Zpráva o činnosti MO ČRS Braník za rok 2021 a Usnesení členské schůze konané 19.03.2022

Publikováno 14.Březen 2022 v kategorii Informace

Zpráva o činnosti MO ČRS Praha 4 – Braník v roce 2021

(přednesená na výroční členské schůzi konané dne 19. března 2022 v klubovně MO)

Vážení přátelé,

předkládáme vám zprávu o činnosti naší MO ČRS za rok 2021. Zpráva se zabývá kontrolou úkolů uložených loňskou výroční členskou schůzí a dále zprávami jednotlivých komisí od příslušných členů výboru a informacemi, které vyplynuly z událostí v minulém roce, jakož i některými návrhy na letošní rok.

Výbor naší místní organizace se scházívá v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vždy v pondělí, nicméně v loňském roce byly v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními pořádány on-line formou. Prakticky tak od 1. 10. 2020 do dubna 2021 byly schůze výboru pořádány on-line formou. V prázdninovém období, tj. v červenci a srpnu, kdy je kancelář MO uzavřena, se schůze výboru nekonají.

Úřední hodiny v kanceláři naší klubovny jsou již léta upraveny tak, aby lépe vyhovovaly členské základně, a to zejména s ohledem na zvýšenou agendu na přelomu roku, spojenou s vracením přehledů o úlovcích a výdejem nových povolenek.

Cena pražské územní povolenky na rok 2021 se nezměnila, tj. zůstala na ceně 1.100,- Kč. Dražší byly celosvazové povolenky, mimopstruhová i pstruhová, které stály 2.550,-, resp. 2.600,- Kč.

Připomínáme, že v posledních letech došlo k některým změnám v rybářských předpisech, proto je nutné věnovat pozornost aktuálním popisům revírů a jejich dodatkům, které jsou každoročně vydávány. Nové popisy revírů dostáváte spolu s povolenkou. Jde zejména o úpravy lovu na mimopstruhových revírech v období od 1. ledna do 15. června, jako jsou určitá omezení při lovu na umělou mušku, v tomto období je zákaz používání dvojháčků a trojháčků. Dále připomínáme zavedení nejmenší lovné míry okouna říčního, které platí nyní na všech revírech ČRS. Na MP revírech Jihočeského ÚS nově celoročně platí zákaz používání 2 návazců. Některé ÚS zavedly omezení použití živočišných nástrah v podzimních měsících a zavedly zákaz používání víceháčků při lovu na živou rybku.

V podzimních měsících se konaly odložené konference nadřízených organizačních složek ČRS, tj. dne 21. 9. 2021 proběhla XXXIV. konference ČRS Územního svazu města Prahy a v sobotu 20. 11. 2021 proběhla XVIII. Republikový sněm ČRS.

Na konferenci ČRS Územního svazu města Prahy byla schválena změna minimálního poplatku za neodpracovanou pracovní povinnost (tzv. brigádu). Nově byla pro MO sdružených při ÚSMP stanovena minimální částka za 10 neodpracovaných hodin na 500,- Kč. Dále byla stanovena pracovní povinnost pro všechny členy CRS od 18 do 65 let s výjimkami. Osvobození od pracovní povinnosti se týká dětí do 15 ti let, žen, invalidních důchodců nebo držitelů ZTP-ZTP-P a funkcionářů organizačních složek ČRS a členů RS. Dle rozhodnutí výboru MO ČRS Praha 4 – Braník jsou osvobozeni i dorostenci ve věku od 16 ti do 18 ti let.

Na republikovém sněmu byly schváleny nové stanovy ČRS a připomínkován nový jednací řád, který pak následně schválila republiková rada ČRS. Důležitou změnou nových stanov je změna Kárných opatření, tj. zejména přestupků rybářů proti rybářskému řádu, kdy kompetence k řešení přešly z dozorčích komisí MO ČRS na územní svazy ČRS, kde za tím účelem b yl zřízen institut příkazce územního svazu. Detaily jsou uvedeny ve Stanovách ČRS v §5 Kárná opatření a v Jednacím řádu ČRS čl. 5. 6 a 7. Oba dokumenty lze nalézt na webových stránkách Rady ČRS (https://www.rybsvaz.cz/), případně jsou k nahlédnutí v kanceláři MO.

Další změnou je možnost dvojího členství pro členy samostatně hospodařících MO ČRS, tedy organizací nezapojených do systému krajského hospodaření. Nově jim bude umožněno hostování v místní organizaci zapojené do systému krajského hospodaření, a tím získání územní, celosvazové nebo celorepublikové povolenky. Detaily jsou uvedeny ve Stanovách a Jednacím řádu ČRS.

Na sněmu byly podány informace k přípravě nového Rybářského informačního systému, který bude on-line propojovat všechny organizační složky našeho svazu. Detailní informace, včetně harmonogramu přípravy jsou průběžně aktualizovány a budete s nimi včas seznámeni.

