Zpráva o činnosti MO ČRS Braník za rok 2020 a Usnesení členské schůze konané 21.06.2021

Publikováno 01.Červenec 2021 v kategorii Informace

Zpráva o činnosti MO ČRS Praha 4 – Braník v roce 2020

(přednesená na výroční členské schůzi konané v náhradním termínu z důvodu pandemické situace Covid-19 dne 21. června 2021)

Vážení přátelé,

předkládáme vám zprávu o činnosti naší MO ČRS za rok 2020. Zpráva se zabývá kontrolou úkolů uložených loňskou výroční členskou schůzí a dále zprávami jednotlivých komisí od příslušných členů výboru a informacemi, které vyplynuly z událostí v minulém roce, jakož i některými návrhy na letošní rok.

Výbor naší místní organizace se scházívá v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vždy v pondělí, nicméně v loňském roce byly v období od 30. března do 25. května schůze zrušeny. Od 1. Října do konce roku 2020 byly schůze výboru pořádány on-line formou. V prázdninovém období, tj. v červenci a srpnu, kdy je kancelář MO uzavřena, se schůze výboru nekonají

Úřední hodiny v kanceláři naší klubovny jsou již léta upraveny tak, aby lépe vyhovovaly členské základně, a to zejména s ohledem na zvýšenou agendu na přelomu roku, spojenou s vracením přehledů o úlovcích a výdejem nových povolenek.

Bohužel covidová pandemie zasáhla i do provozu naší organizace a koncem prosince 2020 onemocněla paní Soňa Zoufalová, která měla na starosti provoz naší kanceláře, včetně prodeje povolenek. Paní Zoufalová podlehla nemoci Covid-19 začátkem února t.r..

Počet našich členů meziročně klesl o 2,31% a obáváme se dalšího možného poklesu v souvislosti s pandemií Covid-19 v roce 2021.

Cena pražské územní povolenky na rok 2020 se nezměnila, tj. zůstala na ceně 1.100,- Kč. Dražší byly celosvazová povolenky, mimopstruhová i pstruhová, které stály 2.500,-, resp. 2.600,- Kč.

Připomínáme, že v posledních letech došlo k některým změnám v rybářských předpisech, proto je nutné věnovat pozornost aktuálním popisům revírů a jejich dodatkům, které jsou každoročně vydávány. Nové popisy revírů dostáváte spolu s povolenkou. Jde zejména o úpravy lovu na mimopstruhových revírech v období od 1. ledna do 15. června, jako jsou určitá omezení lovu při na umělou mušku, v tomto období je zákaz používání dvojháčků a trojháčků.Je povinností mít u sebe při lovu podběrák, je zákaz používání gafu atd. Dále připomínáme zavedení nejmenší lovné míry okouna říčního, které platí nyní na všech revírech ČRS. Na MP revírech Jihočeského ÚS nově celoročně platí zákaz používání 2 návazců. Některé ÚS zavedly omezení použití živočišných nástrah v podzimních měsících a zavedly zákaz používání víceháčků při lovu na živou rybku.

Musíme konstatovat, že přes proklamace nadřízených organizačních složek o sjednocování rybářských předpisů, je skutečností pravý opak a předpisy jednotlivých územních svazů se od sebe liší čím dál více. Vřele doporučujeme sledovat aktuální stav na webových stránkách jednotlivých ÚS. Doufali jsme, že XXXIV. konference ČRS Územního svazu města Prahy a následně Republikový sněm ČRS, který se měl konat na podzim 2020, přinesou už konečně nějaké sjednocení a zlepšení nepřehledné situace. Bohužel z důvodu pandemické situace byla obě shromáždění zrušena a přesunuta na podzim roku 2021.

Dále připomínáme potřebu důsledného zapisování ulovených ryb, a to zejména u celosvazových povolenek. Důvodem je zvýšení redistribuce náhrad za ulovené ryby v rámci celosvazového hospodaření.

Plánovaná změna informačního systému naší MO, která měla proběhnout v době letních prázdnin roku 2020, se z objektivních důvodů neuskutečnila. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá výběrové řízení na Radě ČRS s cílem sjednocení informačního systém a jeho centralizací, nemělo smysl zavádět na omezenou dobu další informační systém.

