047,4 kg ryb.

Údaje o zarybnění bylo uvedeno dle Rybářského hospodaření v roce 2019 zpracované rybářským hospodářem ÚSMP panem Ing. Jindřichem Vintrem, které je součástí této zprávy a je možné do něho nahlédnout v naší MO.

Vzhledem ke změnám v rybářském řádu a v soupisu revírů držitelů povolenek platným od roku 2020 bych Vás chtěl informovat, že je důležité si vždy před lovem ryb pozorně přečíst veškerá pravidla lovu uvedená v rybářském řádu, v bližších podmínkách výkonu rybářského práva na revírech ČRS, v bližších podmínkách výkonu rybářského práva jednotlivých územních svazů a podmínky lovu u jednotlivých rybářských revírů, aby nedocházelo k možným nepříjemným situacím způsobeným nesprávným způsobem lovu.

Přeji Vám pěkné zážitky u vody a těším se na setkání s Vámi.

Zprávu zpracoval: Jaroslav Koutný, hospodář MO Praha 4 Braník

Zpráva o činnosti Odboru čistoty vod a životního prostředí

Do práce odboru při ÚSMP je přihlášeno a registrováno celkem 16 osob, z nichž se aktivně zapojilo jen 14. Členové odboru se rekrutují jen ze 14-ti MO z celkových 58 místních organizací sdružených v rámci územního svazu.

Přestože došlo k částečnému „omlazení“ a v odboru je značné zastoupení odborníků a nadšenců, je řešení rozhodujících aktivit odboru ovlivňováno vysokým věkovým průměrem členů a jejich zdravotním stavem. Z hlediska získávání informací v terénu opět došlo oproti předcházejícím létům k dalšímu snížení informací od členské základny. Je to vidět především na informacích o predátorech.

Z hlediska velkých toků, zvláště Vltavy, Labe, Sázavy a Berounky jsme i v roce 2019 fakticky neměli informace o dříve častém znečisťování toků pod přehradami a velkými jezy, sloužícími energetice. To ovšem neznamená, že k podobnému nedocházelo.

Za zásadní problém roku 2019, obdobně jako v předchozích létech, lze považovat klimatické podmínky. Tedy srážkový deficit a mimořádná horka.  Při nich došlo k fakticky významnému vymizení ryb z menších pstruhových potoků. Problémy, jmenovitě zvýšená mortalitní křivka chovaných ryb v rybnících a stojatých vodách, nebyly předmětem evidence v rámci havárií ve smyslu zákona o vodách.

Škody způsobené predátory jsou předmětem samostatného vyhodnocení ve smyslu metodiky vydané AOPK. Odhad škody za minulý rok je 8,148.900 Kč.

Ve smyslu předchozích zpráv lze jen konstatovat, že ze strany ministerstva financí není ctěna skutečnost, že v důsledku změny zákona č. 115/2000 Sb., měly být škody kormorány hrazeny 3 roky. V tomto směru je přístup státu nestandardní. Za dobré považujeme alespoň připravované vyplácení zástřelného cca 500 Kč za kormorána.

Kompletní zpráva vedoucího OČV při ÚSMP Dr. Poupěte je k nahlédnutí v kanceláři MO.

Zprávu zpracoval: Jan Fořt na základě zprávy vedoucího OČV Dr. Poupěte.

Zpráva o stavu výpočetní techniky za rok 2019

Probíhala pravidelná údržba systému a zálohování dat. SW je držen v aktuální verzi.

S ohledem na požadavky na ochranu osobních údajů bylo zlepšeno zabezpečení počítače.

Vedoucí kanceláře paní Zoufalová, pravidelně aktualizuje adresy a kontakty na naše členy.

Správu SW a HW jako takového provádí jednatel MO.

Na základě usnesení konference ÚSMP v roce 2016 je cílem, aby jednotlivé MO sdružené při ÚSMP měly jednotný informační systém, který bude řešit pro místní organizace i problematiku Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, tím, že data budou uložena online. V současné době čekáme na výsledky výběrového řízení na centrální informační systém v rámci celého svazu.

Zprávu zpracoval: Jan Kubata

Toto je tedy kompletní zpráva o činnosti naší MO v loňském roce. Děkuji za pozornost.

V Praze dne 22. června 2020

za správnost

Milan Wišo

předseda ČRS, z.s., MO Praha 4 – Braník

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

U s n e s e n í

výroční členské schůze MO ČRS Praha 4 – Braník

konané 22. června 2020 v klubovně MO (totožné se sídlem organizace)

Členská schůze schvaluje:

 1. zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze (tato zpráva obsahuje dílčí zprávy jednotlivých odborů),
 2. účetní závěrku za rok 2019,
 3. rozpočet na rok 2020,
 4. zprávu účetního,
 5. zprávy vedoucích jednotlivých odborů,         
 6. členské povinnosti zůstávají pro rok 2020 nezměněny, tj. odpracovat 10 hodin, případně uhradit 40 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

Členská schůze bere na vědomí:

 1. zprávu dozorčí komise.

Členská schůze ukládá výboru MO:

zabezpečit hospodaření MO tak, aby bylo v souladu s rozpočtem MO, provést k 30. 6. 2020 kontrolu hospodaření,koordinovat výběr informačního systému s výběrovým řízením Rady ČRS a případně dokončit během letních prázdnin přechod na nový informační systém, v roce 2020 uspořádat minimálně 1 brigádu v objektu a okolí klubovny MO ČRS Praha 4 – Braník MO na údržbové práce. Členové mohou využívat pro splnění nabídku brigád s celoměstskou působností. Výbor MO si vyhrazuje právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu v objektu a okolí klubovny MO,zajišťovat v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na stávající vyhlášky o rybářství,zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny,věnovat maximální pozornost mládeži, zejména organizováním jejich zájmové činnosti v rybářství,zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce,organizovat a zajišťovat pracovní povinnost členů vyplývající z členských povinností,v případě, že to umožní finanční možnosti MO, poskytnout příspěvek na povolenku členům seniorům, kteří jsou členy naší MO více než 5 let, takto: členům nad 73 let ve výši ½ ceny územní povolenky ÚSMP a členům MO nad 83 let poskytnout povolenku ÚSMP zdarma.   

Výroční členská schůze ukládá členům MO:

 1. plnit členské povinnosti na úkolech MO,
 2. sledovat aktuální zprávy a informace ve vývěsní skříňce MO a na webové stránce MO,
 3. účastnit se akcí pořádaných MO zejména rybářských zájezdů.

Navigace


Hledat


Odkazy


Meta