Hodnocení plnění úkolů uložených Usnesením minulé VČS výboru MO:

 1. Zajistit v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na vyhlášku o rybářství. Školení nových členů a mládeže probíhalo průběžně a podle potřeby během celého roku. Bohužel i tato činnost byla ovlivněna pandemickou situací a v určitých obdobích se konalo školení a přezkoušení individuálně a nebo formou on-line. Školení umožnilo zájemcům absolvovat předepsané zkoušky, po jejichž zdárném složení byli přijati za členy naší MO a bylo jim vydáno příslušné potvrzení o složení zkoušek pro vydání prvního rybářského lístku.
 1. Organizovat a zajišťovat brigádní činnost členů vyplývající z členských povinností. Zájem o plnění pracovní činnosti je setrvale nízký a i nadále většina členů volí formu finanční náhrady. Jen připomínáme, že členská schůze dne 22. 11. 2014 vzala na vědomí ukončení pravidelného pořádání brigád v objektu a okolí naší klubovny s účinností od roku 2015. Výbor MO si vyhradil právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu na údržbu objektu a okolí klubovny MO. Vzhledem k pandemické situaci jsme v roce 2021 žádnou brigádu neorganizovali. Členové mohli i v minulém roce využívat pro splnění pracovní povinnosti nabídku brigád nabídku MO ČRS Praha 5 – Zbraslav. Aktuální informace jsou na webových stránkách ÚSMP.
 1. Zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce a vhodnou propagací zajistit účast členů např. soutěžemi. V loňském roce jsme z důvodu pandemické situace nepořádali žádný rybářský zájezd.
 1. Zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny. Nadále pronajímáme velkou zasedací místnost firmě Hoffi Surf Sport Shop. K 31. 12. 2021 byla pohledávka za nájemcem ve výši 57.565,- Kč, což je nedoplatek služeb k vydané faktuře 2/21 ve výši 60.114,-. Kč vystavené 31.12.2021. Meziročně se pohledávka zvýšila z důvodu uzavření prodejny během karantény spojené s pandemií Covid-19.

Na závěr mé zprávy mi dovolte, abych vás požádal o podporu a návrhy nových členů do výboru MO. Potřeba nových členů výboru je neustálá, neboť řada starších členů opouští ze zdravotních důvodů své dlouholeté funkce. V roce 2022 budeme potřebovat 2 až 3 nové členy výboru, kteří by se mohli postupně zapracovat do konkrétních funkcí ve výboru a dozorčí komise.

Dále bych chtěl poděkovat dlouholetému členu našeho výboru, panu Josefu Kalousovi, který vykonával funkci předsedy i jednatele MO, za jeho přínos pro naší MO. Jedná se zejména o jeho zásluhu při budování a získání do našeho vlastnictví stávající klubovny MO ČRS Braník. Pan Kalous se rozhodl vzhledem k svému věku již dále nekandidovat do výboru MO.

Zpráva jednatele a správy kanceláře MO za rok 2021

Bohužel covidová pandemie zasáhla i do provozu naší místní organizace a v loňském roce zemřeli paní Soňa Zoufalová, která měla na starosti provoz naší kanceláře a pan Jaroslav Pelikán, člen dozorčí komise. Čest jejich památce!

V roce 2020 pracoval výbor MO v tomto složení:

předsedaMilan Wišo
jednatel a ITJan Kubata ml.
rybářský hospodář a místopředsedaJaroslav Koutný
prodej povolenek a správa kanceláře MOJana Bláhová
správa budovyDušan Jirsa
pokladníkKateřina Řandová
účetní Richard Melíšek
práce s mládežíRudolf Florián
referent odboru čistoty vodJan Fořt
člen výboruJosef Kalous

Dozorčí komise:

předsedaMichael Roman
členLudvík Hanuš
členJan Kubata st.

Stav členské základny:

 stav k 31.12.2020stav k 31.12.2021
dospělí677652
mládež1012
děti7163
celkem758727

Stavy členské základny jsou brány podle zaplacených členských příspěvků v daném roce. To je měřítko pro setrvání v evidenci členů. Někdy se však vyskytují odůvodněné situace, kdy ze závažných důvodů (nemoc nebo pobyt v zahraničí apod.) ponecháváme v evidenci i tyto členy po dobu dalšího roku.

Odevzdávání úlovkových lístků se poněkud zlepšilo ve vyplňování, ale stále nejsou dodržovány termíny pro odevzdání, tj. nejpozději do 15. ledna. Výmluvou je, že v lednu jsou veliké fronty a nutnost dlouhého čekání. Co však čekání způsobuje, je zejména požadavek na současný odběr nové povolenky, mnohdy pro 2 i více členů najednou. V lednu je prvních 14 dnů otevřeno denně, což však řadě členů uniká, a tak je návštěvnost v této době značně rozdílná. Každoročně při výdeji povolenky dáváme současně pozvánku na výroční i členskou schůzi spolu s dalšími informacemi o akcích, které připravujeme.

Hlavní činností naší MO je zajišťování výdeje povolenek a členských známek jakož i zpětné soustřeďování a hodnocení úlovkových lístků. Jde o značné hodnoty a náročnost na trvalou mobilitu v daném časovém rozvrhu i mimo něj. Způsob, jakým je v posledních letech prováděna manipulace s povolenkami, známkami i úlovkovými lístky se osvědčil a po celou dobu nebyla kontrolní komisí zjištěna jakákoliv závada. Věříme, že s novým informačním systémem se posuneme opět o krok dále.

Zabývali jsme se také otázkou pracovní povinnosti. Za její splnění považujeme i bezplatné dárcovství krve. Písemné potvrzení o splnění pracovní povinnosti má být doručeno do 30. 11. běžného roku. V řadě případů se toto nedodržuje, což lze řešit zasláním potvrzení v průběhu roku nebo nejlépe osobně přímo v kanceláři MO. V roce 2021 bylo celkem 9 dobrovolných dárců krve. Náhrada za neodpracovanou hodinu pracovní povinnosti byla 40 Kč, nově pro rok 2022 byla stanovena náhrada na 500 Kč za 10 hodin.