Hodnocení plnění úkolů uložených Usnesením minulé VČS výboru MO:

 1. Zajistit v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na vyhlášku o rybářství. Školení nových členů a mládeže probíhalo průběžně a podle potřeby během celého roku. Bohužel i tato činnost byla ovlivněna pandemickou situací a v určitých obdobích se konalo školení a přezkoušení individuálně a nebo formou on-line. Školení umožnilo zájemcům absolvovat předepsané zkoušky, po jejichž zdárném složení byli přijati za členy naší MO a bylo jim vydáno příslušné potvrzení o složení zkoušek pro vydání prvního rybářského lístku.
 1. Organizovat a zajišťovat brigádní činnost členů vyplývající z členských povinností. Zájem o plnění pracovní činnosti je setrvale nízký a i nadále většina členů volí formu finanční náhrady. Jen připomínáme, že členská schůze dne 22. 11. 2014 vzala na vědomí ukončení pravidelného pořádání brigád v objektu a okolí naší klubovny s účinností od roku 2015. Výbor MO si vyhradil právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu na údržbu objektu a okolí klubovny MO. Vzhledem k pandemické situaci jsme v roce 2020 žádnou brigádu neorganizovali. Členové mohli i v minulém roce využívat pro splnění pracovní povinnosti nabídku brigád nabídku MO ČRS Praha 5 – Zbraslav. Aktuální informace jsou na webových stránkách ÚSMP.
 1. Zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce a vhodnou propagací zajistit účast členů např. soutěžemi. V loňském roce jsme z důvodu pandemické situace nepořádali žádný rybářský zájezd.
 1. Zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny. Nadále pronajímáme velkou zasedací místnost firmě Hoffi Surf Sport Shop. K 31. 12. 2020 byla pohledávka za nájemcem ve výši 45.451,00 Kč, což je nedoplatek služeb k vydané faktuře 2/20 ve výši 51.930,-. Kč vystavené 31.12.2020.

Na závěr mé zprávy mi dovolte, abych vás požádal o podporu a návrhy nových členů do výboru MO. Potřeba nových členů výboru je neustálá, neboť řada starších členů opouští ze zdravotních důvodů své dlouholeté funkce. V roce 2022 budeme potřebovat 3 až čtyři nové členy výboru a dozorčí komise

Zpráva jednatele a správy kanceláře MO za rok 2020

V roce 2020 pracoval výbor MO v tomto složení:

předsedaMilan Wišo
jednatel a ITJan Kubata
rybářský hospodář a místopředsedaJaroslav Koutný
prodej povolenek a správa kanceláře MOSoňa Zoufalová
administrativní práce s provozem kancelářeJana Bláhová
správa budovyDušan Jirsa
pokladníkKateřina Řandová
účetní Richard Melíšek
práce s mládežíRudolf Florián
referent odboru čistoty vodJan Fořt
člen výboruJosef Kalous

Dozorčí komise:

předsedaMichael Roman
členLudvík Hanuš
členJaroslav Pelikán

Stav členské základny:

 stav k 31.12.2019stav k 31.12.2020
dospělí699677
mládež1110
děti6671
celkem776758

Stavy členské základny jsou brány podle zaplacených členských příspěvků v daném roce. To je měřítko pro setrvání v evidenci členů. Někdy se však vyskytují odůvodněné situace, kdy ze závažných důvodů (nemoc nebo pobyt v zahraničí apod.) ponecháváme v evidenci i tyto členy po dobu dalšího roku.

Odevzdávání úlovkových lístků se poněkud zlepšilo ve vyplňování, ale stále nejsou dodržovány termíny pro odevzdání, tj. nejpozději do 15. ledna. Výmluvou je, že v lednu jsou veliké fronty a nutnost dlouhého čekání. Co však čekání způsobuje, je zejména požadavek na současný odběr nové povolenky, mnohdy pro 2 i více členů najednou. V lednu je prvních 14 dnů otevřeno denně, což však řadě členů uniká, a tak je návštěvnost v této době značně rozdílná. Každoročně při výdeji povolenky dáváme současně pozvánku na výroční i členskou schůzi spolu s dalšími informacemi o akcích, které připravujeme.