V roce 2021 bylo vydáno celkem 659 povolenek z toho 378 ks celosvazových, 6 ks celorepublikových, 260 ks ÚSMP, 8 ks Středočeských a 7 ks Jihočeských územních povolenek (celkově se prodalo o 7 ks více všech povolenek oproti roku 2020, resp. o 26 povolenek více než v roce 2019). Trendem posledních let je nárůst počtu vydaných celosvazových povolenek a pokles územních povolenek. To bylo způsobeno zrušením spolupráce se Středočeským územním svazem, kdy nelze na naši územní povolenku lovit na některých středočeských revírech. Za povolenky bylo vybráno celkem 1.119.000,- Kč, za členské známky 334.700,- Kč a za brigády a zápisné bylo celkem vybráno 118.000,- Kč. Příjem tedy činil celkově 1.571.700,- Kč.

Již pátým rokem jsme se zúčastnili akce „První dětská povolenka zdarma“ kterou organizuje ÚSMP. Takto byla vydána povolenka ÚSMP jednomu dítěti a na celosvazovou povolenku jsme poskytli slevu 300,- Kč čtrnácti dětem.

Zprávu zpracovali: Jana Bláhová a Milan Wišo

Zpráva o vedení rybářského kroužku pro děti a mládež za rok 2021

(školní rok 2021/22)

V novém školním roce 2021/22 se do našeho rybářského kroužku během prázdnin přihlásilo přibližně 36 dětí. Bohužel vzhledem k naší kapacitě, nemohlo být vyhověno všem a do kroužku jsme přijali 23 dětí. Tyto děti navštěvují kroužek pravidelně a jsou rozděleny do dvou skupin. Nepravidelně ještě kroužek navštěvuje dalších 15 děti z minulých ročníků.

Kroužek je pro děti připraven každé pondělí od 16 do 18 hodin a navíc se konají schůzky i o víkendech na společném chytání ryb. I díky tomu, že trávíme hodně času u vody, patříme mezi jeden z nejvyhledávanějších kroužků zaměřených na rybolov v rámci Prahy.

Průběh letošního kroužku opět poznamenala pandemie Covid 19. Protože jsme počítali, že by se to mohlo stát, již v listopadu byly děti připraveny složit písemné testy k získání povolenky. Do konce listopadu pak všechny děti zkoušky úspěšně složily. V následném čase jsme se s dětmi scházeli jen u vody a společně rybařili. Schůzky v klubovně byly obnoveny až v únoru 2022.

Pro děti byla i letos připravena díky ÚSMP první povolenka (pražská) zdarma, celosvazová pak se slevou 300,- Kč.

Po celý školní rok jsme připravovali pro děti plno různých aktivit. Děti tak mohly již během podzimu navštívit soukromé rybníky Hrušov a Ráček. Na rybníku Ráček se po celou zimu věnujeme lovu pstruhů a sivenů a to především na přívlač. Z připravovaných akcí jsme se zúčastnili výstavy For Fishing, navštívili jsme soukromý revír Hospozín a začátkem léta revír Sumčák. Během letošního jara, bychom měli navštívit i střední rybářskou školu ve Vodňanech.

Vzhledem ke skutečnosti, že se náš kroužek těší velké oblibě, máme již nyní pro nový školní rok 2022/23 naplněnou kapacitu na maximum-20 dětí a kroužek tak nemusí připravovat nábor na další rok.

Zprávu zpracoval: Rudolf Florián

Zpráva hospodáře MO ČRS Praha 4 Braník

Vážení přátelé, dovolte, abych Vás seznámil s činností hospodáře a hospodařením na revíru 401018 Vltava 6 a jeho podrevíru a hospodařením na revírech ÚS hl.m. Prahy v roce 2021.

Hospodářská činnost stejně jako v minulých letech byla vykonávána v rámci možností a spolupráce s ÚS hl.m. Prahy. Hospodářská činnost spočívala v pomoci se zarybněním revíru 401018 Vltava 6.

Vzhledem k pracovním povinnostem mě zastoupil při zarybňování pan Rudolf Florian, vedoucí kroužku mládeže. Za to mu moc děkuji.

Co se týče hospodaření na revíru 401018 Vltava 6 a jeho podrevíru, tento revír byl zarybněn v přepočtu na předepsané kategorie takto:

Kapr obecný15.700 kg
Lín obecný543 kg
Cejn velký900 kg
Štika obecná219 kg
Candát obecný129 kg
Sumec velký43 kg
Úhoř říční30 kg
Amur bílý330 kg
Okoun říční297 kg
Bílá ryba1.275 kg
Bolen dravý (8 cm)1.000 ks
Jelec jesen (12 cm)500 ks

Celkem bylo na revírech ÚS hl.m. Prahy v roce 2021 zarybněno v mimopstruhových revírech 422.550 kg ryb, na rybnících s lovem ryb na udici 70.988 kg ryb a v pstruhových revírech 5.202 kg ryb.

Údaje o zarybnění bylo uvedeno dle Rybářského hospodaření v roce 2021 zpracované rybářským hospodářem ÚS hl.m.Prahy panem Ing. Jindřichem Vintrem, které je součástí této zprávy a je možné do něho nahlédnout v naší MO.

Zpracoval: Jaroslav Koutný v.r.

hospodář Český rybářský svaz, z. s., MO Praha 4 – Braník   

Zpráva o činnosti Odboru čistoty vod a životního prostředí

Vzhledem k pandemické situaci měl OČV při ÚSMP o dříve častém znečišťování velkých toků, zvláště Vltavy, Labe, Sázavy a Berounky, zejména pod přehradami a velkými jezy sloužícími energetice. To neznamená, že k podobnému znečištění v původním rozsahu nedocházelo.

Oproti roku 2020 opět došlo ke zlepšení klimatických podmínek. Celkově se přes hydrologické anomálie v letech 2018-19 vylepšil objem srážek a došlo i ke snížení předchozích nadprůměrných teplot. Bohužel jeden rok je málo k tomu, aby se obnovily původní stavy rybího společenstva, zejména na potocích zůstává situace kritická.

Odhad škod způsobených na našich vodách byl v roce 2021 vypočten odhadem na 339.716,- Kč (oproti roku 2020, kdy byl odhad 184.300,- Kč.

Odbor čistoty vod sleduje výskyt predátorů rybí populace. Dle kombinace registrovaných a odhadovaných počtů predátoru je situace následující:

Kormorán velký, letní populace (tj. hnízdící): 90 ks, zimní (tažná) populace: 700 ks

Vydra říční: 60 ks

Volavka popelavá: 300 ks

Norek americký: 400 ks

Labuť velká: 450 ks

Bobr říční: registrováno je evidováno 350 ks

Počty dalších predátorů se jen těžko evidují, jedná se zejména o tyto druhy:

Slípka zelenonohá, Volavka bílá, Nutrie, Husa velká, Čáp bílý, Potáplice žlutozobá a severní,

Potápka malá, Ledňáček říční, želvy, morčák velký, racek tříprstý, Husnice nilská, Kachnička

mandarínská a Potápka roháč.

Kompletní zpráva OČV při ÚSMP je k nahlédnutí v kanceláři naší MO.

Zprávu zpracoval: Jan Fořt na základě zprávy OČV při ÚSMP.

Zpráva o stavu výpočetní techniky za rok 2021

Probíhala pravidelná údržba systému a zálohování dat. SW je držen v aktuální verzi.

S ohledem na požadavky na ochranu osobních údajů bylo zlepšeno zabezpečení počítače.

Vedoucí kanceláře pravidelně aktualizuje adresy a kontakty na naše členy.

Správu SW a HW jako takového provádí jednatel MO.

Na základě usnesení nadřízených složek ČRS je připravován jednotný Rybářský informační systém (RIS), Detailní informace, včetně harmonogramu přípravy jsou průběžně aktualizovány a budete s nimi včas seznámeni.

Zprávu zpracoval: Jan Kubata

____________________________________________________________________________ Toto je tedy kompletní zpráva o činnosti naší MO v loňském roce.

Usnesení výroční členské schůze MO ČRS Praha 4 – Braník konané 19. března 2022 v klubovně MO

Členská schůze schvaluje:

 1. zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze (tato zpráva obsahuje dílčí zprávy jednotlivých odborů),
 2. účetní závěrku za rok 2021,
 3. rozpočet na rok 2022,
 4. zprávu účetního,
 5. zprávy vedoucích jednotlivých odborů,         
 6. členské povinnosti pro rok 2022 se mění ve výši úhrady za neodpracovanou hodinu; nově se zvedá úhrada ze 40,- Kč na 50,- Kč. Počet hodin pracovní povinnosti zůstává, tj. 10 hodin za rok
 7. Členská schůze bere na vědomí:
 8. zprávu Dozorčí komise MO.

Členská schůze zvolila výbor MO a Dozorčí komisi MO v tomto složení:

 1. výbor MO ČRS ve složení: paní Jana Bláhová a Kateřina Řandová, pánové Rudolf Florián, Jan Fořt,  Dušan Jirsa, Jaroslav Koutný, Ing. Jan Kubata ml., Richard Melíšek,
 2. předsedou MO byl zvolen pan Milana Wišo,                                                        
 3. dozorčí komisi MO ve složení: pánové Dr. Ludvík Hanuš, Ing. Jan Kubata st. a Dr. Michael Roman,                                                                            
 4. delegáta do Konference ÚSMP ČRS: organizaci bude zastupovat předseda, jako náhradník je jednatel.

Členská schůze navrhuje:

 1. delegáta Republikového sněmu ČRS: organizaci bude zastupovat předseda, jako náhradník je jednatel.
 2. do výboru a Dozorčí komise ÚSMP ČRS pana Ing. Jindřicha Vintra a pana Dr. Michaela Romana.

Členská schůze ukládá výboru MO:

zabezpečit hospodaření MO tak, aby bylo v souladu s rozpočtem MO, provést k 30. 6. 2022 kontrolu hospodaření,v roce 2022 uspořádat minimálně 1 brigádu v objektu a okolí klubovny MO ČRS Praha 4 – Braník MO na údržbové práce. Členové mohou využívat pro splnění nabídku brigád s celoměstskou působností. Výbor MO si vyhrazuje právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu v objektu a okolí klubovny MO,zajišťovat v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na stávající vyhlášky o rybářství,zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny,věnovat maximální pozornost mládeži, zejména organizováním jejich zájmové činnosti v rybářství,zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce,organizovat a zajišťovat pracovní povinnost členů vyplývající z členských povinností,v případě, že to umožní finanční možnosti MO, poskytnout příspěvek na povolenku členům seniorům, kteří jsou členy naší MO více než 5 let, takto: členům nad 73 let ve výši ½ ceny územní povolenky ÚSMP a členům MO nad 83 let poskytnout povolenku ÚSMP zdarma. 