Hlavní činností naší MO je zajišťování výdeje povolenek a členských známek jakož i zpětné soustřeďování a hodnocení úlovkových lístků. Jde o značné hodnoty a náročnost na trvalou mobilitu v daném časovém rozvrhu i mimo něj. Způsob, jakým je v posledních letech prováděna manipulace s povolenkami, známkami i úlovkovými lístky se osvědčil a po celou dobu nebyla kontrolní komisí zjištěna jakákoliv závada. Věříme, že s novým informačním systémem se posuneme opět o krok dále.

Zabývali jsme se také otázkou pracovní povinnosti. Za její splnění považujeme i bezplatné dárcovství krve. Písemné potvrzení o splnění pracovní povinnosti má být doručeno do 30. 11. běžného roku. V řadě případů se toto nedodržuje, což lze řešit zasláním potvrzení v průběhu roku nebo nejlépe osobně přímo v kanceláři MO. V roce 2020 bylo celkem 12 dobrovolných dárců krve. Náhrada za neodpracovanou hodinu pracovní povinnosti zůstává 40 Kč, což je významným přínosem do hospodaření MO.

V roce 2020 bylo vydáno celkem 652 povolenek z toho 358 ks celosvazových, 3 ks celorepublikové, 281ks ÚSMP, 5 ks Středočeských a 5 ks Jihočeských územních povolenek (celkově se prodalo o 18 ks více všech povolenek oproti roku 2019). Trendem posledních let je nárůst počtu vydaných celosvazových povolenek a pokles územních povolenek. To bylo způsobeno zrušením spolupráce se Středočeským územním svazem, kdy nelze na naši územní povolenku lovit na některých středočeských revírech. Za povolenky, členské známky 1 312 937,- K4. Za brigády a zápisné bylo celkem vybráno 339.400,- Kč.

Již pátým rokem jsme se zúčastnili akce „První dětská povolenka zdarma“ kterou organizuje ÚSMP. Takto byla vydána povolenka ÚSMP dvěma dětem – ÚSMP a na celosvazovou povolenku jsme poskytli slevu 300,- Kč čtrnácti dětem.

Zprávu zpracoval: Milan Wišo

Zpráva o vedení rybářského kroužku pro děti a mládež za rok 2020

Náš rybářský kroužek zahájil činnost v novém školním roce 7. září 2019. Do kroužku se přihlásilo 17 dětí a kroužek dále nepravidelně navštěvovalo přibližně 10 dětí z předešlých ročníků. Během září a října se kroužek scházel především u vody, kde se děti učily základům rybaření a prvně si mohly i samy zarybařit. Vzhledem k pandemické situaci covid 19 jsme byly schůzky v klubovně na jaře a na podzim 2020 zrušeny.V době pandemie jsme se občas scházeli on-line a děti uvítaly, že kroužek funguje alespoň touto formou. Během posledních měsíců bylo dětem i rodičům pravidelně zasílána informace o kroužku, vzdělávací materiály a videa k výuce rybaření. Byl pravidelně aktualizován web našeho kroužku –www.krouzekbranik.wbs.cz- na kterém byly umístěny stejné informace, které byly rozesílány e-mailem

Aktuální informace k roku 2021: v současné době (březen-květen) probíhají zkoušky k získání první povolenky. Děti mají i letos svou první pražskou povolenku zdarma a na celosvazovou povolenku mají slevu v hodnotě pražské povolenky.

Během dubna očekáváme, že dojde k malému rozvolnění a snad se budeme moct zas scházet aspoň u vody. Pro děti jsou opět připraveny výlety na soukromé revíry a další akce. Pokud pandemická situace dovolí, tak se děti zúčastní rybářských závodů na Kyjském rybníku a dalších akcí, které bude pořádat Územní svaz Praha.

Zprávu zpracoval: Ruda Florián

Zpráva hospodáře MO ČRS Praha 4 Braník

Vážení přátelé, dovolte, abych Vás seznámil s činností hospodáře a hospodařením na revíru 401018 Vltava 6 a jeho podrevírů a hospodařením na revírech ÚS hl.m. Prahy v roce 2020.