Výroční členská schůze ukládá členům MO:

 1. plnit členské povinnosti na úkolech MO,
 2. sledovat aktuální zprávy a informace ve vývěsní skříňce MO a na webové stránce MO,
 3. účastnit se akcí pořádaných MO zejména rybářských zájezdů.

Zpráva o činnosti MO ČRS Braník za rok 2020 a Usnesení členské schůze konané 21.06.2021

Publikováno 01.Červenec 2021 v kategorii Informace

Zpráva o činnosti MO ČRS Praha 4 – Braník v roce 2020

(přednesená na výroční členské schůzi konané v náhradním termínu z důvodu pandemické situace Covid-19 dne 21. června 2021)

Vážení přátelé,

předkládáme vám zprávu o činnosti naší MO ČRS za rok 2020. Zpráva se zabývá kontrolou úkolů uložených loňskou výroční členskou schůzí a dále zprávami jednotlivých komisí od příslušných členů výboru a informacemi, které vyplynuly z událostí v minulém roce, jakož i některými návrhy na letošní rok.

Výbor naší místní organizace se scházívá v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vždy v pondělí, nicméně v loňském roce byly v období od 30. března do 25. května schůze zrušeny. Od 1. Října do konce roku 2020 byly schůze výboru pořádány on-line formou. V prázdninovém období, tj. v červenci a srpnu, kdy je kancelář MO uzavřena, se schůze výboru nekonají

Úřední hodiny v kanceláři naší klubovny jsou již léta upraveny tak, aby lépe vyhovovaly členské základně, a to zejména s ohledem na zvýšenou agendu na přelomu roku, spojenou s vracením přehledů o úlovcích a výdejem nových povolenek.

Bohužel covidová pandemie zasáhla i do provozu naší organizace a koncem prosince 2020 onemocněla paní Soňa Zoufalová, která měla na starosti provoz naší kanceláře, včetně prodeje povolenek. Paní Zoufalová podlehla nemoci Covid-19 začátkem února t.r..

Počet našich členů meziročně klesl o 2,31% a obáváme se dalšího možného poklesu v souvislosti s pandemií Covid-19 v roce 2021.

Cena pražské územní povolenky na rok 2020 se nezměnila, tj. zůstala na ceně 1.100,- Kč. Dražší byly celosvazová povolenky, mimopstruhová i pstruhová, které stály 2.500,-, resp. 2.600,- Kč.

Připomínáme, že v posledních letech došlo k některým změnám v rybářských předpisech, proto je nutné věnovat pozornost aktuálním popisům revírů a jejich dodatkům, které jsou každoročně vydávány. Nové popisy revírů dostáváte spolu s povolenkou. Jde zejména o úpravy lovu na mimopstruhových revírech v období od 1. ledna do 15. června, jako jsou určitá omezení lovu při na umělou mušku, v tomto období je zákaz používání dvojháčků a trojháčků.Je povinností mít u sebe při lovu podběrák, je zákaz používání gafu atd. Dále připomínáme zavedení nejmenší lovné míry okouna říčního, které platí nyní na všech revírech ČRS. Na MP revírech Jihočeského ÚS nově celoročně platí zákaz používání 2 návazců. Některé ÚS zavedly omezení použití živočišných nástrah v podzimních měsících a zavedly zákaz používání víceháčků při lovu na živou rybku.

Musíme konstatovat, že přes proklamace nadřízených organizačních složek o sjednocování rybářských předpisů, je skutečností pravý opak a předpisy jednotlivých územních svazů se od sebe liší čím dál více. Vřele doporučujeme sledovat aktuální stav na webových stránkách jednotlivých ÚS. Doufali jsme, že XXXIV. konference ČRS Územního svazu města Prahy a následně Republikový sněm ČRS, který se měl konat na podzim 2020, přinesou už konečně nějaké sjednocení a zlepšení nepřehledné situace. Bohužel z důvodu pandemické situace byla obě shromáždění zrušena a přesunuta na podzim roku 2021.

Dále připomínáme potřebu důsledného zapisování ulovených ryb, a to zejména u celosvazových povolenek. Důvodem je zvýšení redistribuce náhrad za ulovené ryby v rámci celosvazového hospodaření.

Plánovaná změna informačního systému naší MO, která měla proběhnout v době letních prázdnin roku 2020, se z objektivních důvodů neuskutečnila. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá výběrové řízení na Radě ČRS s cílem sjednocení informačního systém a jeho centralizací, nemělo smysl zavádět na omezenou dobu další informační systém.

Hodnocení plnění úkolů uložených Usnesením minulé VČS výboru MO:

 1. Zajistit v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na vyhlášku o rybářství. Školení nových členů a mládeže probíhalo průběžně a podle potřeby během celého roku. Bohužel i tato činnost byla ovlivněna pandemickou situací a v určitých obdobích se konalo školení a přezkoušení individuálně a nebo formou on-line. Školení umožnilo zájemcům absolvovat předepsané zkoušky, po jejichž zdárném složení byli přijati za členy naší MO a bylo jim vydáno příslušné potvrzení o složení zkoušek pro vydání prvního rybářského lístku.
 1. Organizovat a zajišťovat brigádní činnost členů vyplývající z členských povinností. Zájem o plnění pracovní činnosti je setrvale nízký a i nadále většina členů volí formu finanční náhrady. Jen připomínáme, že členská schůze dne 22. 11. 2014 vzala na vědomí ukončení pravidelného pořádání brigád v objektu a okolí naší klubovny s účinností od roku 2015. Výbor MO si vyhradil právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu na údržbu objektu a okolí klubovny MO. Vzhledem k pandemické situaci jsme v roce 2020 žádnou brigádu neorganizovali. Členové mohli i v minulém roce využívat pro splnění pracovní povinnosti nabídku brigád nabídku MO ČRS Praha 5 – Zbraslav. Aktuální informace jsou na webových stránkách ÚSMP.
 1. Zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce a vhodnou propagací zajistit účast členů např. soutěžemi. V loňském roce jsme z důvodu pandemické situace nepořádali žádný rybářský zájezd.
 1. Zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny. Nadále pronajímáme velkou zasedací místnost firmě Hoffi Surf Sport Shop. K 31. 12. 2020 byla pohledávka za nájemcem ve výši 45.451,00 Kč, což je nedoplatek služeb k vydané faktuře 2/20 ve výši 51.930,-. Kč vystavené 31.12.2020.