Hospodářská činnost stejně jako v minulých letech byla vykonávána v rámci možností a spolupráce s ÚSMP. Hospodářská činnost spočívala v pomoci se zarybněním revíru Vltava 6.

 Co se týče hospodaření na revíru Vltava 6 tento revír byl zarybněn v přepočtu na předepsané kategorie takto:

Kapr obecný22.903 kg
Lín obecný1.661 kg
Cejn velký1.115 kg
Štika obecná180 kg
Candát obecný5.000 ks
Sumec velký1.500 ks
Úhoř říční50 kg
Amur bílý343 kg
Okoun říční220 kg
Bílá ryba665 kg
Bolen dravý1.500 ks

Celkem bylo na revírech ÚS hl.m. Prahy v roce 2020 zarybněno v mimopstruhových revírech 437.502 kg ryb, na rybnících s lovem ryb na udici 66.381 kg ryb a v pstruhových revírech 4.847,5 kg ryb.

Údaje o zarybnění bylo uvedeny dle Rybářského hospodaření v roce 2020 zpracované rybářským hospodářem ÚSMP panem Ing. Jindřichem Vintrem, které je součástí této zprávy a je možné do něho nahlédnout v naší MO.

Jaroslav Koutný v.r., v Praze dne 14.3.2021,

hospodář Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 4 – Braník

Zpráva o činnosti Odboru čistoty vod a životního prostředí

S ohledem na koronavirovou pandemii se z plánovaných 10 setkání odboru uskutečnilo jen 7. Místo těch tří byla zpracována jen zpráva o informacích vztahujících se k danému měsíci. Do práce odboru je přihlášeno a registrováno celkem 16 osob.  Z toho měli 2 nulovou účast, ale s odborem korespondenčně a telefonicky spolupracovali. Důvody neúčasti byly rodinné a zdravotní. 100% účast na schůzích měli jen kamarádi Jurutka, Poupě a Svitavský. Členové odboru se rekrutují jen z 14 MO z celkových 58, registrovaných v rámci územního svazu.

Přestože došlo k částečnému „omlazení“ a v odboru je značné zastoupení odborníků a nadšenců, je řešení rozhodujících aktivit odboru ovlivňováno vysokým věkovým průměrem členů a jejich zdravotním stavem. Z hlediska získávání informací v terénu opět došlo oproti předcházejícím létům k dalšímu snížení informací od členské základny. Je to vidět především na informacích o predátorech. Za zvlášť negativní faktor práce lze označit „COVIDovou atmosféru“ ve státě a s tím spojená omezení.

     Z hlediska velkých toků, zvláště Vltavy, Labe, Sázavy a Berounky jsme i v roce 2020 měli jen omezené informace o dříve častém znečisťování toků pod přehradami a velkými jezy, sloužícími energetice. To ovšem neznamená, že k podobnému nedocházelo.

     Oproti roku 2019 došlo k výraznému zlepšení klimatických podmínek. Celkově se vylepšily srážky a došlo ke snížení předchozích nadprůměrných teplot. Ale k obnovení původních stavů rybích společenstev rozhodně nedošlo.

Škody způsobené predátory jsou předmětem samostatného vyhodnocení ve smyslu metodiky vydané  AOPK. Odhad škody je za rok 2020 jen 184.300 Kč. Škoda nebyla stanovená znaleckým posudkem.

Evidence havarijních případů a jejich řešení.

Odbor v knize havárií registruje havarijní případy dle následující tabulky:

PůvodceVody pstruhové počet  / škodaVody   MP počet  / škodaChovná zařízení počet  / škoda C e l k e m počet  / škoda
     Průmysl Počet a škoda1- 4.400*1 – 0*1 – 4.400*
   Zemědělství Počet a škoda 1- 175.700*1 – 175.700*
        Služby Počet a škoda           1  –  0*2 / 0*2/0*
        Ostatní Počet a škoda1 / 02 / 4.200*3 /4.200*
    C e l k e m Počet a škoda    2 / 0*6 /184.300*1 – 0*9 / 184.300*

      Údaje uvedené v tabulce nelze považovat za úplné a hlavně přesné. Speciálně u údajů označovaných * se nedá vyloučit, že vznikly i další, neevidované ztráty. To platí hlavně u tůně Doubka. Bohužel ověřitelné informace se k nám nedostaly.