Na závěr mé zprávy mi dovolte, abych vás požádal o podporu a návrhy nových členů do výboru MO. Potřeba nových členů výboru je neustálá, neboť řada starších členů opouští ze zdravotních důvodů své dlouholeté funkce. V roce 2022 budeme potřebovat 3 až čtyři nové členy výboru a dozorčí komise

Zpráva jednatele a správy kanceláře MO za rok 2020

V roce 2020 pracoval výbor MO v tomto složení:

předsedaMilan Wišo
jednatel a ITJan Kubata
rybářský hospodář a místopředsedaJaroslav Koutný
prodej povolenek a správa kanceláře MOSoňa Zoufalová
administrativní práce s provozem kancelářeJana Bláhová
správa budovyDušan Jirsa
pokladníkKateřina Řandová
účetní Richard Melíšek
práce s mládežíRudolf Florián
referent odboru čistoty vodJan Fořt
člen výboruJosef Kalous

Dozorčí komise:

předsedaMichael Roman
členLudvík Hanuš
členJaroslav Pelikán

Stav členské základny:

 stav k 31.12.2019stav k 31.12.2020
dospělí699677
mládež1110
děti6671
celkem776758

Stavy členské základny jsou brány podle zaplacených členských příspěvků v daném roce. To je měřítko pro setrvání v evidenci členů. Někdy se však vyskytují odůvodněné situace, kdy ze závažných důvodů (nemoc nebo pobyt v zahraničí apod.) ponecháváme v evidenci i tyto členy po dobu dalšího roku.

Odevzdávání úlovkových lístků se poněkud zlepšilo ve vyplňování, ale stále nejsou dodržovány termíny pro odevzdání, tj. nejpozději do 15. ledna. Výmluvou je, že v lednu jsou veliké fronty a nutnost dlouhého čekání. Co však čekání způsobuje, je zejména požadavek na současný odběr nové povolenky, mnohdy pro 2 i více členů najednou. V lednu je prvních 14 dnů otevřeno denně, což však řadě členů uniká, a tak je návštěvnost v této době značně rozdílná. Každoročně při výdeji povolenky dáváme současně pozvánku na výroční i členskou schůzi spolu s dalšími informacemi o akcích, které připravujeme.

Hlavní činností naší MO je zajišťování výdeje povolenek a členských známek jakož i zpětné soustřeďování a hodnocení úlovkových lístků. Jde o značné hodnoty a náročnost na trvalou mobilitu v daném časovém rozvrhu i mimo něj. Způsob, jakým je v posledních letech prováděna manipulace s povolenkami, známkami i úlovkovými lístky se osvědčil a po celou dobu nebyla kontrolní komisí zjištěna jakákoliv závada. Věříme, že s novým informačním systémem se posuneme opět o krok dále.

Zabývali jsme se také otázkou pracovní povinnosti. Za její splnění považujeme i bezplatné dárcovství krve. Písemné potvrzení o splnění pracovní povinnosti má být doručeno do 30. 11. běžného roku. V řadě případů se toto nedodržuje, což lze řešit zasláním potvrzení v průběhu roku nebo nejlépe osobně přímo v kanceláři MO. V roce 2020 bylo celkem 12 dobrovolných dárců krve. Náhrada za neodpracovanou hodinu pracovní povinnosti zůstává 40 Kč, což je významným přínosem do hospodaření MO.

V roce 2020 bylo vydáno celkem 652 povolenek z toho 358 ks celosvazových, 3 ks celorepublikové, 281ks ÚSMP, 5 ks Středočeských a 5 ks Jihočeských územních povolenek (celkově se prodalo o 18 ks více všech povolenek oproti roku 2019). Trendem posledních let je nárůst počtu vydaných celosvazových povolenek a pokles územních povolenek. To bylo způsobeno zrušením spolupráce se Středočeským územním svazem, kdy nelze na naši územní povolenku lovit na některých středočeských revírech. Za povolenky, členské známky 1 312 937,- K4. Za brigády a zápisné bylo celkem vybráno 339.400,- Kč.

Již pátým rokem jsme se zúčastnili akce „První dětská povolenka zdarma“ kterou organizuje ÚSMP. Takto byla vydána povolenka ÚSMP dvěma dětem – ÚSMP a na celosvazovou povolenku jsme poskytli slevu 300,- Kč čtrnácti dětem.

Zprávu zpracoval: Milan Wišo

Zpráva o vedení rybářského kroužku pro děti a mládež za rok 2020

Náš rybářský kroužek zahájil činnost v novém školním roce 7. září 2019. Do kroužku se přihlásilo 17 dětí a kroužek dále nepravidelně navštěvovalo přibližně 10 dětí z předešlých ročníků. Během září a října se kroužek scházel především u vody, kde se děti učily základům rybaření a prvně si mohly i samy zarybařit. Vzhledem k pandemické situaci covid 19 jsme byly schůzky v klubovně na jaře a na podzim 2020 zrušeny.V době pandemie jsme se občas scházeli on-line a děti uvítaly, že kroužek funguje alespoň touto formou. Během posledních měsíců bylo dětem i rodičům pravidelně zasílána informace o kroužku, vzdělávací materiály a videa k výuce rybaření. Byl pravidelně aktualizován web našeho kroužku –www.krouzekbranik.wbs.cz- na kterém byly umístěny stejné informace, které byly rozesílány e-mailem

Aktuální informace k roku 2021: v současné době (březen-květen) probíhají zkoušky k získání první povolenky. Děti mají i letos svou první pražskou povolenku zdarma a na celosvazovou povolenku mají slevu v hodnotě pražské povolenky.

Během dubna očekáváme, že dojde k malému rozvolnění a snad se budeme moct zas scházet aspoň u vody. Pro děti jsou opět připraveny výlety na soukromé revíry a další akce. Pokud pandemická situace dovolí, tak se děti zúčastní rybářských závodů na Kyjském rybníku a dalších akcí, které bude pořádat Územní svaz Praha.

Zprávu zpracoval: Ruda Florián

Zpráva hospodáře MO ČRS Praha 4 Braník

Vážení přátelé, dovolte, abych Vás seznámil s činností hospodáře a hospodařením na revíru 401018 Vltava 6 a jeho podrevírů a hospodařením na revírech ÚS hl.m. Prahy v roce 2020.

Hospodářská činnost stejně jako v minulých letech byla vykonávána v rámci možností a spolupráce s ÚSMP. Hospodářská činnost spočívala v pomoci se zarybněním revíru Vltava 6.

 Co se týče hospodaření na revíru Vltava 6 tento revír byl zarybněn v přepočtu na předepsané kategorie takto:

Kapr obecný22.903 kg
Lín obecný1.661 kg
Cejn velký1.115 kg
Štika obecná180 kg
Candát obecný5.000 ks
Sumec velký1.500 ks
Úhoř říční50 kg
Amur bílý343 kg
Okoun říční220 kg
Bílá ryba665 kg
Bolen dravý1.500 ks

Celkem bylo na revírech ÚS hl.m. Prahy v roce 2020 zarybněno v mimopstruhových revírech 437.502 kg ryb, na rybnících s lovem ryb na udici 66.381 kg ryb a v pstruhových revírech 4.847,5 kg ryb.

Údaje o zarybnění bylo uvedeny dle Rybářského hospodaření v roce 2020 zpracované rybářským hospodářem ÚSMP panem Ing. Jindřichem Vintrem, které je součástí této zprávy a je možné do něho nahlédnout v naší MO.

Jaroslav Koutný v.r., v Praze dne 14.3.2021,

hospodář Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 4 – Braník

Zpráva o činnosti Odboru čistoty vod a životního prostředí

S ohledem na koronavirovou pandemii se z plánovaných 10 setkání odboru uskutečnilo jen 7. Místo těch tří byla zpracována jen zpráva o informacích vztahujících se k danému měsíci. Do práce odboru je přihlášeno a registrováno celkem 16 osob.  Z toho měli 2 nulovou účast, ale s odborem korespondenčně a telefonicky spolupracovali. Důvody neúčasti byly rodinné a zdravotní. 100% účast na schůzích měli jen kamarádi Jurutka, Poupě a Svitavský. Členové odboru se rekrutují jen z 14 MO z celkových 58, registrovaných v rámci územního svazu.

Přestože došlo k částečnému „omlazení“ a v odboru je značné zastoupení odborníků a nadšenců, je řešení rozhodujících aktivit odboru ovlivňováno vysokým věkovým průměrem členů a jejich zdravotním stavem. Z hlediska získávání informací v terénu opět došlo oproti předcházejícím létům k dalšímu snížení informací od členské základny. Je to vidět především na informacích o predátorech. Za zvlášť negativní faktor práce lze označit „COVIDovou atmosféru“ ve státě a s tím spojená omezení.

     Z hlediska velkých toků, zvláště Vltavy, Labe, Sázavy a Berounky jsme i v roce 2020 měli jen omezené informace o dříve častém znečisťování toků pod přehradami a velkými jezy, sloužícími energetice. To ovšem neznamená, že k podobnému nedocházelo.

     Oproti roku 2019 došlo k výraznému zlepšení klimatických podmínek. Celkově se vylepšily srážky a došlo ke snížení předchozích nadprůměrných teplot. Ale k obnovení původních stavů rybích společenstev rozhodně nedošlo.

Škody způsobené predátory jsou předmětem samostatného vyhodnocení ve smyslu metodiky vydané  AOPK. Odhad škody je za rok 2020 jen 184.300 Kč. Škoda nebyla stanovená znaleckým posudkem.

Evidence havarijních případů a jejich řešení.

Odbor v knize havárií registruje havarijní případy dle následující tabulky:

PůvodceVody pstruhové počet  / škodaVody   MP počet  / škodaChovná zařízení počet  / škoda C e l k e m počet  / škoda
     Průmysl Počet a škoda1- 4.400*1 – 0*1 – 4.400*
   Zemědělství Počet a škoda 1- 175.700*1 – 175.700*
        Služby Počet a škoda           1  –  0*2 / 0*2/0*
        Ostatní Počet a škoda1 / 02 / 4.200*3 /4.200*
    C e l k e m Počet a škoda    2 / 0*6 /184.300*1 – 0*9 / 184.300*

      Údaje uvedené v tabulce nelze považovat za úplné a hlavně přesné. Speciálně u údajů označovaných * se nedá vyloučit, že vznikly i další, neevidované ztráty. To platí hlavně u tůně Doubka. Bohužel ověřitelné informace se k nám nedostaly.