     V tomto směru považuje odbor za nezbytné výrazně zlepšit úroveň práce všech, kteří v dané oblasti pracují na úrovni svazu a to nejen odboru, ale i sekretariátu a rybářské stráže. Dost havárií bylo převzato od sdělovacích prostředků. Havárií bez úhynu ryb, které ale mající charakter havárie ve smyslu zákona o vodách, bylo opět nejspíš více, než je v evidenci dle havarijního deníku.  Šlo vesměs o vysoce pravděpodobné vypouštění olejů z elektráren, odhazování „bioodpadu“ do vodotečí, čerpání žump a septiků v rekreačních lokalitách. 

Kompletní zpráva OČV při ÚSMP je k nahlédnutí v kanceláři naší MO.

Zprávu zpracoval: Jan Fořt na základě zprávy OČV při ÚSMP.

Zpráva o stavu výpočetní techniky za rok 2020

Probíhala pravidelná údržba systému a zálohování dat. SW je držen v aktuální verzi.

S ohledem na požadavky na ochranu osobních údajů bylo zlepšeno zabezpečení počítače.

Vedoucí kanceláře pravidelně aktualizuje adresy a kontakty na naše členy.

Správu SW a HW jako takového provádí jednatel MO.

Na základě usnesení konference ÚSMP v roce 2016 je cílem, aby jednotlivé MO sdružené při ÚSMP měly jednotný informační systém, který bude řešit pro místní organizace i problematiku Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, tím, že data budou uložena online. V současné době stále čekáme na výsledky výběrového řízení na centrální informační systém v rámci celého svazu.

Zprávu zpracoval: Jan Kubata

Toto je tedy kompletní zpráva o činnosti naší MO v loňském roce. Děkuji za pozornost.

V Praze dne 7. června 2021

za správnost

Milan Wišo

předseda ČRS, z.s., MO Praha 4 – Braník

U s n e s e n í výroční členské schůze MO ČRS Praha 4 – Braník

konané 21. června 2021 v klubovně MO (totožné se sídlem organizace)

Členská schůze schvaluje:

 1. zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze (tato zpráva obsahuje dílčí zprávy jednotlivých odborů),
 2. účetní závěrku za rok 2020,
 3. rozpočet na rok 2021,
 4. zprávu účetního,
 5. zprávy vedoucích jednotlivých odborů,         
 6. členské povinnosti zůstávají pro rok 2020 nezměněny, tj. odpracovat 10 hodin, případně uhradit 40 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

Členská schůze bere na vědomí:

 1. zprávu dozorčí komise.

Členská schůze ukládá výboru MO:

zabezpečit hospodaření MO tak, aby bylo v souladu s rozpočtem MO, provést k 30. 6. 2021 kontrolu hospodaření,v roce 2021 uspořádat dle možností aktuální pandemické situace minimálně 1 brigádu v objektu a okolí klubovny MO ČRS Praha 4 – Braník MO na údržbové práce. Členové mohou využívat pro splnění nabídku brigád s celoměstskou působností. Výbor MO si vyhrazuje právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu v objektu a okolí klubovny MO,zajišťovat v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na stávající vyhlášky o rybářství,zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny,věnovat maximální pozornost mládeži, zejména organizováním jejich zájmové činnosti v rybářství,zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce,organizovat a zajišťovat pracovní povinnost členů vyplývající z členských povinností,v případě, že to umožní finanční možnosti MO, poskytnout příspěvek na povolenku členům seniorům, kteří jsou členy naší MO více než 5 let, takto: členům nad 73 let ve výši ½ ceny územní povolenky ÚSMP a členům MO nad 83 let poskytnout povolenku ÚSMP zdarma.   

Výroční členská schůze ukládá členům MO:

 1. plnit členské povinnosti na úkolech MO,
 2. sledovat aktuální zprávy a informace ve vývěsní skříňce MO a na webové stránce MO,
 3. účastnit se akcí pořádaných MO zejména rybářských zájezdů.

Navigace


Hledat


Odkazy


Meta