     V tomto směru považuje odbor za nezbytné výrazně zlepšit úroveň práce všech, kteří v dané oblasti pracují na úrovni svazu a to nejen odboru, ale i sekretariátu a rybářské stráže. Dost havárií bylo převzato od sdělovacích prostředků. Havárií bez úhynu ryb, které ale mající charakter havárie ve smyslu zákona o vodách, bylo opět nejspíš více, než je v evidenci dle havarijního deníku.  Šlo vesměs o vysoce pravděpodobné vypouštění olejů z elektráren, odhazování „bioodpadu“ do vodotečí, čerpání žump a septiků v rekreačních lokalitách. 

Kompletní zpráva OČV při ÚSMP je k nahlédnutí v kanceláři naší MO.

Zprávu zpracoval: Jan Fořt na základě zprávy OČV při ÚSMP.

Zpráva o stavu výpočetní techniky za rok 2020

Probíhala pravidelná údržba systému a zálohování dat. SW je držen v aktuální verzi.

S ohledem na požadavky na ochranu osobních údajů bylo zlepšeno zabezpečení počítače.

Vedoucí kanceláře pravidelně aktualizuje adresy a kontakty na naše členy.

Správu SW a HW jako takového provádí jednatel MO.

Na základě usnesení konference ÚSMP v roce 2016 je cílem, aby jednotlivé MO sdružené při ÚSMP měly jednotný informační systém, který bude řešit pro místní organizace i problematiku Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, tím, že data budou uložena online. V současné době stále čekáme na výsledky výběrového řízení na centrální informační systém v rámci celého svazu.

Zprávu zpracoval: Jan Kubata

Toto je tedy kompletní zpráva o činnosti naší MO v loňském roce. Děkuji za pozornost.

V Praze dne 7. června 2021

za správnost

Milan Wišo

předseda ČRS, z.s., MO Praha 4 – Braník

U s n e s e n í výroční členské schůze MO ČRS Praha 4 – Braník

konané 21. června 2021 v klubovně MO (totožné se sídlem organizace)

Členská schůze schvaluje:

 1. zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze (tato zpráva obsahuje dílčí zprávy jednotlivých odborů),
 2. účetní závěrku za rok 2020,
 3. rozpočet na rok 2021,
 4. zprávu účetního,
 5. zprávy vedoucích jednotlivých odborů,         
 6. členské povinnosti zůstávají pro rok 2020 nezměněny, tj. odpracovat 10 hodin, případně uhradit 40 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

Členská schůze bere na vědomí:

 1. zprávu dozorčí komise.

Členská schůze ukládá výboru MO:

zabezpečit hospodaření MO tak, aby bylo v souladu s rozpočtem MO, provést k 30. 6. 2021 kontrolu hospodaření,v roce 2021 uspořádat dle možností aktuální pandemické situace minimálně 1 brigádu v objektu a okolí klubovny MO ČRS Praha 4 – Braník MO na údržbové práce. Členové mohou využívat pro splnění nabídku brigád s celoměstskou působností. Výbor MO si vyhrazuje právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu v objektu a okolí klubovny MO,zajišťovat v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na stávající vyhlášky o rybářství,zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny,věnovat maximální pozornost mládeži, zejména organizováním jejich zájmové činnosti v rybářství,zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce,organizovat a zajišťovat pracovní povinnost členů vyplývající z členských povinností,v případě, že to umožní finanční možnosti MO, poskytnout příspěvek na povolenku členům seniorům, kteří jsou členy naší MO více než 5 let, takto: členům nad 73 let ve výši ½ ceny územní povolenky ÚSMP a členům MO nad 83 let poskytnout povolenku ÚSMP zdarma.   

Výroční členská schůze ukládá členům MO:

 1. plnit členské povinnosti na úkolech MO,
 2. sledovat aktuální zprávy a informace ve vývěsní skříňce MO a na webové stránce MO,
 3. účastnit se akcí pořádaných MO zejména rybářských zájezdů.

Račí mor – nový leták v PDF

Publikováno 11.Červen 2019 v kategorii Informace

Vážení přátelé.

na níže uvedeném odkazu je nový leták s důležitými zásadami k ochraně původních
druhů raků.

S pozdravem „Petrův zdar!“

výbor ČRS, z.s., MO Praha 4 – Braník

http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/420/069051.pdf?seek=1559125265

Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů

Publikováno 23.Květen 2018 v kategorii Informace

Vážení členové naší místní organizace,

dovolujeme si Vás informovat, že na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR) vstupují 25. května 2018 v platnost nové zásady ochrany a zpracování osobních údajů. Rádi bychom Vás ujistili, že Vaše osobní data, které jste nám poskytli v souvislosti s vaším členstvím v Českém rybářském svazu jsou zpracovávány a chráněny dle platné legislativy vstupující nově v platnost. Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů je uložena v kanceláři místní organice.

V rubrice „Archiv“ najdete „Manuál pro pobočné spolky ČRS ke směrnici k ochraně osobních údajů (GDPR)“.

« Předchozí

Navigace


Hledat


Odkazy


Meta